پایان نامه ارشد درباره مهارت های اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، خودپنداره، توزیع فراوانی

پایان نامه ارشد درباره
مهارت های اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، خودپنداره، توزیع فراوانی

افرادی که از کاندوم استفاده می کرده اند، ۲/۱۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۵/۷۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۳/۱۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که از کاندوم استفاده نمی کرده اند، ۹/۱۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۲/۷۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۹/۱۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند.
جدول شماره ۲۲-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس استفاده از کاندوم و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
استفاده از کاندوم
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۲/۶۱
۹۸
۸/۸
۳/۱۴
۱۴
۲/۴۶
۵/۷۵
۷۴
۲/۶
۲/۱۰
۱۰
بلی
۸/۳۸
۶۲
۵
۹/۱۲
۸
۸/۲۸
۲/۷۴
۴۶
۵
۹/۱۲
۸
خیر
۱۰۰
۱۶۰
۸/۱۳
۲۲
۷۵
۱۲۰
۲/۱۱
۱۸
کل
جدول ۲۳-۲-۵- نشان می دهد که ۷/۴ درصد از پاسخگویان دارای دلبستگی کم، ۳۳ درصد دارای دلبستگی متوسط و ۳/۶۲ درصد دارای دلبستگی زیاد بوده اند. در بین افراد دارای دلبستگی کم، ۷/۳۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۹/۴۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۴/۲۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای دلبستگی متوسط، ۱/۱۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۷/۷۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۱/۱۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای دلبستگی زیاد، ۳/۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۹/۶۷ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۷/۲۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد می باشند. هرچه دلبستگی بیشتر می شود، میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افزایش می یابد.
جدول شماره ۲۳-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان دلبستگی و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
دلبستگی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۱۰
۷/۳۵
۷/۱
۱۲
۹/۴۲
۲
۶
۴/۲۱
۱
۲۸
۷/۴
متوسط
۲۴
۱/۱۲
۴
۱۴۶
۷/۷۳
۴/۲۴
۲۸
۱/۱۴
۶/۴
۱۹۸
۳۳
زیاد
۲۰
۳/۵
۳/۳
۲۵۴
۹/۶۷
۳/۴۲
۱۰۰
۷/۲۶
۷/۱۶
۳۷۴
۳/۶۲
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۲۴-۲-۵- نشان می دهد که ۷/۸ درصد از پاسخگویان دارای تعهد کم، ۴۸ درصد دارای تعهد متوسط و ۳/۴۳ درصد دارای تعهد زیاد بوده اند. در بین افراد دارای تعهد کم، ۲/۱۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۴/۶۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۴/۱۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای تعهد متوسط، ۵/۱۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۷/۷۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۸/۱۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای تعهد زیاد، ۱/۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۵/۶۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۴/۳۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد می باشند. هرچه تعهد بیشتر می شود، میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افزایش می یابد.
جدول شماره ۲۴-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان تعهد و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
تعهد
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۱۰
۲/۱۹
۷/۱
۳۴
۴/۶۵
۷/۵
۸
۴/۱۵
۳/۱
۵۲
۷/۸
متوسط
۳۶
۵/۱۲
۶
۲۱۸
۷/۷۵
۳/۳۶
۳۴
۸/۱۱
۷/۵
۲۸۸
۴۸
زیاد
۸
۱/۳
۳/۱
۱۶۰
۵/۶۱
۷/۲۶
۹۲
۴/۳۵
۳/۱۵
۲۶۰
۳/۴۳
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۲۵-۲-۵- نشان می دهد که ۶/۱۱ درصد از پاسخگویان دارای میزان باور و اعتقاد کم، ۷/۴۷ درصد دارای باور متوسط و ۷/۴۰ درصد دارای باور زیاد بوده اند. در بین افراد دارای میزان باور کم، ۲۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۶/۶۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۴/۱۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای باور متوسط، ۶/۱۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۶/۷۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۸/۱۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای باور زیاد، ۶/۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۴/۶۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۳۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد می باشند. هرچه میزان باور و اعتقاد بیشتر می شود، میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افزایش می یابد.
