پایان نامه تعدیل قيمت سهام/ویژگی‌های اطلاعات حسابداري

پایان نامه تعدیل قيمت سهام/ویژگی‌های اطلاعات حسابداري

ویژگی‌های كيفي اطلاعات حسابداري
به خصوصياتي كه موجب می‌شود اطلاعات صورت‌های مالي براي استفاده‌کنندگان مفيد واقع باشد، ویژگی‌های كيفي اطلاق می‌شود (بمانی محمدآبادی، 1382). برخي از خصوصيات كيفي به محتواي اطلاعات مندرج در صورت‌های مالي و برخي ديگر به چگونگي ارائه اين اطلاعات مربوط می‌شود. خصوصيات كيفي اصلي مرتبط با محتواي اطلاعات، “مربوط بودن” و” قابل‌اتکا بودن” است. هر گاه اطلاعات مالي مربوط و قابل‌اتکا نباشد، مفيد نخواهد بود. حتي اگر اطلاعات مربوط و قابل‌اتکا باشد. رابطه بين خصوصيات كيفي در نمودار (2-1) نمايش يافته است.

 
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
بررسي رابطه بين كيفيت حسابداري، تأخير درتعدیل قيمت سهام و بازده آتي سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران

92