پایان نامه ارشد درباره رفتارهای پرخطر، مهارت های اجتماعی، رگرسیون، مهارتهای اجتماعی

پایان نامه ارشد درباره
رفتارهای پرخطر، مهارت های اجتماعی، رگرسیون، مهارتهای اجتماعی

معکوس است، بدین معنی که هرچه خودکنترلی افزایش یابد، رفتارهای پرخطر کاهش می یابد.
– فرضیات مربوط به رابطه متغیرهای همنشینی افتراقی و رفتارهای پرخطر
فرضیه اول: بین همنشینی با دوستان بزهکار و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههای جدول ۱۹-۳-۵- و مشاهده ضریب پیرسون (۳۱۳/۰=r) و سطح معناداری(۰۰۰/۰=sig)، رابطه بین همنشینی با دوستان بزهکار و رفتارهای پرخطر متوسط و مثبت است، بدین معنی که هرچه همنشینی با دوستان بزهکار افزایش یابد، رفتارهای پرخطر نیز افزایش می یابد.
فرضیه دوم: بین نظارت والدین بر فرزندان و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههای جدول ۱۹-۳-۵- یعنی ضریب پیرسون (۳۹۶/۰-=r) و سطح معناداری(۰۰۰/۰=sig)، رابطه بین نظارت والدین بر فرزندان و رفتارهای پرخطر متوسط و معکوس است، بدین معنی که هرچه نظارت والدین بر فرزندان افزایش یابد، رفتارهای پرخطر کاهش می یابد.
جدول ۱۹-۳-۵: همبستگی بین متغیرهای کنترل اجتماعی و همنشینی افتراقی با متغیر وابسته(رفتارهای پرخطر)
متغیر
فراوانی
ضریب پیرسون(r)
سطح معناداری
دلبستگی به خانواده و دوستان
۶۰۰
۱۲۴/۰-
۰۰۲/۰
تعهد به هنجارها
۶۰۰
۵۲۴/۰-
۰۰۰/۰
مشارکت(درگیری)
۶۰۰
۲۸۳/۰-
۰۰۰/۰
باور به اصول اخلاقی
۶۰۰
۴۸۲/۰-
۰۰۰/۰
خودپنداره
۶۰۰
۲۱۳/۰-
۰۰۰/۰
خود-کنترلی
۶۰۰
۱۰۵/۰-
۰۰۳/۰
همنشینی با دوستان بزهکار
۶۰۰
۳۱۳/۰
۰۰۰/۰
نظارت والدین بر فرزندان
۶۰۰
۳۹۶/۰-
۰۰۰/۰
– فرضیات مربوط به رابطه مهارت های اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر
فرضیه اصلی: بین مهارتهای اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههای جدول ۲۰-۳-۵- و مشاهده ضریب پیرسون (۳۴۹/۰-=r) و سطح معناداری(۰۰۰/۰=sig)، رابطه بین مهارتهای اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر متوسط و معکوس است، بدین معنی که هرچه مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افزایش یابد، رفتارهای پرخطر کاهش می یابد. مهارت های اجتماعی و ارتباطی در قالب ۱۰ مهارت و ۳۸ گویه سنجش قرار گرفت، اما در تحلیل ها، مهارت های اجتماعی و ارتباطی به سه بعد مهارت اجتماعی، مهارت جرأت ورزی و مهارت ارتباطی تقسیم و رابطهی آنها با رفتارهای پرخطر به صورت جداگانه بررسی گردید. در رابطه با ابعاد مهارت های اجتماعی و ارتباطی، دادهها نشان دهندهی این است که همبستگی بین مهارت اجتماعی و رفتارهای پرخطر برابر با (۴۲۷/۰-=r)، همبستگی بین مهارت جرأت ورزی و رفتارهای پرخطر برابر با (۲۵۴/۰-=r) و همبستگی بین مهارت ارتباطی و رفتارهای پرخطر برابر با (۰۹۷/۰-=r) می باشد. به علاوه، رابطهی بین این ابعاد و رفتارهای پرخطر معنادار است.
جدول ۲۰-۳-۵: همبستگی بین مهارتهای اجتماعی و ارتباطی با متغیر وابسته(رفتارهای پرخطر)
متغیر
فراوانی
ضریب پیرسون(r)
سطح معناداری(sig)
مهارت ارتباطی
۶۰۰
۰۹۷/۰-
۰۱۷/۰
مهارت جرأت ورزی
۶۰۰
۲۵۴/۰-
۰۰۰/۰
مهارت اجتماعی
۶۰۰
۴۲۷/۰-
۰۰۰/۰
مهارت اجتماعی و ارتباطی
۶۰۰
۳۴۹/۰-
۰۰۰/۰
۵-۳-۲- تحلیلهای آماری چندمتغیره
در این بخش تحلیل رگرسیون چند متغیره برای متغیرهای مهارت های اجتماعی و ارتباطی و متغیر وابسته اصلی یعنی رفتارهای پرخطر برای کل افراد مورد مطالعه آورده می شود. بعلاوه، از تحلیل مسیر نیز استفاده می شود.
۵-۳-۲-۱- تحلیل رگرسیون چندمتغیره
در این بخش تحلیل رگرسیون چند متغیره ابتدا برای متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی به عنوان متغیر وابسته در ارتباط با متغیرهای مستقل دیگر مانند متغیرهای زمینه ای و متغیرهای برگفته از مفاهیم کنترل اجتماعی و همنشینی افتراقی آورده می شود(در واقع متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی به عنوان متغیر وابسته در رابطه با متغیرهای مستقل دیگر عمل می کند. همچنین به عنوان متغیر مستقل برای متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر نیز وارد معادلهی رگرسیونی می گردد). سپس تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای متغیر وابسته اصلی یعنی رفتار پرخطر در ارتباط با متغیرهای مستقل برای کل افراد مورد مطالعه آورده می شود. برای انجام تحلیل رگرسیون چندمتغیره، متغیرهای مستقل به روش گام به گام۴۶۱ وارد معادله شده اند. قابل ذکر است برای استفاده از این روش متغیرهای اسمی به صورت ساختگی۴۶۲ وارد تحلیل شده اند. در اینجا متغیر ساختگی برداری است که در آن به اعضای طبقه معینی یک عدد دلخواه و به بقیه(آزمودنی هایی که عضوآن طبقه نباشند) عدد دلخواه دیگری(معمولاً صفر و یک) داده میشود. با این روش این متغیرها در جوار متغیرهای پیوسته به کارمی روند و از آنها می توان به عنوان متغیرهای وابسته استفاده کرد. در ضمن باید به این نکته اشاره کرد که انجام معادله های رگرسیونی جداگانه برای متغیرهای هر مفهوم در رابطه با متغیر وابسته به نوعی آزمون قضایای پژوهش می باشد.
جدول ۲۱-۳-۵- معادلهی رگرسیونی مربوط به تحلیل چند متغیره متغیرهای زمینه ای جهت پیشبینی متغیر مهارتهای اجتماعی و ارتباطی میباشد. همانگونه که دادههای جدول نشان میدهد معادله رگرسیونی ما دارای سه مرحله می باشد. براساس دادههای جدول، ضریب رگرسیونی چندمتغیره(R) در مرحله سوم برابر با (۱۸۵/۰=R) می باشد. ضریب تعیین بدست آمده(۰۳۴/۰= R²) نیز نشان می دهد که در مجموع سه متغیر درون معادله شامل(وضعیت تأهل(مجرد)، طبقه اجتماعی(بالا) و سن) توانستند ۳ درصد از واریانس متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی را پیش بینی نمایند.
جدول ۲۱-۳-۵- عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای زمینه ای به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله سوم برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی
مرحله
متغیر وارد شده
R

مقدار افزوده شده به R²
اول
وضعیت تأهل(مجرد)
۱۲۲/۰
۰۱۵/۰

دوم
طبقه اجتماعی(بالا)
۱۶۱/۰
۰۲۶/۰
۰۱۱/۰
سوم
سن
۱۸۵/۰
۰۳۴/۰
۰۰۸/۰
سایر شاخصهای آماری برای متغیرهای درون معادله مانند ضریب رگرسیون(B) برای نمرات خام و Beta برای نمرات استاندارد شده و نیز آزمون T را می توان در جدول ۲۲-۳-۵- ملاحظه کرد. ضرایب B نشان می دهد که در مرحله اول به ازای یک واحد افزایش در وضعیت تأهل(مجرد)، ۷۱۹/۳ نمره از میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد مورد مطالعه کم میشود(ضریب B منفی است). در مرحله دوم، به ازای یک واحد افزایش در طبقه اجتماعی(بالا)، ۰۴۸/۹ نمره به میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد مورد مطالعه افزوده می شود. در مرحله سوم به ازای یک سال افزایش در سن، ۴۳۹/۰ نمره به میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد مورد مطالعه افزوده می شود. آزمون T نیز نشان می دهد که ضرایب B برای هر سه متغیر در سطح ۹۵ درصد اطمینان از لحاظ آماری معنادار است.
جدول ۲۲-۳-۵- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای زمینه ای) برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی در مرحله سوم
متغیر
B
Beta
T
Sig. T
وضعیت تأهل(مجرد)
۷۱۹/۳-
۰۹۰/۰-
۰۱۴/۲-
۰۴۴/۰
طبقه اجتماعی(بالا)
۰۴۸/۹
۱۱۵/۰
۶۷۳/۲
۰۰۸/۰
سن
۴۳۹/۰
۰۹۵/۰
۱۳۰/۲
۰۳۴/۰
۱۸۵/۰= R 271/6=F
۰۳۴/۰= R² ۰۰۰/۰=Sig
جدول ۲۳-۳-۵- معادلهی رگرسیونی مربوط به تحلیل چندمتغیره متغیرهای کنترل اجتماعی جهت پیشبینی متغیر مهارتهای اجتماعی و ارتباطی میباشد. همانگونه که دادههای جدول نشان میدهد معادله رگرسیونی ما دارای شش مرحله می باشد. براساس دادههای جدول، ضریب رگرسیونی چندمتغیره(R) در مرحله ششم برابر با (۶۳۶/۰=R) می باشد. ضریب تعیین بدست آمده(۴۰۴/۰= R²) نیز نشان می دهد که در مجموع شش متغیر درون معادله شامل(خودپنداره، تعهد به هنجارها، مشارکت، دلبستگی و تعلق، باور به اصول اخلاقی و خود-کنترلی) توانستند حدود ۴۰ درصد از واریانس متغیر مهارتهای اجتماعی و ارتباطی را پیش بینی نمایند.
جدول ۲۳-۳-۵- عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای کنترل اجتماعی به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله ششم برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی
مرحله
متغیر وارد شده
R

مقدار افزوده شده به R²
اول
خودپنداره
۴۴۶/۰
۱۹۹/۰

دوم
تعهد به هنجارها
۵۶۳/۰
۳۱۷/۰
۱۱۸/۰
سوم
مشارکت
۵۹۱/۰
۳۵۰/۰
۰۳۳/۰
چهارم
دلبستگی و تعلق
۶۱۰/۰
۳۷۲/۰
۰۲۲/۰
پنجم
باور به اصول اخلاقی
۶۲۳/۰
۳۸۸/۰
۰۱۶/۰
ششم
خود-کنترلی
۶۳۶/۰
۴۰۴/۰
۰۱۶/۰
سایر شاخصهای آماری برای متغیرهای درون معادله مانند ضریب رگرسیون(B) برای نمرات خام و Beta برای نمرات استاندارد شده و نیز آزمون T را می توان در جدول ۲۴-۳-۵- ملاحظه کرد. ضرایب B نشان می دهد که در مرحله اول به ازای یک واحد افزایش در نمره خودپنداره، ۹۱۱/۰ نمره به میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد مورد مطالعه افزوده میشود. در مرحله دوم، به ازای یک واحد افزایش در نمره تعهد به هنجارها، ۷۲۷/۰ نمره به میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد مورد مطالعه افزوده میشود. در مرحله سوم به ازای یک واحد افزایش در نمره مشارکت، ۶۵۲/۰ نمره به میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد مورد مطالعه افزوده می شود. در مرحله چهارم به ازای یک واحد افزایش در نمره دلبستگی، ۵۹۸/۰ نمره به میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد مورد مطالعه افزوده میشود. در مرحله پنجم به ازای یک واحد افزایش در نمره باور به اصول اخلاقی، ۷۴۱/۰ نمره به میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد مورد مطالعه افزود می شود. در مرحله ششم به ازای یک واحد افزایش در نمره خود-کنترلی، ۷۹۴/۰ نمره به میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد مورد مطالعه افزوده می شود. آزمون T نیز نشان می دهد که ضرایب B برای هر شش متغیر در سطح ۹۹ درصد اطمینان از لحاظ آماری معنادار است.
جدول ۲۴-۳-۵- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای کنترل اجتماعی) برای پیش بینی متغیر مهارتهای اجتماعی و ارتباطی در مرحله ششم
متغیر
B
Beta
T
Sig. T
خودپنداره
۹۱۱/۰
۲۱۸/۰
۶۳۴/۵
۰۰۰/۰
تعهد به هنجارها
۷۲۷/۰
۱۸۴/۰
۷۰۱/۴
۰۰۰/۰
مشارکت
۶۵۲/۰
۱۶۱/۰
۲۶۱/۴
۰۰۰/۰
دلبستگی و تعلق
۵۹۸/۰
۱۳۹/۰
۱۴۳/۴
۰۰۰/۰
باور به اصول اخلاقی
۷۴۱/۰
۱۵۸/۰
۱۶۸/۴
۰۰۰/۰
خود-کنترلی
۷۹۴/۰
۱۵۰/۰
۰۸۶/۴
۰۰۰/۰
۶۳۶/۰= R 123/67=F
۴۰۴/۰= R² ۰۰۰/۰=Sig
جدول ۲۵-۳-۵- معادلهی رگرسیونی مربوط به تحلیل چند متغیره متغیرهای همنشینی افتراقی جهت پیشبینی متغیر مهارتهای اجتماعی و ارتباطی میباشد. همانگونه که دادههای جدول نشان میدهد معادله رگرسیونی ما دارای دو مرحله می باشد. براساس دادههای جدول، ضریب رگرسیونی چندمتغیره(R) در مرحله دوم

edame