پایان نامه ارشد درباره Assessment، Public Health، Environment

پایان نامه ارشد درباره
Assessment، Public Health، Environment

California: Sage Publications, Inc.
Canterbury, R. J., E. L. McGarvey, A. E. Sheldon-Keller, D. Waite, P. Reams, C. Koopman (1995). “Prevalence of HIV-Related Risk Behaviors and STDs Among Incarcerated Adolescents.” Journal of Adolescent Health, Vol. 17, pp. 173-177.
Catalano, R. F., D. J. Hawkins (1996). “The Social Development Model: A Theory of Antisocial Behavior.” In D. J. Hawkins (Ed.), Delinquency and Crime: Current Theories (pp. 149-197). Cambridge: Cambridge University Press.
Catherine, G. (2006). “101 Ways to Improve Your Communication Skills.” Reno’Nevada’ January.
Center for Disease Control and Prevention (2010). Morbidity and Mortality Weekly Report. [Online]. . [۱۶ July 2014].
Clinard, M. B., R. F. Meier (2011). Sociology of Deviant Behavior. California: Wadsworth, Cengage Learning.
Colvin, M. (2000). Crime and Coercion: An Integrated Theory of Chronic Criminality. New York: Palgrave Press.
Crews, A. D. (2009).” Biological Theory.” In J. M. Miller (Ed.), 21st Century Criminology: A Reference Handbook (pp. 184-200). California: Sage Publications, Inc.
Dawson, D., J. Reiter (1998). “Juvenile Violence Overview: An Introduction to the Available Literature.” American Academy of Psychiatry and the Law Newsletter, Vol. 23, pp. 10-11.
DeMatteo, D., G. Marczyk (2005). “Risk Factors, Protective Factors, and the Prevention of Antisocial Behavior Among Juveniles”. In K. Heilbrun,; N. E. S. Goldstein.; R. E. Redding, (Eds.), Juvenile Delinquency: Prevention, Assessment and Intervention, (pp. 19-44.) Oxford: Oxford University Press.
Dinnebeil, L. A., E. S. Brook, J. Logan, J. M. Dynia, E. Cncio, L. M. Justice (2013). “Influences on the Congruence between Parents’ and Teachers’ Ratings of Young Children ‘s Social Skills and Problem Behaviors.” Early Childhood Research Quarterly, Vol. 28, pp. 144-152.
Dudovitz, R. N., N. Li., P. J. Chung (2013). “Behavioral Self-Concept as Predictor of Teen Drinking Behaviors.” Academic Pediatric, Vol. 13, Issue. 4, pp. 316-321.
Eith, C. A. (2005). Delinquency, Schools and the Social Bond. New York: LFB Scholarly Publishing L.L.C.
Erikson, K., R. Crosnoe, S. M. Dormbusch (2000). “A Social Process Model of Adolescent Deviance.” Journal of Youth and Adolescence, Vol. 29, No. 4, pp.395-425.
Esbensen, F., D. Peterson, T. J. Taylor, A. Freng (2010). Youth Violence: Sex and Race Differences in Offending, Victimization and Gang Membership. Philadelphia: Temple University Press.
Factor, R., I. Kawachi, D. R. Williams (2011). “Understanding High-Risk Behavior among Non-Dominant Minorities: A Social Resistance Framework.” Social Science and Medicine, Vol. 73, pp. 1292-1301.
Fagan, A. A. (2015). “Sociological Explanations of the Gender Gap in Offending.” In K. M. Beaver, J. C. Barnes, and B. B. Boutwell (Eds.), The Nurture Versus Biosocial Debate in Criminology: On the Origins of Criminal Behavior and Criminality (pp. 10-24). California: Sage Publications, Inc.
Falco, A., A. Piccirelli, D. Girardi, L. Dal Corso, N. A. De Carlo (2013). “Risky Riding Behavior on Two Wheels: The Role of Cognitive, Social, and Personality Variables among Young Adolescents.” Journal of Safety Research, Vol. 46, pp. 47-57.
Ferreira, M., M. Bento, C. Chaves, J. Duarte (2014). “The Impact of Self-Concept and Self-Esteem in Adolescents’ Knowledge about HIV/AIDS.” Procedia- Social and Behavioral Sciences, Vol. 112, pp. 575-582.
Ferrell, J. (2009). “Cultural Criminology.” In J. M. Miller (Ed.), 21st Century Criminology: A Reference Handbook (pp. 219-227). California: Sage Publications, Inc.
Flannery, D. J., L. Williams (1999). “Effective Youth Violence Prevention.” In T. Gullotta & S. J. McElhaney (Eds.), Violence in Homes and Communities: Prevention, Intervention and Treatment. Thousand Oakes, CA: Sage.
Flisher, A. J., D. O. Chalton (2001). “Adolescent Contraceptive Non-use and Covariation among Risk Behaviors.” Journal of Adolescent Health, Vol. 28, PP. 235-241.
Friedrichs, D. O. (2009). “Critical Criminology.” In J. M. Miller (Ed.), 21st Century Criminology: A Reference Handbook (pp. 210-218). California: Sage Publications, Inc.
Furnham, A. (1984). “Personality, Social Skills, Anomie and Delinquency: A Self-Report Study of A Group of Normal Non-Delinquent Adolescents.” Journal of Child Psychology and Psychiatry, Vol. 25, No. 3, pp. 409-420.
Gottfredson, M., T. Hirschi (1990). A General Theory of Crime. Stanford, CA: Stanford University Press.
Greenberg, M. T., R. P. Weissberg, M. U. O-Brien, J. E. Zins, L. Fredericks, H. Rensik (2003). “Enhancing School-Based Prevention and Youth Development Through Coordinated Social, Emotional and Academic Learning.” American Psychologist, Vol. 58, pp. 466-474.
Gutierrez, J. P., & E. E. Atienzo (2011). “Socioeconomic Status, Urbanicity and Risk Behaviors in Mexican Youth: An Analysis of three Cross-sectional Surveys.” BMC Public Health, pp. 1-10. [Online]. . [12 May 2014].
Hamama, L., A. Ronen-Shenhav (2013). “The Role of Developmental Features, Environmental Crises, and Personal Resources (Self-Control and Social Support) in Adolescents’ Aggressive Behavior.” Aggression and Violent Behavior, Vol. 18, pp. 26-31.
Hanna, A. (2001). Risk and Protective Factors for Delinquency. Presentation to the Virginia Juvenile Justice and Delinquency Prevention Advisory Committee, Richmond, VA.
Harel-Fisch, Y., Z. Abdeen, S. D. Walsh, Q. Radwan, H. Fogel-Grinvald (2012). “Multiple Risk Behaviors and Suicidal Ideation and Behavior among Irsaeli and Palestinian Adolescents.” Social Science & Medicine, Vol. 75, pp. 98-108.
Hawkins, J. D., R. F. Catalano, M. Arthur (2002). “Promoting Science-Based Prevention in Communities.” Addictive Behaviors, Vol. 27, No. 5, pp. 1-26.
Hawkins, J. D., T. I. Herrenkohl, D. P. Farrington, D. Brewer, R. F. Catalano, T. W. Harachi (2000). Predictors of Youth Violence. Juvenile Justice Bulletin. Washington, DC: U. S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.
Heilbrun, K., N. E. S. Goldstein, R. E. Redding (2005). Juvenile Delinquency: Prevention, Assessment and Intervention. (Eds.), Oxford: Oxford University Press.
Herrero, J., E. Estevez, G. Musitu, (2006). “The Relationships of Adolescent School-related Deviant Behaviour and Victimization with Psychological Distress: Testing a General Model of the Mediational Role of Parents and Teachers Across Groups of Gender and Age.” Journal of Adolescence, Vol. 29, pp. 671-690.
Hirschi, T. (1969). Causes of Delinquency. Berkeley: University of California Press.
Hoge, R. D., D. A. Andrews (1996). Assessing the Youthful Offender: Issues and Techniques. New York: Plenum.
Holt, T. J., M. G. Turner, M. L. Exum (2014). “The Impact of Self-Control and Neighborhood Disorder on Bullying Victimization.” Journal of Criminal Justice, Vol. 42, Issue. 4, pp. 347-355.
Irwin, C., S.Millstein (1986). “Biopsychosocial Correlates of Risk-taking Behaviors during Adolescence: Can the Physician Intervene?” Journal of Adolescent Health care, Vol. 7, pp. 82S-96S.
James, S., S. B. Montgomery, L. K. Leslie, J. Zhang (2009). “Sexual Risk Behaviors among Youth in the Child Welfare System.” Children and Youth Services Review, Vol. 31, pp. 990-1000.
Jessor, R. (1998). New Perspectives on Adolescent Risk Behavior. Cambridge: Cambridge University Press.
Jessor, R. (1992). “Risk Behavior in Adolescence: A Psychosocial Framework for Understanding and Action,” Developmental Review, Vol. 12, pp. 374-390.
Jessor, R., J. Van Den Bos, J. Vanderryn, F. M. Costa, M. S. Turbin (1995). “Protective Factors in Adolescent Problem Behavior: Moderator Effects and Developmental Change.” Developmental Psychology, Vol. 31, pp. 923-933.
Johnson, B., D. B. Larson, S. De Li, S. J. Yang (2000). “Escaping from the Crime of Inner Cities: Church Attendance and Religious Salience among Disadvantaged Youth”. Justice Quarterly, Vol. 17, pp. 377-391.
Juhnke, G. A., D. H. Granello, P. F. Granello (2011). Suicide, Self-Injury and Violence in the Schools: Assessment, Prevention and Intervention Strategies. New Jersy: John Wiley & Sons, Inc.
Kaplan, H. B., S. S. Martin, R. J. Johnson, (1986). “Self-Rejection and the Explanation of Deviance: Specification of the Structure among Latent Constructs.” American Journal of Sociology, Vol. 92, pp. 384-411.
Kashani, J. H., M. R. Jones, K. M. Bumby, L. A. Thomas (1999). “Youth Violence: Psychosocial Risk Factors, Treatment, Prevention and Recommendations.” Journal of Emotional and Behavioral Disorders, Vol. 7, pp. 200-210.
Kazdin, A. F. (1996). Conduct Disorders in Childhood and Adolescence. Thousand Oaks, CA: Sage.
Keenan, K., R. Loeber, Q. Zhang, M. Stouthamer-Loeber, W. B. Van Kammen (1995). “The Influence of Deviant Peers on the Development of Boys’ Disruptive and Delinquency Behavior: A Temporal Analysis.” Development and

edame