پایان نامه با کلید واژه اعتیاد به اینترنت

پایان نامه با کلید واژه
اعتیاد به اینترنت

ت جوانان هستند. نتایج تحقیقات انجام شده در ایالات متحده نشانگر آن است که استفاده از اینترنت در میان جوانان، بیش از هر گروه سنی دیگری است. کودکان نیز به عنوان گروه سنی متفاوت، در شمار روبه فزونی کاربران اینترنت قرار میگیرند. در سال ۲۰۰۵، بیش از ۷۷ میلیون کودک وارد فضای سایبر شده‌اند (غمامی، ۱۳۸۴)
همزمان با دسترسی گسترده افراد به اینترنت، شاهد نوع جدیدی از اعتیاد یعنی «اعتیاد اینترنتی» نیز هستیم که مسئله خاص عصر اطلاعات است. همانند تمامی انواع دیگر اعتیاد‌، اعتیاد به اینترنت نیز با علائمی همراه است همچون، اضطراب، افسردگی، کج خلقی، بی‌قراری، تفکرهای وسواسی و یا خیالبافی راجع به اینترنت. از طرفی، در عین حال که روابط این افراد (به ویژه کودکان و نوجوانان) در جهان مجازی افزایش می‌یابد، در مقابل از دامنه روابط آنان در جهان واقعی کاسته می‌شود. ضمن آنکه، احتمال لطمه دیدن عملکرد آموزش نیز وجود دارد.(سامسون و کین ، ۲۰۰۵)
توصیه روانشناسان این است که کاربران به تقویت جنبه های شخصیت وویژگی های روانی درمقابل محرک های محیطی بپردازند.یکی از مهمترین جنبه های شخصیتی روانی ، هوش هیجانی می باشد.
هوش هیجانی یک دسته از مهارت ها، استعدادها و تواناییهای غیر شناختی است که موفقیت فرد را در مقابله با فشارها و اقتضائات محیطی افزایش می دهد دارای پنج مولفه اصلی خود انگیزی، خودکنترلی، خود آگاهی، همدلی و مهارت اجتماعی می باشد.

