افرادی که از کاندوم استفاده می کرده اند، ۲/۱۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۵/۷۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۳/۱۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که از کاندوم استفاده نمی کرده اند، ۹/۱۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۲/۷۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۹/۱۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند.
جدول شماره ۲۲-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس استفاده از کاندوم و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
استفاده از کاندوم
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۲/۶۱
۹۸
۸/۸
۳/۱۴
۱۴
۲/۴۶
۵/۷۵
۷۴
۲/۶
۲/۱۰
۱۰
بلی
۸/۳۸
۶۲
۵
۹/۱۲
۸
۸/۲۸
۲/۷۴
۴۶
۵
۹/۱۲
۸
خیر
۱۰۰
۱۶۰
۸/۱۳
۲۲
۷۵
۱۲۰
۲/۱۱
۱۸
کل
جدول ۲۳-۲-۵- نشان می دهد که ۷/۴ درصد از پاسخگویان دارای دلبستگی کم، ۳۳ درصد دارای دلبستگی متوسط و ۳/۶۲ درصد دارای دلبستگی زیاد بوده اند. در بین افراد دارای دلبستگی کم، ۷/۳۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۹/۴۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۴/۲۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای دلبستگی متوسط، ۱/۱۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۷/۷۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۱/۱۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای دلبستگی زیاد، ۳/۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۹/۶۷ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۷/۲۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد می باشند. هرچه دلبستگی بیشتر می شود، میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افزایش می یابد.
جدول شماره ۲۳-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان دلبستگی و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
دلبستگی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۱۰
۷/۳۵
۷/۱
۱۲
۹/۴۲
۲
۶
۴/۲۱
۱
۲۸
۷/۴
متوسط
۲۴
۱/۱۲
۴
۱۴۶
۷/۷۳
۴/۲۴
۲۸
۱/۱۴
۶/۴
۱۹۸
۳۳
زیاد
۲۰
۳/۵
۳/۳
۲۵۴
۹/۶۷
۳/۴۲
۱۰۰
۷/۲۶
۷/۱۶
۳۷۴
۳/۶۲
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۲۴-۲-۵- نشان می دهد که ۷/۸ درصد از پاسخگویان دارای تعهد کم، ۴۸ درصد دارای تعهد متوسط و ۳/۴۳ درصد دارای تعهد زیاد بوده اند. در بین افراد دارای تعهد کم، ۲/۱۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۴/۶۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۴/۱۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای تعهد متوسط، ۵/۱۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۷/۷۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۸/۱۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای تعهد زیاد، ۱/۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۵/۶۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۴/۳۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد می باشند. هرچه تعهد بیشتر می شود، میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افزایش می یابد.
جدول شماره ۲۴-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان تعهد و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
تعهد
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۱۰
۲/۱۹
۷/۱
۳۴
۴/۶۵
۷/۵
۸
۴/۱۵
۳/۱
۵۲
۷/۸
متوسط
۳۶
۵/۱۲
۶
۲۱۸
۷/۷۵
۳/۳۶
۳۴
۸/۱۱
۷/۵
۲۸۸
۴۸
زیاد
۸
۱/۳
۳/۱
۱۶۰
۵/۶۱
۷/۲۶
۹۲
۴/۳۵
۳/۱۵
۲۶۰
۳/۴۳
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۲۵-۲-۵- نشان می دهد که ۶/۱۱ درصد از پاسخگویان دارای میزان باور و اعتقاد کم، ۷/۴۷ درصد دارای باور متوسط و ۷/۴۰ درصد دارای باور زیاد بوده اند. در بین افراد دارای میزان باور کم، ۲۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۶/۶۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۴/۱۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای باور متوسط، ۶/۱۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۶/۷۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۸/۱۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای باور زیاد، ۶/۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۴/۶۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۳۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد می باشند. هرچه میزان باور و اعتقاد بیشتر می شود، میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افزایش می یابد.
جدول شماره ۲۵-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان باور و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
باور
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۱۴
۲۰
۳/۲
۴۸
۶/۶۸
۸
۸
۴/۱۱
۳/۱
۷۰
۶/۱۱
متوسط
۳۶
۶/۱۲
۶
۲۰۲
۶/۷۰
۷/۳۳
۴۸
۸/۱۶
۸
۲۸۶
۷/۴۷
زیاد
۴
۶/۱
۷/۰
۱۶۲
۴/۶۶
۲۷
۷۸
۳۲
۱۳
۲۴۴
۷/۴۰
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۲۶-۲-۵- نشان می دهد که ۳۱ درصد از پاسخگویان دارای مشارکت کم، ۵۹ درصد دارای مشارکت متوسط و ۱۰ درصد دارای مشارکت زیاد بوده اند. در بین افراد دارای مشارکت کم، ۴/۱۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۷۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۶/۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای مشارکت متوسط، ۱/۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۳/۷۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۶/۲۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای مشارکت زیاد، ۷/۳۶ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۳/۶۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد میباشند. هرچه میزان مشارکت بیشتر می شود، میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افزایش می یابد.
جدول شماره ۲۶-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مشارکت و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مشارکت
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۳۶
۴/۱۹
۶
۱۳۴
۷۲
۳/۲۲
۱۶
۶/۸
۷/۲
۱۸۶
۳۱
متوسط
۱۸
۱/۵
۳
۲۵۶
۳/۷۲
۷/۴۲
۸۰
۶/۲۲
۳/۱۳
۳۵۴
۵۹
زیاد
۰
۰
۰
۲۲
۷/۳۶
۷/۳
۳۸
۳/۶۳
۳/۶
۶۰
۱۰
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۲۷-۲-۵- نشان می دهد که ۲/۸ درصد از پاسخگویان دارای خود-کنترلی کم، ۵/۶۱ درصد دارای خود-کنترلی متوسط و ۳/۳۰ درصد دارای خود-کنترلی زیاد بوده اند. در بین افراد دارای خود-کنترلی کم، ۱۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۶۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۱۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای خود-کنترلی متوسط، ۹/۱۰ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی کم، ۷/۷۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۴/۱۷درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای خود-کنترلی زیاد، ۳/۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۶/۶۲ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۱/۳۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد میباشند. هرچه میزان خود-کنترلی بیشتر می شود، میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افزایش می یابد.
جدول شماره ۲۷-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان خود-کنترلی و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
خود-کنترلی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۷
۱۵
۲/۱
۳۴
۶۹
۷/۵
۸
۱۶
۳/۱
۴۹
۲/۸
متوسط
۴۱
۹/۱۰
۸/۶
۲۶۴
۷/۷۱
۴۴
۶۴
۴/۱۷
۷/۱۰
۳۶۹
۵/۶۱
زیاد
۶
۳/۳
۱
۱۱۴
۶/۶۲
۱۹
۶۲
۱/۳۴
۳/۱۰
۱۸۲
۳/۳۰
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۲۸-۲-۵- نشان می دهد که ۶ درصد از پاسخگویان دارای خودپنداره کم، ۳/۴۷ درصد دارای خودپنداره متوسط و ۷/۴۶ درصد دارای خودپنداره زیاد بوده اند. در بین افراد دارای خودپنداره کم، ۴/۴۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۵۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۶/۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای خودپنداره متوسط، ۹/۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۶/۷۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۵/۱۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای خودپنداره زیاد، ۶/۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۶۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۴/۳۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد می باشند. هرچه میزان خودپنداره بیشتر می شود، میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افزایش می یابد.
جدول شماره ۲۸-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان خودپنداره و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
خودپنداره
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۱۶
۴/۴۴
۷/۲
۱۸
۵۰
۳
۲
۶/۵
۳/۰
۳۶
۶
متوسط
۲۸
۹/۹
۶/۴
۲۱۲
۶/۷۴
۴/۳۵
۴۴
۵/۱۵
۳/۷
۲۸۴
۳/۴۷
زیاد
۱۰
۶/۳
۷/۱
۱۸۲
۶۵
۳/۳۰
۸۸
۴/۳۱
۷/۱۴
۲۸۰
۷/۴۶
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۲۹-۲-۵- نشان می دهد که ۳/۱۸ درصد از پاسخگویان دارای همنشینی کم با دوستان بزهکار، ۷/۶۲ درصد دارای همنشینی متوسط و ۱۹ درصد دارای همنشینی زیاد بودهاند. در بین افراد دارای همنشینی کم با دوستان بزهکار، ۱/۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۴/۵۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *