پایان نامه : تحلیل واریانس

پایان نامه :
تحلیل واریانس

مراجعه شد و از آن ها خواسته شد به پرسشنامه پاسخ گویند و در نهایت تعداد ۷۵ خانواده دارای عضو معتاد و ۷۵ خانواده معمولی مورد آزمون قرار گرفتند. پرسشنامه پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، داده‌های حاصل با بهره گرفتن از نرم افزار آماری Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

در پژوهش حاضر از نرم افزار آماری Spss جهت پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. داده‌های پژوهش حاضر در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در سطح توصیفی از شاخص‌های آماری نظیر فراوانی، انحراف معیار و میانگین و … استفاده شد و در سطح استنباطی از آزمون‌های آماری آنالیز واریانس (ANOVA) متغیرها استفاده شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه
در این فصل با توجه به اهداف و فرضیه های تحقیق که جهت بررسی آن پرسشنامه پرسشنامه ۵۷ سوالی ارزش های شوارتز توسط ۱۵۰ نفر از خانواده ها که ۷۵ نفر در شرایط معمولی و ۷۵ نفر دارای عضو معتاد می باشند تکمیل گردید. اطلاعات پرسشنامه پس از کد گذاری در نرم افزار spss وارد و سوالات مربوط به نوع جمعیت مانند سن، تحصیلات، جنسیت، شغل و غیره در بخش اول بعنوان جداول توصیفی جمعیت شناختی و محاسبات مربوط به فرضیه ها در بخش آمار استنباطی آورده شده است. برای بررسی فرضیه های تحقیق از تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) متغیرها استفاده و نتایج در جداول بصورت خلاصه نشان داده شده است. هم‌چنین این آزمون با مقدارآلفای کرونباخ ۹۶۳/۰ در سطح روایی بالایی انجام گرفته است.

۴-۲- آمار توصیفی جمعیت شناختی:
جدول ۱ – ۴ : فراوانی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر به تفکیک گروه های معتاد و معمولی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سن
وضعیت
مجموع
معتاد
معمولی
کمتر از ۲۰
۱۰
۱۷
۲۷
۲۰-۴۰
۳۶
۵۰
۸۶
بیشتر از ۴۰
۲۹
۸

۳۷
مجموع
۷۵
۷۵
۱۵۰
جدول فوق بیانگر سن آزمودنی هاست که در گروه معتاد بیشترین فراوانی ۳۶ نفر برای ۴۰ – ۲۰ سال و کمترین ۱۰ نفر برای کمتر از ۲۰ سال و در گروه معمولی بیشترین فراوانی ۵۰ نفر برای ۴۰ – ۲۰ سال و کمترین ۸ نفر برای بیشتر از ۴۰ سال است .
نمودار ۱ – ۴ : توزیع فراوانی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر
گروه معتاد بیشترین فراوانی ۳۶ نفر برای ۴۰ – ۲۰ سال و کمترین ۱۰ نفر برای کمتر از ۲۰ سال و در گروه معمولی بیشترین فراوانی ۵۰ نفر برای ۴۰ – ۲۰ سال و کمترین ۸ نفر برای بیشتر از ۴۰ سال است
جدول ۲ – ۴ : فراوانی مربوط به تحصیلات آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر به تفکیک گروه های معتاد و معمولی
تحصیلات
وضعیت
مجموع
معتاد
معمولی
زیردیپلم
۵۳
۱۶
۶۹
فوق دیپلم
۱۱
۱۰
۲۱
لیسانس
۱۰
۳۳
۴۳
فوق لیسانس و بالاتر
۱
۱۶
۱۷
مجموع
۷۵
۷۵
۱۵۰
جدول فوق بیانگر تحصیلات آزمودنی هاست که در گروه معتاد بیشترین فراوانی ۵۳ نفر برای زیردیپلم و کمترین ۱ نفر برای فوق لیسانس و بالاتر و در گروه معمولی بیشترین فراوانی ۳۳ نفر برای لیسانس و کمترین ۱۰ نفر برای فوق دیپلم است .
نمودار ۲ – ۴ : توزیع فراوانی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر
گروه معتاد بیشترین فراوانی ۵۳ نفر برای زیردیپلم و کمترین ۱ نفر برای فوق لیسانس و بالاتر و در گروه معمولی بیشترین فراوانی ۳۳ نفر برای لیسانس و کمترین ۱۰ نفر برای فوق دیپلم است
جدول ۳ – ۴ : فراوانی مربوط به جنسیت آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر به تفکیک گروه های معتاد و معمولی
جنسیت
وضعیت
مجموع
معتاد
معمولی
زن
۱۰
۵۷
۶۷
مرد
۶۵
۱۸
۸۳
مجموع
۷۵
۷۵
۱۵۰
جدول فوق بیانگر جنسیت آزمودنی هاست که در گروه معتاد بیشترین فراوانی ۶۵ نفر برای مرد و کمترین ۱۰ نفر برای زن و در گروه معمولی بیشترین فراوانی ۵۷ نفر برای زن و کمترین ۱۸ نفر برای مرد است .
نمودار ۳ – ۴ : توزیع فراوانی مربوط به جنسیت آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر
گروه معتاد بیشترین فراوانی ۶۵ نفر برای مرد و کمترین ۱۰ نفر برای زن و در گروه معمولی بیشترین فراوانی ۵۷ نفر برای زن و کمترین ۱۸ نفر برای مرد است
جدول ۴ – ۴ : فراوانی مربوط به شغل آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر به تفکیک گروه های معتاد و معمولی
شغل
وضعیت
مجموع
معتاد
معمولی
فاقد شغل
۱۵
۴۴
۵۹
بخش دولتی
۱۵
۲۴
۳۹
بخش خصوصی
۱۷
۳
۲۰
آزاد
۲۸
۴

مدیر کل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *