پایان نامه ارشد درباره مهارت های اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، توزیع فراوانی، مصرف مواد

پایان نامه ارشد درباره
مهارت های اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، توزیع فراوانی، مصرف مواد

مصرف میکرده اند و ۳/۹۷ درصد نیز شیشه مصرف نمی کرده اند. در بین افرادی که شیشه مصرف می کرده اند، ۲۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۵/۶۲ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۵/۱۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که شیشه مصرف نمی کردهاند، ۶/۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۸/۶۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۶/۲۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. کسانی که شیشه مصرف نمی کرده اند، دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی بیشتری بوده اند.
جدول شماره ۱۴-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف شیشه و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
مصرف شیشه
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۷/۲
۱۶
۳/۰
۵/۱۲
۲
۷/۱
۵/۶۲
۱۰
۷/۰
۲۵
۴
بلی
۳/۹۷
۵۸۴
۲۲
۶/۲۲
۱۳۲
۶۷
۸/۶۸
۴۰۲
۳/۸
۶/۸
۵۰
خیر
۱۰۰
۶۰۰
۳/۲۲
۱۳۴
۷/۶۸
۴۱۲
۹
۵۴
کل
جدول ۱۵-۲-۵- نشان می دهد که ۳/۹ درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگی ماریجوانا مصرف میکرده اند و ۷/۹۰ درصد نیز ماری جوانا مصرف نمی کرده اند. در بین افرادی که ماری جوانا مصرف میکردهاند، ۳/۱۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۷۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۷/۱۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که ماری جوانا مصرف نمی کرده اند، ۵/۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۶۸ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۵/۲۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. کسانی که ماری جوانا مصرف نمی کرده اند، دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی بیشتری بوده اند.
جدول شماره ۱۵-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف ماری جوانا و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
مصرف
ماری جوانا
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۳/۹
۵۶
۱
۷/۱۰
۶
۷
۷۵
۴۲
۳/۱
۳/۱۴
۸
بلی
۷/۹۰
۵۴۴
۳/۲۱
۵/۲۳
۱۲۸
۷/۶۱
۶۸
۳۷۰
۷/۷
۵/۸
۴۶
خیر
۱۰۰
۶۰۰
۳/۲۲
۱۳۴
۷/۶۸
۴۱۲
۹
۵۴
کل
جدول ۱۶-۲-۵- نشان می دهد که ۷/۴ درصد پاسخگویان در طول زندگی حشیش مصرف می کردهاند و ۳/۹۵ درصد نیز حشیش مصرف نمی کرده اند. در بین افرادی که حشیش مصرف می کرده اند، ۷/۸۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۳/۱۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که حشیش مصرف نمیکرده اند، ۴/۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۸/۶۷ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۸/۲۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. کسانی که حشیش مصرف نمیکرده اند، دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی بیشتری بودهاند.
جدول شماره ۱۶-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف حشیش و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
مصرف حشیش
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۷/۴
۲۸
۷/۰
۳/۱۴
۴
۴
۷/۸۵
۲۴
۰
۰
۰
بلی
۳/۹۵
۵۷۲
۶/۲۱
۸/۲۲
۱۳۰
۷/۶۴
۸/۶۷
۳۸۸
۹
۴/۹
۵۴
خیر
۱۰۰
۶۰۰
۳/۲۲
۱۳۴
۷/۶۸
۴۱۲
۹
۵۴
کل
جدول ۱۷-۲-۵- نشان می دهد که ۳/۱ درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگی کراک مصرف میکردهاند و ۷/۹۸ درصد نیز کراک مصرف نمی کرده اند. در بین افرادی که کراک مصرف می کرده اند، ۲۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۵۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۲۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که کراک مصرف نمی کرده اند، ۸/۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۹/۶۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۳/۲۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. کسانی که کراک مصرف نمیکردهاند، دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی بیشتری بوده اند.
جدول شماره ۱۷-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف کراک و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
مصرف کراک
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۳/۱
۸
۳/۰
۲۵
۲
۷/۰
۵۰
۴
۳/۰
۲۵
۲
بلی
۷/۹۸
۵۹۲
۲۲
۳/۲۲
۱۳۲
۶۸
۹/۶۸
۴۰۸
۷/۸
۸/۸
۵۲
خیر
۱۰۰
۶۰۰
۳/۲۲
۱۳۴
۷/۶۸
۴۱۲
۹
۵۴
کل
جدول ۱۸-۲-۵- نشان می دهد که ۲ درصد پاسخگویان در طول زندگی قرص اکس مصرف می کردهاند و ۹۸ درصد نیز مصرف نمی کرده اند. در بین افرادی که قرص اکس مصرف می کرده اند، ۲۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۳/۵۸ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۷/۱۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که قرص اکس مصرف نمیکردهاند، ۸/۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۷/۶۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۴/۲۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. کسانی که قرص اکس مصرف نمیکرده اند، دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی بیشتری بوده اند.
جدول شماره ۱۸-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف قرص اکس و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
مصرف
قرص اکس
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۲
۱۲
۳/۰
۷/۱۶
۲
۳/۱
۳/۵۸
۷
۴/۰
۲۵
۳
بلی
۹۸
۵۸۸
۲۲
۴/۲۲
۱۳۲
۴/۶۷
۷/۶۸
۴۰۵
۶/۸
۸/۸
۵۱
خیر
۱۰۰
۶۰۰
۳/۲۲
۱۳۴
۷/۶۸
۴۱۲
۹
۵۴
کل
جدول ۱۹-۲-۵- نشان می دهد که ۳/۲ درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگی هروئین مصرف میکردهاند و ۷/۹۷ درصد نیز هروئین مصرف نمی کرده اند. در بین افرادی که هروئین مصرف می کرده اند، ۳/۱۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۴/۷۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۳/۱۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که هروئین مصرف نمی کرده اند، ۹/۸ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی کم، ۶/۶۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۵/۲۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. کسانی که هروئین مصرف نمی کرده اند، دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی بیشتری بوده اند.
جدول شماره ۱۹-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف هروئین و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
مصرف هروئین
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۳/۲
۱۴
۳/۰
۳/۱۴
۲
۷/۱
۴/۷۱
۱۰
۳/۰
۳/۱۴
۲
بلی
۷/۹۷
۵۸۶
۲۲
۵/۲۲
۱۳۲
۶۷
۶/۶۸
۴۰۲
۷/۸
۹/۸
۵۲
خیر
۱۰۰
۶۰۰
۳/۲۲
۱۳۴
۷/۶۸
۴۱۲
۹
۵۴
کل
جدول ۲۰-۲-۵- نشان می دهد که ۳/۶ درصد پاسخگویان در طول زندگی تریاک مصرف می کرده اند و ۷/۹۳ درصد نیز تریاک مصرف نمی کرده اند. در بین افرادی که تریاک مصرف می کرده اند، ۱/۲۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۴/۶۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۵/۱۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که تریاک مصرف نمیکردهاند، ۲/۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۷/۶۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۱/۲۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. کسانی که تریاک مصرف می کردهاند، دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کمتری بوده اند.
جدول شماره ۲۰-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف تریاک و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
مصرف تریاک
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۳/۶
۳۸
۷/۰
۵/۱۰
۴
۳/۴
۴/۶۸
۲۶
۳/۱
۱/۲۱
۸
بلی
۷/۹۳
۵۶۲
۶/۲۱
۱/۲۳
۱۳۰
۴/۶۴
۷/۶۸
۳۸۶
۷/۷
۲/۸
۴۶
خیر
۱۰۰
۶۰۰
۳/۲۲
۱۳۴
۷/۶۸
۴۱۲
۹
۵۴
کل
با توجه به داده های جداول ۱۱-۲-۵ تا ۲۰-۲-۵، بیشترین مصرف مواد در بین جوانان به ترتیب شامل قلیان(۳/۵۸ درصد)، سیگار(۳/۳۸ درصد)، الکل(۳۲ درصد)، ماری جوانا(۳/۹ درصد)، تریاک(۳/۶ درصد)، حشیش(۷/۴ درصد)، شیشه(۷/۲ درصد)، هروئین(۳/۲ درصد)، قرص اکس(۲ درصد) و کراک(۳/۱ درصد) می باشد.
جدول ۲۱-۲-۵- نشان می دهد که ۷/۲۶ درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگی تجربه رابطهی جنسی داشته اند و ۳/۷۳ درصد نیز تجربه رابطهی جنسی نداشته اند(قابل ذکر است که منظور از رابطه جنسی، داشتن رابطه با فردی غیر از همسر بوده است). در بین افرادی که تجربه رابطهی جنسی داشتهاند، ۲/۱۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۷۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۸/۱۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که تجربه رابطهی جنسی نداشته اند، ۲/۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۴/۶۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۵/۲۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. کسانی که رابطهی جنسی نداشته اند، دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی بیشتری بوده اند.
جدول شماره ۲۱-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس رابطه جنسی و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
رابطه جنسی
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۷/۲۶
۱۶۰
۷/۳
۸/۱۳
۲۲
۲۰
۷۵
۱۲۰
۳
۲/۱۱
۱۸
بلی
۳/۷۳
۴۴۰
۷/۱۸
۵/۲۵
۱۱۲
۷/۴۸
۴/۶۶
۲۹۲
۶
۲/۸
۳۶
خیر
۱۰۰
۶۰۰
۳/۲۲
۱۳۴
۷/۶۸
۴۱۲
۹
۵۴
کل
جدول ۲۲-۲-۵- نشان می دهد که از مجموع کسانی که در طول زندگی تجربه رابطهی جنسی داشتهاند، ۲/۶۱ درصد از کاندوم استفاده می کرده اند و ۸/۳۸ درصد نیز استفاده نمیکرده اند. در بین

edame

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *