توصیفی آماری است که الگوی پاسخهای افراد را تلخیص میکند(دواس، ۱۳۸۵: ۱۳۷). در این بخش به توصیف دادهها از طریق فراوانی و درصد آنها پرداخته می شود. لازم به یادآوری است که برای رتبهای کردن متغیرهای فاصلهای، با در نظر گرفتن دامنه و حد پایین و بالای نمره به دست آمده، عدد دامنه را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده، از پایینترین نمره تا یک سوم نمره دامنه را پایین(کم)، یک سوم میانی را متوسط و یک سوم آخر را بالا(زیاد) در نظر گرفتیم. به طور مثال اگر نمره پایین ۶۰، نمره بالا ۱۵۰ و دامنه نیز ۹۰ باشد، با توجه به این که اگر ۹۰ را بر ۳ تقسیم کنیم عدد ۳۰ به دست میآید، از نمره ۶۰ تا ۹۰ شامل رده پایین(کم)، از ۹۱ تا ۱۲۰ شامل رده متوسط و از ۱۲۱ تا ۱۵۰ نیز رده بالا(زیاد) به حساب میآیند.
ابتدا به توصیف متغیرهای زمینهای، متغیرهای برگرفته از کنترل اجتماعی و همنشینی افتراقی، مؤلفههای رفتارهای پرخطر و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی در قالب جداول دوبعدی پرداخته می شود، سپس متغیرهای زمینهای، متغیرهای برگرفته از کنترل اجتماعی و همنشینی افتراقی و رفتارهای پرخطر را توصیف نموده، بعد از آن مؤلفههای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر در قالب جداول دو بعدی ارایه میشود.
جدول ۱-۲-۵- نشان می دهد که ۹ درصد از افراد مورد مطالعه دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۷/۶۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۳/۲۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد می باشند. ۳/۳۱ درصد از پاسخگویان در گروه سنی ۱۵-۱۹ ساله، ۴۶ درصد در گروه سنی ۲۰-۲۴ ساله و ۷/۲۲ درصد در گروه سنی ۲۵-۲۹ ساله قرار دارند. در بین افراد واقع در گروه سنی ۱۵-۱۹ ساله، ۱۷ درصد، در بین افراد واقع در گروه سنی ۲۰-۲۴ ساله، ۲/۷ درصد و در بین افراد واقع در گروه سنی ۲۵-۲۹ ساله، ۵/۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم هستند. در بین افراد واقع در گروه سنی ۱۵-۱۹ ساله،۴/۵۶ درصد، در بین افراد واقع در گروه سنی ۲۰-۲۴ ساله، ۹/۷۳ درصد و در بین افراد واقع در گروه سنی ۲۵-۲۹ ساله، ۷۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط هستند. در بین افراد واقع در گروه سنی ۱۵-۱۹ ساله، ۶/۲۶ درصد، در بین افراد واقع در گروه سنی ۲۰-۲۴ ساله، ۸/۱۸ درصد و در بین افراد واقع در گروه سنی ۲۵-۲۹ ساله، ۵/۲۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد می باشند. داده های جدول نشان میدهند بیشتر پاسخگویان دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی در سطح متوسط هستند.
جدول شماره ۱-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سن و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
گروه سنی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
۱۵-۱۹ ساله
۳۲
۱۷
۳/۵
۱۰۶
۴/۵۶
۷/۱۷
۵۰
۶/۲۶
۳/۸
۱۸۸
۳/۳۱
۲۰-۲۴ ساله
۲۰
۲/۷
۳/۳
۲۰۴
۹/۷۳
۳۴
۵۲
۸/۱۸
۷/۸
۲۷۶
۴۶
۲۵-۲۹ ساله
۲
۵/۱
۳/۰
۱۰۲
۷۵
۱۷
۳۲
۵/۲۳
۳/۵
۱۳۶
۷/۲۲
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۲-۲-۵- نشان می دهد که ۳/۵۹ درصد افراد مورد مطالعه مرد و ۷/۴۰ درصد زن بوده اند. در بین مردان، ۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۴/۶۷ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۶/۲۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین زنان، ۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۵/۷۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۵/۲۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین دو جنس، تفاوت محسوسی از نظر دارا بودن مهارت های اجتماعی و ارتباطی مشاهده نمی شود.
جدول شماره ۲-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس جنسیت و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
جنسیت
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد کل
درصد افقی
فراوانی
درصد کل
درصد افقی
فراوانی
درصد کل
درصد افقی
فراوانی
۳/۵۹
۳۵۶
۱۴
۶/۲۳
۸۴
۴۰
۴/۶۷
۲۴۰
۳/۵
۹
۳۲
مرد
۷/۴۰
۲۴۴
۳/۸
۵/۲۰
۵۰
۷/۲۸
۵/۷۰
۱۷۲
۷/۳
۹
۲۲
زن
۱۰۰
۶۰۰
۳/۲۲
۱۳۴
۷/۶۸
۴۱۲
۹
۵۴
کل
جدول ۳-۲-۵- نشان می دهد که ۸/۱۷ درصد از پاسخگویان دارای تحصیلات زیر دیپلم، ۱/۵۳ درصد دارای تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم، ۷/۲۵ درصد دارای تحصیلات لیسانس و ۴/۳ درصد دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بوده اند. در بین افراد دارای تحصیلات زیر دیپلم، ۴/۱۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۳/۶۷ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۳/۱۷ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم، ۷/۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۵/۶۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۹/۲۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای تحصیلات لیسانس، ۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۳/۷۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۷/۲۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد می باشند. در بین افراد دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر، ۱۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۷۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۲۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند.
جدول شماره ۳-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تحصیلات و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
تحصیلات
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۸/۱۷
۱۰۴
۱/۳
۳/۱۷
۱۸
۱۲
۳/۶۷
۷۰
۷/۲
۴/۱۵
۱۶
زیر دیپلم
۱/۵۳
۳۱۰
۷/۱۲
۹/۲۳
۷۴
۳/۳۵
۵/۶۶
۲۰۶
۱/۵
۷/۹
۳۰
دیپلم و فوق دیپلم
۷/۲۵
۱۵۰
۸/۵
۷/۲۲
۳۴
۸/۱۸
۳/۷۳
۱۱۰
۱
۴
۶
لیسانس
۴/۳
۲۰
۷/۰
۲۰
۴
۴/۲
۷۰
۱۴
۳/۰
۱۰
۲
فوق لیسانس و
بالاتر
۱۰۰
۵۸۴
۳/۲۲
۱۳۰
۵/۶۸
۴۰۰
۲/۹
۵۴
کل
جدول ۴-۲-۵- نشان می دهد که ۵/۸۲ درصد افراد مورد مطالعه مجرد و ۵/۱۷ درصد متأهل بوده اند. در بین افراد مجرد، ۸/۹ درصد و در بین افراد متأهل، ۸/۵ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی کم هستند. در بین افراد مجرد، ۶۹ درصد و در بین افراد متأهل، ۳/۶۷ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط هستند. در بین افراد مجرد، ۲/۲۱ درصد و در بین افراد متأهل، ۹/۲۶ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. افراد متأهل دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی بیشتری نسبت به مجردین هستند.
جدول شماره ۴-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس وضعیت تأهل و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
وضعیت تأهل
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۵/۸۲
۴۹۰
۵/۱۷
۲/۲۱
۱۰۴
۹/۵۶
۶۹
۳۳۸
۱/۸
۸/۹
۴۸
مجرد
۵/۱۷
۱۰۴
۷/۴
۹/۲۶
۲۸
۸/۱۱
۳/۶۷
۷۰
۱
۸/۵
۶
متأهل
۱۰۰
۵۹۴
۲/۲۲
۱۳۲
۷/۶۸
۴۰۸
۱/۹
۵۴
کل
جدول ۵-۲-۵- نشان می دهد که ۷/۷۷ درصد افراد مورد مطالعه فارس و ۳/۲۲ درصد غیرفارس بودهاند. در بین افراد دارای قومیت فارس، ۶/۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۲/۶۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۲/۲۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد غیرفارس، ۴/۱۰ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی کم، ۱/۷۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۴/۱۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند.
جدول شماره ۵-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس قومیت و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
قومیت
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۷/۷۷
۴۶۶
۱۸
۲/۲۳
۱۰۸
۵۳
۲/۶۸
۳۱۸
۷/۶
۶/۸
۴۰
فارس
۳/۲۲
۱۳۴
۳/۴
۴/۱۹
۲۶
۷/۱۵
۱/۷۰
۹۴
۳/۲
۴/۱۰
۱۴
غیرفارس
۱۰۰
۶۰۰
۳/۲۲
۱۳۴
۷/۶۸
۴۱۲
۹
۵۴
کل
جدول ۶-۲-۵- نشان می دهد که ۷/۶۳ درصد از پاسخگویان دارای مسکن شخصی، ۳/۲۵ درصد دارای مسکن اجاره ای، ۷/۰ درصد دارای مسکن سازمانی و ۳/۱۰ درصد دارای مسکنی غیر از سه مورد ذکر شده بوده اند. در بین افراد دارای مسکن شخصی، ۴/۹ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی کم، ۵/۶۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۱/۲۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای مسکن اجاره ای، ۵/۱۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۷۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۵/۱۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای مسکن سازمانی، ۱۰۰ درصد افراد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط می باشند. در بین افراد ساکن در گزینه هایی غیر از سه گزینه ذکر شده، ۲/۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۵/۶۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۳/۳۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند.
جدول شماره ۶-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نوع مسکن و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
نوع مسکن
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۷/۶۳
۳۸۲
۳/۱۵
۱/۲۴
۹۲
۳/۴۲
۵/۶۶
۲۵۴
۶
۴/۹
۳۶
شخصی
۳/۲۵
۱۵۲
۷/۳
۵/۱۴
۲۲
۱۹
۷۵
۱۱۴
۷/۲
۵/۱۰
۱۶
اجاره ای
۷/۰
۴
۰
۰
۰
۷/۰
۱۰۰
۴
۰
۰
۰
سازمانی
۳/۱۰
۶۲
۳/۳
۳/۳۲
۲۰
۷/۶
۵/۶۴
۴۰
۳/۰
۲/۳
۲
سایر
۱۰۰
۶۰۰
۳/۲۲
۱۳۴
۷/۶۸
۴۱۲
۹
۵۴
کل
جدول ۷-۲-۵- نشان می دهد که ۳/۴ درصد از پاسخگویان خود را از لحاظ پایگاه طبقاتی جزء طبقه بالا، ۷/۷۵ درصد جزء طبقه متوسط، و ۲۰ درصد جزء طبقهی پایین قلمداد کردهاند. در بین افراد طبقه بالا، ۷/۷ درصد، در بین افراد طبقه متوسط، ۶/۶ درصد و در بین افراد طبقه پایین، ۳/۱۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم هستند. در بین افراد طبقه بالا، ۵/۳۸ درصد، در بین افراد طبقه متوسط، ۷/۷۲ درصد و در بین افراد طبقه پایین، ۶۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی

Categories:No category
Published on :Posted on

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *