پایان نامه ارشد درباره مهارت های اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، توزیع فراوانی، اوقات فراغت

پایان نامه ارشد درباره
مهارت های اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، توزیع فراوانی، اوقات فراغت

و ارتباطی متوسط هستند. در بین افراد طبقه بالا، ۸/۵۳ درصد، در بین افراد طبقه متوسط، ۷/۲۰ درصد و در بین افراد طبقه پایین، ۷/۲۱ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی زیاد می باشند. افراد طبقه بالا نسبت به طبقات متوسط و پایین از مهارت های اجتماعی و ارتباطی بیشتری برخوردارند.
جدول شماره ۷-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس طبقه اجتماعی و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی
طبقه اجتماعی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
بالا
۲
۷/۷
۳/۰
۱۰
۵/۳۸
۷/۱
۱۴
۸/۵۳
۳/۲
۲۶
۳/۴
متوسط
۳۰
۶/۶
۵
۳۳۰
۷/۷۲
۵۵
۹۴
۷/۲۰
۷/۱۵
۴۵۴
۷/۷۵
پایین
۲۲
۳/۱۸
۷/۳
۷۲
۶۰
۱۲
۲۶
۷/۲۱
۳/۴
۱۲۰
۲۰
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۸-۲-۵- نشان می دهد که ۷/۷۵ درصد از افراد مورد مطالعه با پدر و مادر خود زندگی می کرده اند، ۳/۱ درصد با پدر، ۷/۶ درصد با مادر، ۵ درصد دارای زندگی مستقل و ۱۱ درصد هم با همسر خود زندگی می کرده اند. در بین افرادی که با پدر و مادر خود زندگی میکرده اند، ۷/۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۲/۶۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۱/۲۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که با پدر خود زندگی می کرده اند، ۲۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۵۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۲۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که با مادر خود زندگی می کردهاند، ۱۰ درصد افراد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۸۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۱۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد می باشند. در بین افرادی که دارای زندگی مستقل بوده اند، ۷/۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۷/۸۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۷/۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که با همسر خود زندگی میکردهاند، ۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۸/۷۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۲/۱۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند.
جدول شماره ۸-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس ساختار خانواده و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
ساختار خانواده
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۷/۷۵
۴۵۴
۱۹
۱/۲۵
۱۱۴
۳/۴۹
۲/۶۵
۲۹۶
۳/۷
۷/۹
۴۴
زندگی با پدر و مادر
۳/۱
۸
۳/۰
۲۵
۲
۷/۰
۵۰
۴
۳/۰
۲۵
۲
زندگی با پدر
۷/۶
۴۰
۷/۰
۱۰
۴
۳/۵
۸۰
۳۲
۷/۰
۱۰
۴
زندگی با مادر
۵
۳۰
۳/۰
۷/۶
۲
۳/۴
۷/۸۶
۲۶
۳/۰
۷/۶
۲
زندگی مستقل
۱۱
۶۶
۲
۲/۱۸
۱۲
۷/۸
۸/۷۸
۵۲
۳/۰
۳
۲
زندگی با همسر
۳/۰
۲
۰
۰
۰
۳/۰
۱۰۰
۲
۰
۰
۰
سایر
۱۰۰
۶۰۰
۳/۲۲
۱۳۴
۷/۶۸
۴۱۲
۹
۵۴
کل
جدول ۹-۲-۵- نشان می دهد که ۳/۵۵ درصد از پاسخگویان دارای خانواده با درآمد پایین، ۴۰ درصد دارای خانواده با درآمد متوسط و ۷/۴ درصد دارای خانواده با درآمد بالا بوده اند. در بین افراد دارای خانواده با درآمد پایین، ۹/۷ درصد، در بین افراد با درآمد متوسط، ۱۰ درصد و در بین افراد با درآمد بالا، ۷/۷ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم هستند. در بین افراد دارای خانواده با درآمد پایین، ۹/۶۸ درصد، در بین افراد با درآمد متوسط، ۳/۶۸ درصد و در بین افراد با درآمد بالا، ۹/۷۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط هستند. در بین افراد با درآمد پایین، ۳/۲۳ درصد، در بین افراد با درآمد متوسط، ۷/۲۱ درصد و در بین افراد با درآمد بالا، ۴/۱۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند.
جدول شماره ۹-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس درآمد و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی
درآمد
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
پایین
۲۴
۹/۷
۳/۴
۲۱۰
۹/۶۸
۳۸
۷۱
۳/۲۳
۹/۱۲
۳۰۵
۳/۵۵
متوسط
۲۲
۱۰
۴
۱۵۱
۳/۶۸
۴/۲۷
۴۸
۷/۲۱
۷/۸
۲۲۱
۴۰
بالا
۲
۷/۷
۴/۰
۲۰
۹/۷۶
۶/۳
۴
۴/۱۵
۷/۰
۲۶
۷/۴
کل
۴۸
۷/۸
۳۸۱
۶۹
۱۲۳
۳/۲۲
۵۵۲
۱۰۰
