پایان نامه درباره تولید ملی/:شناسایی فرصت

پایان نامه درباره تولید ملی/:شناسایی فرصت

 شناسایی فرصت
در سالیان اخیر و با گسترش تحقیقات کارآفرینی، شناسایی فرصت نیز به عنوان نقطه تمرکز کارآفرینی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت. بی شک شناسایی فرصت بدون ارتباط یافتن با فرایند کارآفرینی آن را از قالب مورد نظر ما خارج میکند. به همین دلیل میتوانیم ارتباط غیرقابل گسست آن را با کارآفرینی در تعاریف انجام شده از شناسایی فرصت ببینیم. تأکید بر توجه به فرصت و شناسایی فرصت تا به آنجا پیش رفت که شناسایی فرصت را قلب کارآفرینی نامیدند. ( مقیمی، 2004، 89)
هولت[1] (2004) معتقد است که اهمیت کارآفرینی در توسعه اقتصادي کشورها و افزایش منابع، آن را به همراه کار، زمین و سرمایه تبدیل به یکی از چهار نهاده اصلی اقتصادي کرده است. این فرایند در محیطهاي متفاوت و نظام هاي اقتصادي متفاوت توسط افرادي روي میدهد که فرصتهاي اقتصادي براي ارزش آفرینی براي افراد و جامعه را در مییابند . (همان منبع)
به باور کرزنر، کارآفرینی شامل شناسایی فرصتهاي بازار و ایجاد ترکیبی از منابع براي استفاده از آنها میشود (همان منبع)
کروگر[2] (1998) معتقد است ((قلب کارآفرینی تمایل به دیدن و استفاده از منابع فرصت است.  در دنیای شدیدأ در حال تغییر، سازمانها نیاز دارند که دائمأ فرصتهاي جدید را فراتر از شرایط موجود خود شناسایی کنند. اگر  می خواهند زنده بمانند، پس ناچارند بطور استراتژیک بر شناسایی فرصتهاي جدید تمرکز کنند.))
 
کانکا[3] (2003: 8 ) کارآفرینی را تلاشی می داند براي ایجاد ارزش از طریق تشخیص فرصتهاي کسب و کار، پذیرفتن ریسک اجراي فرصت، و استفاده از مهارتهاي ارتباطی و مدیریتی براي جذب مواد اولیه و منابع انسانی و مالی براي به ثمر رساندن آن پروژه.
 
هانسمارک [4](1998: 28) درباره ی ویژگی های کارآفرینان می گوید: هر جامعه و هر شرکت موفقی افراد کلیدي  به نام کارآفرین دارد که توانایی تشخیص فرصت و توانایی دستیابی منابع )اقتصادي، مالی و انسانی(  لازم را دارند که نیازهاي جدید را برآورده سازند و نیازهاي موجود را نیز بهتر برآورده سازند. (همان منبع)
 
 
استیونسون[5] و همکارانش معتقدند که شناسایی و انتخاب فرصتهاي صحیح براي کسب و کار جدید از مهمترین توانایی یک کارآفرین موفق است . (آردیشویلی و همکاران، 2003)  وانکاتارامان[6](1997) دریافت که توسعه فرصت بخش مهمی از تحقیقات کارآفرینی را تشکیل داده است (همان منبع(.
 
مدل هاي بی شماري از شناسایی فرصت و یا توسعه آن در سالهاي اخیر ارائه شده است با این حال علیرغم تمام تلاشهاي صورت گرفته، هیچیک از مدلهایی که توسط پژوهشگران گوناگون ارائه شده، نتوانسته است درك جامعی از فرایند شناسایی فرصت ارائه دهد (آردیشویلی و همکاران،2003  (یکی از دلایل آن این است که هرکدام فقط به یک جنبه پرداخت هاند و از سایر جنبه ها باز مانده اند. این تمرکز بر یک جنبه سبب عمق مطالعه بر آن جنبه گشته است که در ازاي آن غفلت از سایر عواملی صورت گرفته است که به همان اندازه مهم هستند. ولی این عمق به دست آمده به ما کمک میکند که با گستردهتر ساختن مرور خود از ادبیات شناسایی فرصت، پی به جنبه هاي بیشتري از آن ببریم.
[1] Holt
[2] Krueger
[3]Khanka
[4] Hanssemark
[5] Stevenson et al
[6] Vankataraman
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
بررسی فرصت های موجود در صنعت اسباب بازی در جهت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی)

92