جدول شماره ۲۵-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان باور و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
باور
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۱۴
۲۰
۳/۲
۴۸
۶/۶۸
۸
۸
۴/۱۱
۳/۱
۷۰
۶/۱۱
متوسط
۳۶
۶/۱۲
۶
۲۰۲
۶/۷۰
۷/۳۳
۴۸
۸/۱۶
۸
۲۸۶
۷/۴۷
زیاد
۴
۶/۱
۷/۰
۱۶۲
۴/۶۶
۲۷
۷۸
۳۲
۱۳
۲۴۴
۷/۴۰
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۲۶-۲-۵- نشان می دهد که ۳۱ درصد از پاسخگویان دارای مشارکت کم، ۵۹ درصد دارای مشارکت متوسط و ۱۰ درصد دارای مشارکت زیاد بوده اند. در بین افراد دارای مشارکت کم، ۴/۱۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۷۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۶/۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای مشارکت متوسط، ۱/۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۳/۷۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۶/۲۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای مشارکت زیاد، ۷/۳۶ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۳/۶۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد میباشند. هرچه میزان مشارکت بیشتر می شود، میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افزایش می یابد.
جدول شماره ۲۶-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مشارکت و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مشارکت
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۳۶
۴/۱۹
۶
۱۳۴
۷۲
۳/۲۲
۱۶
۶/۸
۷/۲
۱۸۶
۳۱
متوسط
۱۸
۱/۵
۳
۲۵۶
۳/۷۲
۷/۴۲
۸۰
۶/۲۲
۳/۱۳
۳۵۴
۵۹
زیاد
۰
۰
۰
۲۲
۷/۳۶
۷/۳
۳۸
۳/۶۳
۳/۶
۶۰
۱۰
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۲۷-۲-۵- نشان می دهد که ۲/۸ درصد از پاسخگویان دارای خود-کنترلی کم، ۵/۶۱ درصد دارای خود-کنترلی متوسط و ۳/۳۰ درصد دارای خود-کنترلی زیاد بوده اند. در بین افراد دارای خود-کنترلی کم، ۱۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۶۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۱۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای خود-کنترلی متوسط، ۹/۱۰ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی کم، ۷/۷۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۴/۱۷درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای خود-کنترلی زیاد، ۳/۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۶/۶۲ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۱/۳۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد میباشند. هرچه میزان خود-کنترلی بیشتر می شود، میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افزایش می یابد.
جدول شماره ۲۷-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان خود-کنترلی و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
خود-کنترلی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۷
۱۵
۲/۱
۳۴
۶۹
۷/۵
۸
۱۶
۳/۱
۴۹
۲/۸
متوسط
۴۱
۹/۱۰
۸/۶
۲۶۴
۷/۷۱
۴۴
۶۴
۴/۱۷
۷/۱۰
۳۶۹
۵/۶۱
زیاد
۶
۳/۳
۱
۱۱۴
۶/۶۲
۱۹
۶۲
۱/۳۴
۳/۱۰
۱۸۲
۳/۳۰
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۲۸-۲-۵- نشان می دهد که ۶ درصد از پاسخگویان دارای خودپنداره کم، ۳/۴۷ درصد دارای خودپنداره متوسط و ۷/۴۶ درصد دارای خودپنداره زیاد بوده اند. در بین افراد دارای خودپنداره کم، ۴/۴۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۵۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۶/۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای خودپنداره متوسط، ۹/۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۶/۷۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۵/۱۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای خودپنداره زیاد، ۶/۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۶۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۴/۳۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد می باشند. هرچه میزان خودپنداره بیشتر می شود، میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افزایش می یابد.
جدول شماره ۲۸-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان خودپنداره و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
خودپنداره
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۱۶
۴/۴۴
۷/۲
۱۸
۵۰
۳
۲
۶/۵
۳/۰
۳۶
۶
متوسط
۲۸
۹/۹
۶/۴
۲۱۲
۶/۷۴
۴/۳۵
۴۴
۵/۱۵
۳/۷
۲۸۴
۳/۴۷
زیاد
۱۰
۶/۳
۷/۱
۱۸۲
۶۵
۳/۳۰
۸۸
۴/۳۱
۷/۱۴
۲۸۰
۷/۴۶
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۲۹-۲-۵- نشان می دهد که ۳/۱۸ درصد از پاسخگویان دارای همنشینی کم با دوستان بزهکار، ۷/۶۲ درصد دارای همنشینی متوسط و ۱۹ درصد دارای همنشینی زیاد بودهاند. در بین افراد دارای همنشینی کم با دوستان بزهکار، ۱/۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۴/۵۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و

edame

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *