پایان نامه درباره شهر خلّاق/:مفاهیم خلاقیت

پایان نامه درباره شهر خلّاق/:مفاهیم خلاقیت

در طول تاريخ آنچه موجب برداشتن گام­هاي بلند به سوي كاميابي و تغييرات مثبت در شيوه زيست انسان­ها شده، برگرفته از انديشه اي يا نبوغي تكامل يافته بوده است. از دهه 1980 توسعه فرهنگي محلي، به مهمترين بخش از دستور كار شهرها و مناطق كشورهاي توسعه يافته دنيا تبديل شد و به­ويژه در بريتانياي كبير، استراليا، ايالات متحده و كانادا، برنامه­ريزي فرهنگي شهرمحور به عنوان مهم­ترين خط­مشی نوآوری فرهنگی محلی سال­های اخیر پدیدار و واژه «شهر خلّاق[1]» به یک موتور محرک مدنی تبدیل شد. بي­ترديد محيط شهري موفق محيطي است كه استعدادها را پرورش داده و جذب مي­كند؛ شهري كه مولّد تحقيق و پژوهش بوده و قادر است بخش­هاي جديدي را به ابعاد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مديريتي شهر بيفزايد و فرصت­هاي جديدي را بدين شكل براي شهرها در مقياس ملي و فراملي ايجاد كند.
فلسفه شهر خلّاق، آن است كه در هر شهري هميشه ظرفيّتي بسيار بيش­تر از آنچه در وهله اول به تصور مي­آيد، وجود دارد. شهر خلّاق، از مفاهيم جديد در عرصه مديريت شهري مي­باشد كه با مفاهيم كارآفريني نيز قرابت معنائي دارد.
خلّاقيت در شهر باعث رهايي از بن­بست­هاي مديريتي و كالبدي و پياده­سازي دو اصل مشاركت و كارآيي كه از شاخص­هاي اصلي در حوزه حكمروايي شهري مي­باشد، مي­گردد. همچنين، ايده شهر خلّاق براي مديران، برنامه­ريزان و شهرسازان باعث گسترش افق ديد و تحليل راهكار در مواجهه با مسائل شهر مي­شود و به تنوع علايق و عقايد در پهنه شهر احترام مي­گذارد. در نهايت شهر خلّاق باعث­ ساري و جاري شدن تفكرات شهروندان براي بهتر شدن محيط زندگي و ارتقاء كيفيت زندگي آنان مي­گردد. براي شناخت شهر خلّاق ابتدا بايد مفاهيم، شاخص­ها و رويكردهاي آن مشخص گردد.

2-2- تعریف مفاهیم
2-2-1- خلّاقيت
خلّاقيت منبعي مهم براي تغيير، نوآوري، توسعه پايدار، پيش­بيني و بازساخت موفّق است سرعت تغييرات شهري در حال افزايش است و رقابت شهري روزافزون نياز به مديران شهري و تصميم­سازاني دارد، كه خلّاق و خلّاق­تر باشند. اين مفهوم پر كاربرد شامل آزمايش، ظرفيت بازنويسي قوانين، انديشيدن از نو در مورد مسائل، تا به تصوير كشيدن سناريوهاي آينده و راه­حل­هايي براي حل مسأله و نگاه كردن به مسائل با انعطاف­پذيري و آينده­نگري است( 23,1994 Bianchini and Landry).
انعطاف­پذيري، نوآوري، و رهبري را مي­توان از اصول خلّاقيت برشمرد. انعطاف­پذيري بر توانايي ديدن چيزها به صورت متفاوت و عمل به شكلي مناسب دلالت دارد. نوآوري بر توانايي ارائه راه­حل­هاي اساسي براي مسائل مزمن دلالت مي­کند خطرپذيري به معناي توانايي قبول نتايج شكست است و رهبري بر توانايي تعيين جهت تأكيد مي­کند­­( 21,2006 ,­Berridge). خلّاقيت مي­گويد كه نقش فرهنگ خيلي گسترده است و وجود انساني پتانسيل نامحدود دارد و اين كه كليد رشد اقتصادي اين است كه آن پتانسيل آزاد شود. چنين آزادسازي نيازمند فرهنگ بازي است، كه تبعيض قائل نشود و افراد را به جايگاه ويژه­اي مجبور نسازد. هم چنين به ما اجازه دهد كه خودمان باشيم و به اشكال مختلف خانواده و هويت انساني اعتبار بخشد­( 6,2005 ,­Florida).

  1. Creative City

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
ارزیابی میزان تحقق¬پذیری مولفه¬های شهر خلّاق (نمونه موردی: شهر بناب)

92