پایان نامه ارشد درباره رفتارهای پرخطر، متغیر وابسته، رگرسیون، نظارت والدین

پایان نامه ارشد درباره
رفتارهای پرخطر، متغیر وابسته، رگرسیون، نظارت والدین

آمده(۲۲۶/۰=R²) نیز نشان می دهد که در مجموع دو متغیر درون معادله شامل(نظارت والدین بر فرزندان و همنشینی با دوستان بزهکار) توانستند حدود ۲۳ درصد از واریانس متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر را پیش بینی نمایند.
جدول ۳۳-۳-۵- عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای همنشینی افتراقی به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله دوم برای پیش بینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر
مرحله
متغیر وارد شده
R

مقدار افزوده شده به R²
اول
نظارت والدین بر فرزندان
۳۹۶/۰
۱۵۷/۰

دوم
همنشینی با دوستان بزهکار
۴۷۵/۰
۲۲۶/۰
۰۶۹/۰
سایر شاخصهای آماری برای متغیرهای درون معادله مانند ضریب رگرسیون(B) برای نمرات خام و Beta برای نمرات استاندارد شده و نیز آزمون T را می توان در جدول ۳۴-۳-۵- ملاحظه کرد. ضرایب B نشان می دهد که در مرحله اول به ازای یک واحد افزایش در نمره نظارت والدین بر فرزندان، ۰۹۹/۱ نمره از میزان رفتارهای پرخطر افراد مورد مطالعه کم میشود(ضریب B منفی است). در مرحله دوم به ازای یک واحد افزایش در نمره همنشینی با دوستان بزهکار، ۹۵۱/۰ نمره به میزان رفتارهای پرخطر افراد مورد مطالعه افزوده می شود. آزمون T نیز نشان می دهد که ضرایب B برای هر دو متغیر در سطح ۹۹ درصد اطمینان از لحاظ آماری معنادار است.
جدول ۳۴-۳-۵- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای همنشینی افتراقی) برای پیش بینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر در مرحله دوم
متغیر
B
Beta
T
Sig. T
نظارت والدین بر فرزندان
۰۹۹/۱-
۳۶۱/۰-
۹۲۵/۹-
۰۰۰/۰
همنشینی با دوستان بزهکار
۹۵۱/۰
۲۶۵/۰
۲۹۵/۷
۰۰۰/۰
۴۷۵/۰= R 987/86=F
۲۲۶/۰= R² ۰۰۰/۰=Sig
جدول ۳۵-۳-۵- معادلهی رگرسیونی مربوط به تحلیل چند متغیره متغیرهای مهارت های اجتماعی و ارتباطی جهت پیشبینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر میباشد. همانگونه که داده های جدول نشان میدهد معادله رگرسیونی ما دارای دو مرحله می باشد. براساس دادههای جدول، ضریب رگرسیونی چندمتغیره(R) در مرحله دوم برابر با (۴۴۶/۰=R) می باشد. ضریب تعیین بدست آمده(۱۹۹/۰=R²) نیز نشان می دهد که در مجموع دو متغیر درون معادله شامل(مهارت های اجتماعی و مهارت های ارتباطی) توانستند حدود ۲۰ درصد از واریانس متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر را پیش بینی نمایند.
جدول ۳۵-۳-۵- عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره مهارت های اجتماعی و ارتباطی به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله دوم برای پیش بینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر
مرحله
متغیر وارد شده
R

مقدار افزوده شده به R²
اول
مهارت های اجتماعی
۴۲۷/۰
۱۸۲/۰

دوم
مهارت های ارتباطی
۴۴۶/۰
۱۹۹/۰
۰۱۷/۰
سایر شاخصهای آماری برای متغیرهای درون معادله مانند ضریب رگرسیون(B) برای نمرات خام و Beta برای نمرات استاندارد شده و نیز آزمون T را می توان در جدول ۳۶-۳-۵- ملاحظه کرد. ضرایب B نشان می دهد که در مرحله اول به ازای یک واحد افزایش در نمره مهارت های اجتماعی، ۷۸۱/۰ نمره از میزان رفتارهای پرخطر افراد مورد مطالعه کم میشود(ضریب B منفی است). در مرحله دوم به ازای یک واحد افزایش در نمره مهارت های ارتباطی، ۴۳۹/۰ نمره از میزان رفتارهای پرخطر افراد مورد مطالعه کم میشود(ضریب B منفی است). آزمون T نیز نشان می دهد که ضرایب B برای هر دو متغیر در سطح ۹۹ درصد اطمینان از لحاظ آماری معنادار است.
جدول ۳۶-۳-۵- عناصر متغیرهای درون معادله(مهارت های اجتماعی و ارتباطی) برای پیش بینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر در مرحله دوم
متغیر
B
Beta
T
Sig. T
مهارت های اجتماعی
۷۸۱/۰-
۵۰۱/۰-
۸۸۹/۱۱-
۰۰۰/۰
مهارت های ارتباطی
۴۳۹/۰-
۱۵۰/۰-
۵۶۳/۳-
۰۰۰/۰
۴۴۶/۰= R 180/74=F
۱۹۹/۰= R² ۰۰۰/۰=Sig
جدول ۳۷-۳-۵- معادلهی رگرسیونی مربوط به تحلیل چند متغیره متغیرهای مستقل جهت پیشبینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر میباشد. همانگونه که داده های جدول نشان میدهد معادله رگرسیونی ما دارای شش مرحله می باشد. براساس دادههای جدول، ضریب رگرسیونی چندمتغیره(R) در مرحله ششم برابر با (۶۸۴/۰=R) می باشد. ضریب تعیین بدست آمده(۴۶۸/۰=R²) نیز نشان می دهد که در مجموع شش متغیر درون معادله شامل(تعهد به هنجارها، جنسیت(مرد)، باور به اصول اخلاقی، مهارت اجتماعی و ارتباطی، همنشینی با دوستان بزهکار و نظارت والدین بر فرزندان) توانستند حدود ۴۷ درصد از واریانس متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر را تبیین نمایند.
جدول ۳۷-۳-۵- عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله ششم برای پیش بینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر در سطح کل
مرحله
متغیر وارد شده
R

مقدار افزوده شده به R²
اول
تعهد به هنجارها
۵۱۷/۰
۲۶۸/۰

دوم
جنسیت(مرد)
۵۸۶/۰
۳۴۴/۰
۰۷۶/۰
سوم
باور به اصول اخلاقی
۶۴۰/۰
۴۱۰/۰
۰۶۶/۰
چهارم
مهارت اجتماعی و ارتباطی
۶۶۲/۰
۴۳۹/۰
۰۲۹/۰
پنجم
همنشینی با دوستان بزهکار
۶۷۹/۰
۴۶۱/۰
۰۲۲/۰
ششم
نظارت والدین بر فرزندان
۶۸۴/۰
۴۶۸/۰
۰۰۷/۰
سایر شاخصهای آماری برای متغیرهای درون معادله مانند ضریب رگرسیون(B) برای نمرات خام و Beta برای نمرات استاندارد شده و نیز آزمون T را می توان در جدول ۳۸-۳-۵- ملاحظه کرد. ضرایب B نشان می دهد که در مرحله اول به ازای یک واحد افزایش در نمره تعهد به هنجارها، ۶۵۳/۰ نمره از میزان رفتارهای پرخطر افراد مورد مطالعه کم می شود(ضریب B منفی است). در مرحله دوم به ازای یک واحد تغییر در متغیر جنسیت(مرد)، ۰۵۲/۸ نمره به میزان رفتارهای پرخطر افراد مورد مطالعه افزوده می شود. در مرحله سوم به ازای یک واحد افزایش در نمره باور به اصول اخلاقی، ۹۹۶/۰ نمره از میزان رفتارهای پرخطر افراد مورد مطالعه کم می شود(ضریب B منفی است). در مرحله چهارم به ازای یک واحد افزایش در نمره مهارت اجتماعی و ارتباطی، ۲۶۳/۰ نمره از میزان رفتارهای پرخطر افراد مورد مطالعه کم میشود(ضریب B منفی است). در مرحله پنجم به ازای یک واحد افزایش در نمره همنشینی با دوستان بزهکار، ۵۵۷/۰ نمره به میزان رفتارهای پرخطر افراد مورد مطالعه افزوده می شود. در مرحله ششم به ازای یک واحد افزایش در نمره نظارت والدین بر فرزندان، ۲۹۳/۰ نمره از میزان رفتارهای پرخطر افراد مورد مطالعه کم می شود(ضریب B منفی است). آزمون T نیز نشان می دهد که ضرایب B برای هر شش متغیر در سطح ۹۵ درصد و برای پنج متغیر دیگر به جز نظارت والدین بر فرزندان در سطح ۹۹ درصد اطمینان از لحاظ آماری معنادار است.
جدول ۳۸-۳-۵- عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی متغیر وابسته ی رفتارهای پرخطر در سطح کل در مرحله ششم
متغیر
B
Beta
T
Sig. T
تعهد به هنجارها
۶۵۳/۰-
۱۹۱/۰-
۵۵۱/۴-
۰۰۰/۰
جنسیت(مرد)
۰۵۲/۸
۲۷۷/۰
۶۴۵/۸
۰۰۰/۰
باور به اصول اخلاقی
۹۹۶/۰-
۲۳۹/۰-
۲۱۰/۶-
۰۰۰/۰
مهارت اجتماعی و ارتباطی
۲۶۳/۰-
۱۶۴/۰-
۲۵۴/۴-
۰۰۰/۰
همنشینی با دوستان بزهکار
۵۵۷/۰
۱۶۰/۰
۸۱۱/۴
۰۰۰/۰
نظارت والدین بر فرزندان
۲۹۳/۰-
۰۹۴/۰-
۵۰۲/۲-
۰۱۳/۰
۶۸۴/۰= R 191/77=F
۴۶۸/۰= R² ۰۰۰/۰=Sig
۵-۳-۲-۲- تحلیل مسیر
مدل تجربی پژوهش یک مدل علی از نوع تحلیل مسیر است. نکته حائز اهمیت در مدل های تحلیل مسیر آن است که با استفاده از این مدل ها می توان به حجم عظیمی از اطلاعات که می تواند روابط علی ارزشمندی را بیان کند، دست یافت. سؤالی که در اینجا مطرح است، این است که از طریق چه مکانیسمی و با کدام نظم علی می توانیم ادعا کنیم که رفتارهای پرخطر جوانان تحت تأثیر چه متغیرهایی قرار گرفته است. تحلیل مسیر روشی توانمند است که ما را در کشف و مطالعه روابط میان متغیرها جهت رسیدن به شناخت علی یاری می رساند. قاعده مکانیزم علی کمک می کند که متغیر وابسته از طریق مجموعه ای از متغیرهای مستقل تبیین گردد. اساساً در پژوهش های اجتماعی متغیر وابسته تحت تأثیر مجموعه ای از متغیرهای مستقل است و هر متغیر سهمی در تبیین متغیر وابسته دارد. وجود تئوری های مختلف در علوم اجتماعی نیز ناشی از همین ویژگی است که هر کدام از آنها بخشی از واقعیت اجتماعی را آشکار می سازند. در واقع مدل تحلیل مسیر برازش چارچوب نظری را مشخص می سازد(نوعی برگشت به نظریه است) و روشن می کند که آیا چارچوب نظری انتخاب شده، توانست به خوبی مدل ما را تبیین نماید یا نه. به عبارت دیگر، آیا نظریه های انتخاب شده، نظریه های مناسبی برای این پژوهش بوده اند یا خیر.
به وسیله تحلیل مسیر علاوه بر اینکه شبکه روابط موجود بین متغیرها به نمایش در میآید، شدت این روابط نیز آشکار می گردد. مدل تحلیل مسیر در این پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیری به شیوه گام به گام جهت محاسبه ضرایب مسیر تنظیم گردیده است، که اهمیت و تأثیر نسبی روابط مستقیم و غیرمستقیم متغیرها را ارزیابی کرده و به کشف دیاگرام مسیر نایل آمده است. برای رسم مدل مسیر از ضرایب بتای متغیرهایی استفاده شده است، که مقدارT آنها در سطح معناداری قرار دارد. ضریب بتا در این مدل نماینده شدت رابطه بین دو متغیر با ثابت نگه داشتن اثر متغیرهای دیگر موجود در مدل است. در ضمن فلشهای اضافی که از بیرون به متغیرها هدایت شده اند، مقداری از واریانس توضیح داده نشده برای هر متغیر بر می گردد. که به کمک آنها می توان مدل را ارزیابی کرد، به این معنا که چنین فلشهایی (e) مقدار واریانس متغیری که متغیرهای متقدم مدل آن را تبیین نکرده، نشان میدهند.
با توجه به مدل مسیر می توان گفت در میان شاخصهای گنجانده شده در مدل، بیشترین تأثیر مستقیم بر رفتارهای پرخطر توسط متغیر جنسیت(مرد) مشخص شده است. چنانچه ضریب بتا نشان می دهد، متغیر جنسیت(مرد) توانسته است در مرحله دوم وارد مدل شود. وزن بتا برای این متغیر در مرحله ورود مستقیم (۲۷۷/۰(Beta= بوده است که بیشترین اثر مستقیم را بر روی متغیر وابسته داشته است، به این معنا که افرادی که دارای جنسیت مرد میباشند، میزان رفتارهای پرخطر بالاتری دارند. بعد از جنسیت(مرد)، متغیر باور به اصول اخلاقی با ضریب بتای (۲۳۹/۰- (Beta= بیشترین تأثیر مستقیم و منفی را بر روی متغیر وابسته داشته است. باور به اصول اخلاقی به صورت غیر مستقیم و از طریق مهارت های اجتماعی و ارتباطی نیز برروی رفتارهای پرخطر تأثیر گذاشته است که ضریب بتای آن مساوی (۰۲۵/۰-=Beta) می باشد. بنابراین اثر کل باور به اصول اخلاقی بر روی رفتارهای پرخطر مساوی (۲۶۴/۰-=Beta) می باشد. سومین متغیر تعهد به هنجارها است که توانسته است تأثیر مستقیم و و البته

edame