خودآگاهی

خود کنترلی اعتیاد به اینترنت
هوشیاری اجتماعی (همدلی)
مهارت های اجتماعی

شکل(۲-۱) چارچوب مفهومی پژوهش

فصل سوم

روش اجرای پژوهش

۳-۱- مقدمه :
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید که چه شیوه و روشی را اتّخاذ کند, تا اورا هر چه دقیق تر, آسان تر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیقی مورد نظر کمک کند ( نادری وسیف نراقی ، ۱۳۶۹)
این فصل دربر گیرنده مواد و روش پژوهش- جامعه آماری- نمونه‌ها و روش نمونه‌گیری- روش جمع‌آوری اطلاعات (ابزار پژوهش) چگونگی تعیین روایی و اعتبار ابزار پژوهش می باشد که ذیلاً به هریک می پردازیم .
۳-۱-۱- روش پژوهش:
این مطالعه به شیوه توصیفی – همبستگی انجام شده است .
۳-۱-۲- جامعه آماری , حجم نمونه وشیوه نمونه گیری :
جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین که در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ مشغول به تحصیل هستند ، به تعداد ۴۱۷۲ نفر تشکیل می دهند .
نمونه پژوهش : کلیه افراد جامعه پژوهش که واجد شرایط هستند ، نمونه پژوهش را تشکیل می دهند.
نمونه پژوهش نیز باید معرف مشخصات و ویژگی هایی که در موضوع پژوهش دارای اهمیّت است باشد(نادری ؛ سیف نراقی، ۱۳۶۹)
نمونه آماری بااستفاده از جدول مورگان ، تعداد ۳۵۱ نفر از جامعه و با احتساب ۱۰% بیشتر به تعداد ۳۸۶ نفر از دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی منطقه ورامین به روش تصادفی،- طبقه ای انتخاب وبه همین تعداد پرسشنامه توزیع ، که پس از جمع آوری تعداد ۲۷ پرسشنامه فاقد ارزش تشخیص داده شد. بدین ترتیب تعداد نمونه ای که وارد پژوهش شدند ۳۵۹ دانش آموز، شامل ۱۸۶ دختر (۸/۵۱% ) و ۱۷۳ پسر ( ۲/۴۸% ) , با توجه به سهم پسران ودختران در جامعه مورد پژوهش می باشد .
ابزارهای جمع آوری داده ها :
جمع آوری داده ها دراین مطالعه از طریق پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، هوش هیجانی(EQI) سیبریا شرینگ و تست اعتیاد به اینترنت (IAT) کیمبرلی یانگ، جمع آوری شده است .
الف) پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک: براساس متغیر های جامعه شناختی مورد نظرشامل سن، جنس، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی می باشد.
ب) پرسشنامه هوش هیجانی(EQI) سیبریا شیرینگ:
این پرسشنامه جهت ارزیابی هوش هیجانی توسط سیبریا شرینگ (۱۹۹۹) ساخته شده وبوسیله منصوری (۱۳۸۰) هنجاریابی شده است. فرم اصلی پرسشنامه شامل ۷۰ سوال است که چندین جنبه از هوش هیجانی ( خودآگاهی ، خودنظم دهی،انگیزه،همدلی، ومهارت های اجتماعی درشغل) را مورد ارزیابی قرار می دهد واز دو قسمت تشکیل شده است . قسمت اول شامل ۴۰ سوال وقسمت دوم شامل ۳۰ سوال است.
در قسمت اول، هر سوال حاکی از یک موقعیّت زندگی می باشد که آزمودنی باید خود را درآن موقعیّت قرار دهد ویکی از گزینه ها را که با حالات روحی او مصداق بیشتری دارد انتخاب کند .
در قسمت دوم، در ابتدای هر سوال یک داستان ساختگی هیجانی آورده شده است که از آزمودنی خواسته می شود تا پاسخ خود را با توجه به داستان انتخاب کند .
از آنجا که این داستان ها با فرهنگ ما همخوانی ندارد لذا تنها از قسمت اول این آزمون استفاده شد.
که البته مجددا بعد از هنجار یابی در ایران توسط منصوری(۱۳۸۰) تعداد ۷ سوال بدلایل مختلف از جمله : نداشتن مشخصات لازم سوال ، طولانی بودن سوال، عدم تطبیق با فرهنگ ایرانی ، و … ، حذف شده است .درنتیجه پرسشنامه هنجار شده دارای ۳۳ سوال با مقیاس لیکرت درجه ای (۱-۵)می باشد، با پنج مولفه اصلی:
۱- خود انگیزی، ۲- خودکنترلی، ۳- خود آگاهی، ۴- همدلی (هوشیاری اجتماعی ) ۵- مهارت اجتماعی ، می باشد.
هر آزمودنی ۶ نمره جداگانه دریافت می کند که ۵ نمره آن مربوط به هر کدام از مولفه ها ( حیطه ها ) و ۱ نمره کلی می باشد . شماره مواد مربوط به هر بعد عبارتند از :
۱- خود انگیزی : ( ۳۱ ، ۲۶ ،۲۱ ،۲۰ ، ۱۵ ، ۹ ، ۱ )
۲- خود آگاهی : ( ۳۳ ، ۳۲ ، ۲۷ ، ۲۴ ، ۱۴ ، ۱۲ ، ۱۰ ، ۶ )
۳- خود کنترلی : (۳۰ ، ۲۳ ، ۱۸ ، ۱۶ ، ۱۱ ،۵ ، ۲ )
۴- هوشیاری اجتماعی (همدلی) : ( ۲۹ ، ۲۵ ، ۲۲ ، ۱۷، ۴ ، ۳ )
۵- مهارت های اجتماعی : (۲۸ ، ۱۹ ، ۱۳ ، ۸ ، ۷ )
دربرخی ازسوالات چنانچه آزمودنی گزینه الف (همیشه) را انتخاب کند، نمره ۱ وچنانچه گزینه ه (هیچوقت)را انتخاب کند نمره ۵ می گیرد . در برخی دیگر از سوالات نمره گذاری معکوس است . در سوالات ( ۳۳ ، ۲۸ ، ۲۲ ، ۲۰ ، ۱۸ ، ۱۴ ، ۱۲ ، ۱۰ ، ۹ ) اگر کسی گزینه الف (همیشه) را انتخاب کند ۵ وچنانچه گزینه ب ، ج ، د ، ه را انتخاب کندبه ترتیب نمره کمتری می گیرد. (منصوری،۱۳۸۰)
ج) پرسشنامه اعتیاد به اینترنت (IAT) :
تست اعتیاد به اینترنت ” IAT ” یکی از معتبرترین تست های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی است که توسط دکتر کیمبرلی یانگ ابداع شده است. در تست IAT هرچه امتیاز بیشتر باشد، اعتیاد به اینترنت شدیدتر است. امتیازها به ترتیب از یک تا پنج هستند که در جلوی هر پاسخ مشخص شده است. در پایان، مجموع امتیازات بیست پرسش، پرسشنامه میزان اعتیاد به اینترنت را مشخص می کند. درصورتیکه فرد نمره مساوی یا کمتر از ۴۹ را بدست آورد در گروه کاربران عادی اینترنت واگر نمره بالاتر از آن بدست آورد در گروه کاربران معتادبه اینترنت جای می گیرد . ( ناستی زایی، ۲۰۰۹ ).
۳-۱-۳ – اعتمادعلمی واعتبار ابزار:
اعتبار علمی پرسشنامه از طریق بررسی افراد متخصص در زمینه پژوهش ، روشی است جهت اعتبار علمی ابزار گردآوری داده ها (تریس وتریس ، ۱۹۸۲).
اعتبار عبارتست از میزان ارزشمندی یک ابزار ، که آن ابزار
واقعاً در جهت مورد قابل اندازه گیری موفق باشد. ( پیراینده ، ۱۳۷۰)
درتعریف اعتبار کرلینجر می گوید: رایج ترین تعریف اعتبار در این پرسش خلاصه شده است که: آیا چیزی را اندازه می گیریم که قصد اندازه گیری آن را داریم ؟ ( معید فر و همکاران، ۱۳۸۶)
الف)پرسشنامه هوش هیجانی سیبر یا شیرینگ: فرقدانی( ۱۳۸۲ ) ضریب پایایی این پرسش نامه را ۷۸/۰گزارش کرده است، در ایران نیز این پرسشنامه توسط منصوری در سال ۱۳۸۰ در دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی شد است ،در اجرای مقدماتی دریک نمونه ۴۰ نفری براساس ضریب α کرونباخ ۸۵/۰ بدست آمد ودر اجرای نهایی ، همسانی درونی (پایایی درونی) پرسشنامه با محاسبه ضریب α کرونباخ از ضریب (۵۰/۰ ) مهارت اجتماعی تا ضریب بالای (۶۴/۰) خود کنترلی ، با میانگین کل ضریب همسانی درونی (۸۴/۰) می باشد
دهشیری نیز در مطالعه خود با عنوان رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان از این ابزار استفاده کرده و الفای کرونباخ آن را ۸۱/۰ گزارش کرده است(دهشیری ، ۱۳۸۲).
میری و همکارانش مطالعه ای در سال ۱۳۸۶ با هدف تعیین رابطه هوش هیجانی و اضطراب آموزشگاهی پایایی این پرسنامه را ۷۵/۰ گزارش کرده اند. طباطبایی و قنبری در مطالعات شان، پایایی پرسشنامه این پایایی آن را با استفاده الفای کرونباخ ۸۵/۰ محاسبه کردند( میری وهمکاران، ۱۳۸۶).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این پژوهش نیز میزان هماهنگی درونی این مقیاس از طریق α کرونباخ برابر ۷۸/۰ بدست آمد که مطلوبیت آزمون را نشان می دهد .
ب) پرسشنامه اعتیاد به اینترنت (IAT) : در تحقیق علوی و همکاران (۱۳۸۸) با عنوان ویژگی های روان سنجی آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ در دانشجویان ، ضریب α کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با ۸۸/۰ گزارش شده است که حاکی از همسانی بالای تست می باشد .
درپژوهش ناستی زایی(۲۰۰۹)، ضریب α کرونباخ ۸۱/۰ گزارش شده است . در این پژوهش نیز میزان هماهنگی درونی این مقیاس از طریق α کرونباخ برابر ۹۱/۰ بدست آمدکه مطلوبیت آزمون رانشان می دهد .
پایایی خارجی این آزمون نیز بین ۵۴/۰ تا ۸۴/۰ نوسان دارد .این آزمون دارای روایی همزمان خوبی است ( ویدیانتو و مکموران ، ۲۰۰۴)

