پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق بشر، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، حقوق عمومی

پایان نامه ارشد رایگان درباره
حقوق بشر، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، حقوق عمومی

محسنی، حسن، «مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شماره ۷۹، پاییز ۱۳۹۱٫
۲۴٫ منصورآبادی، عباس، «حق تجدید نظر در فرایند دادرسی عادلانه»، مجلۀ اندیشههای حقوقی، شماره هشتم، سال سوم، بهار و تابستان ۱۳۸۴٫
۲۵٫ مؤذن زادگان، حسنعلی، «حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامۀ دیدگاههای حقوقی، شماره ۹، بهار ۱۳۷۷٫
۲۶٫ هاشمی، محمد، «حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین المللی»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، شماره ۳۸، پاییز و زمستان ۱۳۸۲٫
۲۷٫ یاوری، اسدلله، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، نشریۀ حقوق اساسی، سال دوم، شماره دوم، تابستان۱۳۸۳٫
۲۸٫ ــــــــ ، «رعایت اصل برائت در رسیدگیهای شبه قضایی در حقوق فرانسه «در پرتو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۹، بهار و تابستان ۱۳۸۸٫
۲۹٫ ـــــــــــــــــــ ، «قوه یا مقام قضایی؟»، نشریۀ حقوق اساسی، سال اول، شماره اول، پاییز ۱۳۸۲٫
ج- پایاننامهها
۱٫ احمدی، کاظم، (۱۳۹۰)، مراجع شبه قضایی ثبتی در پرتو اصول دادرسی منصفانه، پایاننامه کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
۲٫ ایزد پناهی، جهانگیر، (۱۳۸۵)، بررسی تحلیلی قانون آییندادرسی و رویه قضایی دیوان عدالت اداری در پرتو اصول عدالت طبیعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
۳٫ ایزدی خواه، اسدلله، (۱۳۸۷)، آیین دادرسی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری در پرتو اصول عدالت طبیعی، پایاننامه کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
۴٫ درویشوند، ابوالفضل، (۱۳۸۸)، دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبهقضایی، پایاننامه کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه تهران.
۵٫ عبدی، حسین، (۱۳۸۱)، بررسی قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در پرتو اصول عدالت طبیعی، پایاننامه کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.
۶٫ محسنی، حسن، (۱۳۸۴)، اصول حاکم بر دادرسی عادلانه در دعاوی مدنی، پایاننامه کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.
۷٫ محمودی یزدانی، مهرداد، (۱۳۸۰)، جایگاه انصاف در حقوق و قوانین ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.
۸٫ هداوند، مهدی، (۱۳۷۸)، دادگاههای اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.
۹٫ ـــــــــــــــ ، (۱۳۸۶)، نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حکمرانی خوب با ارجاع ویژه به نظام جمهوری اسلامی ایران، رسالۀ دکتری، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.
د- منابع اینترنتی
۱٫ «مروری بر تاریخچه نظام پزشکی از آغاز تاکنون» مندرج در:
http://isna.ir/fa/news/92020503297/. (تاریخ مراجعه: ۲۹/۳/۱۳۹۳).
ه- قوانین و مقررات
۱٫ متمم قانون اساسی مشروطه مورخ ۱۴ ذی‌القعده ۱۳۲۴٫
۲٫ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بازنگری شده ۱۳۶۸٫
۳٫ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه، مصوب رجب ۱۳۳۹ قمری.
۴٫ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹٫
۵٫ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲٫
۶٫ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶٫
۷٫ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۲۵/۱/ ۱۳۸۳٫
۸٫ آییننامۀ انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۰۶/۱۳۹۰٫
۹٫ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۰۶/۱۳۹۰٫
و- اسناد بینالمللی
۱٫ اعلامیۀ حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸٫
۲٫ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۹٫
۳٫ اصول بنیادین استقلال قضایی مصوب ۱۹۸۵٫
۴٫ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰٫
۵٫ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، مصوب ۱۹۶۹٫
۶٫ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها مصوب ۱۹۸۱٫
ب: منابع انگلیسی
I. –BOOKS
1. Feldman, David, English Public Law, 1ST Ed, UK: OUP, 2009.
2. Jackson, Paul, Natural Justice, Sweet & Maxwell, London, 2nd Ed, 1982.
3. Wade, William, Administrative Law, 9th Ed, New York, Oxford University Press, 2004.

II. -ARTICLE
1. Lawyers Committee for Human Rights, “What is a Fair Trial?” (A Basic Guide to Legal Standards and Practice, U S A, March 2000. Available at: Accessed (1 Aug 2014).