جدول ۱۰-۲-۵- نشان می دهد که ۴/۴۴ درصد از پاسخگویان اوقات فراغت خود را با خانواده، ۵/۴۱ درصد با دوستان، ۴/۲ درصد با افراد دیگر و ۷/۱۱ درصد نیز با گزینه هایی غیر از سه گزینه ذکر شده می گذرانند. در بین افرادی که اوقات فراغت خود را با خانواده میگذرانند، ۶/۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۲/۶۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۲/۲۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که اوقات فراغت شان را با دوستان خود می گذرانند، ۷/۱۱ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی کم، ۸/۷۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۶/۱۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که اوقات فراغت خود را با افرادی غیر از خانواده و دوستان می گذرانند، ۳/۳۳ درصد افراد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی کم، ۵۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۷/۱۶ درصد نیز دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد می باشند. در بین افرادی که اوقات فراغت خود را با افرادی غیر از سه گزینه ذکر شده می گذرانند، ۳/۱۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۷/۵۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۳۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند.
جدول شماره ۱۰-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نحوه گذران اوقات فراغت و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
نحوه گذران اوقات فراغت
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۴/۴۴
۲۱۹
۵/۱۲
۲/۲۸
۶۱
۲/۳۰
۲/۶۸
۱۵۰
۶/۱
۶/۳
۸
با خانواده
۵/۴۱
۲۰۷
۶
۶/۱۴
۳۱
۶/۳۰
۸/۷۳
۱۵۲
۸/۴
۷/۱۱
۲۴
با دوستان
۴/۲
۱۲
۴/۰
۷/۱۶
۲
۲/۱
۵۰
۶
۸/۰
۳/۳۳
۴
با افراد دیگر
۷/۱۱
۵۸
۶/۳
۳۱
۱۸
۹/۶
۶/۵۸
۳۴
۲/۱
۳/۱۰
۶
هیچکدام
۱۰۰
۴۹۶
۵/۲۲
۱۱۲
۶۹
۳۴۲
۵/۸
۴۲
کل
جدول ۱۱-۲-۵- نشان می دهد که ۳/۳۸ درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگی تجربه سیگار کشیدن داشته اند و ۷/۶۱ درصد نیز تجربه سیگار کشیدن نداشته اند. در بین افرادی که تجربه سیگار کشیدن داشته اند، ۶/۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۹/۷۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۵/۱۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که سیگار مصرف نمی کرده اند، ۶/۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۴/۶۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۹/۲۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. کسانی که سیگار مصرف نمی کرده اند، دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی بیشتری بوده اند.
جدول شماره ۱۱-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف سیگار و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
مصرف سیگار
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۳/۳۸
۲۳۰
۳/۶
۵/۱۶
۳۸
۳/۲۸
۹/۷۳
۱۷۰
۷/۳
۶/۹
۲۲
بلی
۷/۶۱
۳۷۰
۱۶
۹/۲۵
۹۶
۴/۴۰
۴/۶۵
۲۴۲
۳/۵
۶/۸
۳۲
خیر
۱۰۰
۶۰۰
۳/۲۲
۱۳۴
۷/۶۸
۴۱۲
۹
۵۴
کل
جدول ۱۲-۲-۵- نشان می دهد که ۳/۵۸ درصد پاسخگویان در طول زندگی تجربه قلیان کشیدن داشتهاند و ۷/۴۱ درصد نیز قلیان نمی کشیده اند. در بین افرادی که قلیان می کشیدهاند، ۹/۱۰ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی کم، ۴/۷۱ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۷/۱۷ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که قلیان نمی کشیده اند، ۴/۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۸/۶۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۸/۲۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. کسانی که قلیان نمی کشیدهاند، دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی بیشتری بوده اند.
جدول شماره ۱۲-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف قلیان و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
مصرف
قلیان
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۳/۵۸
۳۵۰
۳/۱۰
۷/۱۷
۶۲
۷/۴۱
۴/۷۱
۲۵۰
۳/۶
۹/۱۰
۳۸
بلی
۷/۴۱
۲۵۰
۱۲
۸/۲۸
۷۲
۲۷
۸/۶۴
۱۶۲
۷/۲
۴/۶
۱۶
خیر
۱۰۰
۶۰۰
۳/۲۲
۱۳۴
۷/۶۸
۴۱۲
۹
۵۴
کل
جدول ۱۳-۲-۵- نشان می دهد که ۳۲ درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگی الکل مصرف می کردهاند و ۶۸ درصد نیز الکل مصرف نمی کرده اند. در بین افرادی که الکل مصرف می کرده اند، ۶/۱۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۷/۶۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۸/۱۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که الکل مصرف نمی کرده اند، ۴/۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۶/۶۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۲۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. کسانی که الکل مصرف نمی کردهاند، دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی بیشتری بوده اند.
جدول شماره ۱۳-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف الکل و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
مصرف
الکل
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۳۲
۱۹۲
۶
۸/۱۸
۳۶
۳/۲۱
۷/۶۶
۱۲۸
۷/۴
۶/۱۴
۲۸
بلی
۶۸
۴۰۸
۳/۱۶
۲۴
۹۸
۳/۴۷
۶/۶۹
۲۸۴
۳/۴
۴/۶
۲۶
خیر
۱۰۰
۶۰۰
۳/۲۲
۱۳۴
۷/۶۸
۴۱۲
۹
۵۴
کل
جدول ۱۴-۲-۵- نشان می دهد که ۷/۲ درصد پاسخگویان در طول زندگی شیشه

edame

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *