پایان نامه درمورد درگیری شغلی:اهمیت رضایت شغلی

پایان نامه درمورد درگیری شغلی:اهمیت رضایت شغلی

اهمیت رضایت شغلی

توجه به موضوع رضایت شغلی به نفع کل جامعه خواهد بود، زیرا منفعت آن در نهایت به جامعه خواهد مدیران دست کم باید به سه دلیل به رضایت شغلی افراد و اعضای سازمان اهمیت دهند:
1- مدارک زیادی در دست است که افراد ناراضی، سازمان را ترک می کنندو بیشتر استعفا می دهند، اما افراد راضی کمتر غیبت کرده و کارشان را منظم انجام می دهند.
2- ثابت شده است که کارکنان راضی از سلامت بهتری برخوردارند و بیشتر عمر می کنند، اما افراد ناراضی مستعد انواع بیماری ها، از سردرد تا بیماری های قلبی می گردند.
3- رضایت شغلی پدیده ای است که از مرز سازمان یا شرکت فراتر رفته و اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و در خارج از سازمان نمایان می شود.
سازمان‌هاي موفق معمولا كاركنان راضي تري دارند در حاليكه رضايت شغلي ضعيف مي‌تواند يك سازمان را عاجز نمايد و به آن آسيب جدي وارد كند (Galup et al. , 2008 , P.58)
 

2-2-4) نظریه های رضایت شغلی

از جمله نظریه های رضایت شغلی كه در مورد آنها نیز مثل تعریف و عوامل ایجادكننده رضایت شغلی اتفاق نظر وجود ندارد می توان به نظریات زیر اشاره كرد: (پور كلهر و همكاران، 1391 ، ص. 7).
1-  نظریه نیازها : كه رضایت شغل را به دو عامل وابسته می داند. یكی اینكه چه میزان از نیازهای فرد توسط كار او تأمین می شود و دیگر آنكه چه میزان از آنها تأمین نمی شود . نتیجه ای كه از این دو عامل حاصل  می شود میزان رضایت فرد از شغلش را معین می سازد.
2- نظریه انتظارات : كه انتظارات فرد را در تعیین نوع و میزان رضایت از شغل مؤثر می داند. مطابق این نظریه اگر انتظارات فرد از شغلش زیاد باشد دیرتر و مشكل تر به رضایت دست می یابد. پس در واقع رضایت از شغل یك مفهوم انفرادی است و باید در مورد هر فرد به طور جداگانه عوامل و میزان آن را بررسی نمود.
3-  نظریه نقشی : در این نظریه به دو جنبه روانی و اجتماعی توجه شده است. در جنبه اجتماعی تأثیر عواملی مثل نظام سازمانی و كارگاهی و شرایط محیط كار مورد توجه است كه همان شرایط بیرونی رضایت از شغل را شامل می شود. جنبه روانی به انتظارات و توقعات فرد توجه دارد. احساس فرد از موقعیت شغلی و فعالیت هایش در انجام مسؤلیتهای محوله و ایفای نقش خاص به عنوان عضوی از اعضای جامعه میزان رضایت فرد از شغلش را تعیین می كند. رضایت كلی نتیجه این دو جنبه است. (مقدسي، 1389، ص. 11).
4- نظريه بهداشتي- انگيزشي هرزبرگ : هرزبرگ در این نظریه به دو نوع نیاز – نیازهاي مادي و جسمی و نیازهاي روحی و روانی – اشاره می کند .عواملی که فقدان آنها موجبات نارضایتی کارکنان را فراهم می‎آورد، عوامل بقا یا عوامل بهداشت و عواملی که وجود آنها منجر به رضایت کارکنان از شغل می شود، عوامل انگیزش نامیده می شود.
5- نظریه کامروایی نیاز: این نظریه بر دو مفهوم استوار است، اول اینکه چنانچه شخص خواسته هایش تحقق یابد، راضی وخشنود می شودو دوم هر چه اهدافی که فرد براي نیل به آن تلاش می کند، داراي اهمیت و ارزش بیشتري باشد،زمانی که آن را بدست می آورد رضایت بیشتري خواهد داشت وچنانچه ازدست یافتن به آن ناکام شود، ناخشنودتر  و ناراضی ترخواهدشد (پور كلهر و همكاران ، 1391 ، ص. 7).
 
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
« رابطه درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان با توجه به نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی (مطالعه موردی: کارکنان اداره امور مالیاتی استان گیلان) »

92