Family name: Allahi Name: Somaye
Title thesis: The Survey of Application of the Fair Trial Principles in the Process of Inquiry of the Medical Practitioners Disciplinary Offending.
Supervisor: Seyed Hossein Malakooti (Ph.D.)
Advisor: Mohamad Reza Mojtahedi (Ph.D.)
Degree: L.L.M Major: Public Law
University: Tabriz Faculty: Law and Social Science
Graduation date: 2014 Number of pages: 128
Key words: Iran’s Law, Fair Trial, Medical Practitioner, Disciplinary Offending, Process of proceeding.
Abstract
Today, the fair trial considered as the foundation of legal, criminal and administrative proceedings. Right to the fair trial contains set of formal and procedures rules those predicted for protection of the rights of parties and ultimately to provide substantive rights. With regard to specialized topics and also necessity of acceleration in them establishment of institutions is inevitable. Until without complication proceeding those waste times and with awareness on the technical and specialized issues of each institution and resolve conflict between them. Trial proceeding to the disciplinary violation of health professionals (doctors, dentists and chemists …) with regard to their relations with serious topics like as health and life of humans is important. In the legal system of Iran organizations of medical
council of country as the oldest non-government organization (NGO) that has more than two thousands members is institution trial to the complaints that pose health professionals with disciplinary features. Performance of e
quity in the proceeding of health professionals and related jobs has itself direct influence on the presentation of their services and this subject lead to important of quality of their services one side and the other hand security of patient rights. Hence this research pays attention to check rate of disciplinary rules and regulations of health professional with fair trial international rules.

University of Tabriz
Faculty of Law and Social Science
Department of Law
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Law (L.L.M.)

A Survey of Application of the Fair Trial Principles in the Process of proceeding of the Medical Practitioners Disciplinary Offending.

Supervisor:
Seyed Hossein Malakooti (Ph.D.)

Advisor:
Mohamad Reza Mojtahedi (Ph.D.)

By:
Somaye Allahi
October 2014
1. «امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد میگردد…..».
۲٫ عبدالله، شمس، آییندادسی مدنی تطبیقی، درسنامه دوره دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۸، ص ۴ به نقل از: علی اکبر، فرخزادی، «معرفی اجمالی اصول بنیادین در دادرسی اسلامی»، فصلنامه دیدگاههای حقوقی قضایی، شماره ۲۰ و ۱۹، پاییز و زمستان ۱۳۷۹، صص ۳۹ -۴۰٫
۳٫ جعفر، هاشمی باجگانی، بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸، ص ۲۰٫
۴٫ جعفر، بوشهری، حقوق اساسی: مسائل، جلد دوم، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، صص۱۴۱- ۱۴۲٫
۵٫ احمد، متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ دوم، تهران، مجد، ۱۳۸۱، ص ۱۸٫
۶٫ همان، صص ۹ – ۱۰٫
۷٫ جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص۱۷٫
۸٫ احمد، متین دفتری، پیشین، ص۱۰٫
۹٫ جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص ۲۰٫
۱۰٫ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دورۀ بنیادین)، جلد نخست، چاپ دهم، تهران، دراک، ۱۳۸۸، ص۲۰٫
۱۱٫ جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص ۱۷٫
۱۲ .Substantive Rights.
13. Procedural Rights.
14. محمد قاری، سید فاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، (دفتر دوم: جستارهایی تحلیلی از حقها و آزادیها)، چاپ اول، تهران، شهر دانش، ۱۳۸۸، ص ۲۰۱٫
۱۵٫ همان، ص ۲۰۲٫
۱۶٫ محمود، کاشانی، استانداردهای جهانی دادگستری: نقد و بررسی قانون دادگاههای عمومی و انقلاب، چاپ دوم، تهران، میزان، ۱۳۸۳، ص ۹٫
۱۷٫ محمد، هاشمی، «بررسی مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی»، مندرج در: حقوق بشر و مفاهیم مساوات انصاف و عدالت، محمد آشوری و دیگران، چاپ نخست، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، ص۱۷۶٫
۱۸٫ محمد قاری، سید فاطمی، «تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد،آزادی برابری و عدالت»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۳۳- ۳۴، ۱۳۸۰، ص ۲۶۵٫
۱۹٫ ناصر، کاتوزیان، «حقوق و عدالت»، مجله نقد و نظر، شماره دهم و یازدهم، بهار و تابستان ۱۳۷۶، ص ۳۷٫
.۲۰ محمد قاری، سید فاطمی، «تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد،آزادی برابری و عدالت»، پیشین، ص ۲۶۵٫
۲۱٫ محمد، هاشمی، «بررسی مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی»، پیشین، ص ۱۷۶٫
۲۲٫ محمد علی، فروغی، سیر حکمت در اروپا: از زمان باستان تا مائه هفتم، تهران، زوار، ۱۳۸۴، ص ۴۳٫
۲۳٫ ناصر، کاتوزیان، «حقوق و عدالت»، پیشین، ص ۴۷٫
۲۴٫ Equity.
25. محمد، معین، فرهنگ فارسی، جلد اول، چاپ هشتم، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۳، ص ۳۸۱٫
۲۶٫ محمد جعفر، جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد یک، چاپ دوم، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، ص ۶۸۸٫
۲۷٫ A Surviaval of the Ancient Roman; Summom Ius Summa iniuria: Ciccro, De officiis, 1.33
به نقل از: مصطفی، فضائلی، دادرسی عادلانه: محاکمات کیفری بین المللی، چاپ دوم، تهران، شهر دانش، ۱۳۸۹، ص ۵۷٫
۲۸٫ ناصر، کاتوزیان، فلسفۀ حقوق، جلد دوم، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷، صص ۶۷۹-۶۸۰٫
۲۹٫ Justice.
30. Equity/ Fairness.

edame