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه :
پس از توزیع پرسشنامه ها و ارائه توضیحات لازم، دانش آموزان پرسشنامه ها را به صورت خودگزارشی دهی پاسخ دادند و تکمیل کردند .
در این پژوهش به منظور بررسی وتحلیل فرضیه های پژوهش از روش های آماری در دو بخش توصیفی ( جدول فراوانی ، میانگین ها ، انحراف استاندارد و…. ) ، آزمون کلموگرف اسمیرنف( به منظور تعیین نرمال بودن داده ها) و آمار استنباطی ( آزمون t گروه های مستقل و وابسته ، ضریب همبستگی پیرسون ، رگرسیون و …. ) استفاده شد.
داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss16 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .
این فصل مبتنی بر یافته های پژوهش در سه بخش و شامل ۱۸ جدول و ۱ نمودار می باشد که ذیلاً به آنها می پردازیم.

۴-۲- بخش اول: توصیف ویژگی های جمعیت شناختی نمونه پژوهش
شامل جداول توزیع فراوانی نمونه پژوهش به تفکیک جنسیت ، سن وپایه تحصیلی می باشد .

جدول شماره ۴-۱: جدول توزیع فراوانی نمونه پژوهش به تفکیک جنسیت
فراوانی درصد درصد اعتباری درصد تجمَعی
معتبر دختر ۱۸۶ ۸/۵۱ ۸/۵۱ ۸/۵۱

مدیر کل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *