پایان نامه ارشد درباره رفتارهای پرخطر، سطح معنادار، انحراف معیار، اوقات فراغت

پایان نامه ارشد درباره
رفتارهای پرخطر، سطح معنادار، انحراف معیار، اوقات فراغت

اجتماعی و ارتباطی و انواع رفتارهای پرخطر
متغیر
فراوانی
ضریب پیرسون(r)
سطح معناداری
رانندگی خطرناک
۶۰۰
۰۹۳/۰-
۰۲۳/۰
رفتار خشونت آمیز
۶۰۰
۲۶۰/۰-
۰۰۰/۰
تمایل و اقدام به خودکشی
۶۰۰
۳۷۹/۰-
۰۰۰/۰
مصرف سیگار و قلیان
۶۰۰
۳۱۷/۰-
۰۰۰/۰
مصرف الکل و مواد مخدر
۶۰۰
۱۷۸/۰-
۰۰۰/۰
رفتار جنسی
۶۰۰
۲۳۵/۰-
۰۰۰/۰
رفتار پرخطر فضای مجازی
۶۰۰
۲۱۳/۰-
۰۰۰/۰
– فرضیات مربوط به رابطه متغیرهای زمینه ای و رفتارهای پرخطر
فرضیه اول: بین سن و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
جدول ۱۱-۳-۵- میزان همبستگی بین سن و رفتارهای پرخطر را نشان می دهد. بر اساس دادههای جدول و مشاهده ی ضریب پیرسون (۰۴۹/۰-=r) و سطح معناداری(۲۳۲/۰sig=)، بین سن و رفتارهای پرخطر همبستگی وجود ندارد.
فرضیه دوم: بین تحصیلات و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
جدول ۱۱-۳-۵- همبستگی بین تحصیلات فرد و رفتارهای پرخطر را نشان می دهد. بر اساس داده های به دست آمده یعنی ضریب پیرسون (۰۴۴/۰-=r) و سطح معناداری(۲۸۹/۰sig=)، بین تحصیلات و رفتارهای پرخطر همبستگی وجود ندارد.
فرضیه سوم: بین درآمد و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
جدول ۱۱-۳-۵- همبستگی بین درآمد خانوار و رفتارهای پرخطر را نشان می دهد. بر اساس دادههای به دست آمده یعنی ضریب پیرسون (۱۲۵/۰=r) و سطح معناداری(۰۰۳/۰sig=)، بین درآمد و رفتارهای پرخطر در سطح ۹۹ درصد همبستگی مثبت و ضعیفی وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچه درآمد افزایش یابد، رفتارهای پرخطر نیز بیشتر می شود.
جدول ۱۱-۳-۵: همبستگی بین سن، تحصیلات و درآمد و رفتارهای پرخطر
متغیر
تعداد پاسخگو
ضریب پیرسون (r)
سطح معناداری
سن
۶۰۰
۰۴۹/۰-
۲۳۲/۰
تحصیلات
۵۸۴
۰۴۴/۰-
۲۸۹/۰
درآمد
۵۵۲
۱۲۵/۰
۰۰۳/۰
فرضیه چهارم: بین جنسیت و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
جدول ۱۲-۳-۵- نشان دهندهی آزمون تفاوت میانگین رفتارهای پرخطر افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت می باشد. همانگونه که دادههای جدول نشان می دهد میانگین نمره رفتارهای پرخطر مردان برابر با ۳۰/۲۲ و زنان برابر با ۱۶/۱۲ می باشد، که با توجه به مقدار T به دست آمده (۳۵/۹) و سطح معناداری (۰۰۰/۰=Sig)، تفاوت ملاحظه شده در سطح بیش از ۹۹ درصد معنادار است. دادهها نشان می دهند که میزان رفتارهای پرخطر مردان بسیار بیشتر از زنان است.
جدول ۱۲-۳-۵: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر افراد با توجه به جنسیت
جنسیت
فراوانی
میانگین نمره رفتارهای پرخطر
انحراف معیار
مقدار T
سطح معناداری
مرد
۳۵۶
۳۰/۲۲
۶۷/۱۴
۳۵/۹
۰۰۰/۰
زن
۲۴۴
۱۶/۱۲
۱۸/۱۰
فرضیه پنجم: بین وضعیت تأهل و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
جدول ۱۳-۳-۵- نشان دهندهی آزمون تفاوت میانگین رفتارهای پرخطر افراد مورد مطالعه بر حسب وضعیت تأهل می باشد. همانگونه که دادههای جدول نشان می دهد میانگین نمره رفتارهای پرخطر افراد مجرد برابر با ۹۹/۱۸ و افراد متأهل برابر با ۳۲/۱۴ می باشد، که با توجه به مقدار T به دست آمده (۱۱/۳) و سطح معناداری (۰۰۲/۰=Sig)، تفاوت ملاحظه شده در سطح بیش از ۹۹ درصد معنادار است. دادهها نشان می دهند که میزان رفتارهای پرخطر افراد مجرد بیشتر از متأهلین است.
جدول ۱۳-۳-۵: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر افراد با توجه به وضعیت تأهل
وضعیت تأهل
فراوانی
میانگین نمره رفتارهای پرخطر
انحراف معیار
مقدار T
سطح معناداری
مجرد
۴۹۰
۹۹/۱۸
۷۵/۱۳
۱۱/۳
۰۰۲/۰
متأهل
۱۰۴
۳۲/۱۴
۶۱/۱۴
فرضیه ششم: بین قومیت و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
جدول ۱۴-۳-۵- نشان دهندهی آزمون تفاوت میانگین رفتارهای پرخطر افراد مورد مطالعه بر حسب قومیت می باشد. ابتدا متغیر قومیت در قالب اقوام فارس، لر، ترک، کرد، عرب، بلوچ و سایر در نظر گرفته شد، اما با توجه به فراوانی کم سایر مقولهها به غیر از فارس، این متغیر کدگذاری مجدد شد و به صورت فارس و غیرفارس درآمد. همانگونه که دادههای جدول نشان می دهد میانگین نمره رفتارهای پرخطر افراد فارس برابر با ۰۳/۱۷ و غیرفارس برابر با ۱۷/۲۲ می باشد، که با توجه به مقدار T به دست آمده (۴۷۵/۳-) در سطح بیش از ۹۹ درصد (۰۰۱/۰=Sig) تفاوت ملاحظه شده معنادار است. دادهها نشان می دهند که میزان رفتارهای پرخطر افراد غیرفارس بیشتر از افراد فارس می باشد.
جدول ۱۴-۳-۵: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر افراد با توجه به قومیت۴۶۰
قومیت
فراوانی
میانگین نمره رفتارهای پرخطر
انحراف معیار
مقدار T
سطح معناداری
فارس
۴۶۶
۰۳/۱۷
۲۲/۱۳
۴۷۵/۳-
۰۰۱/۰
غیرفارس
۱۳۴
۱۷/۲۲
۶۱/۱۵
فرضیه هفتم: بین نوع مسکن و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
جدول ۱۵-۳-۵- آزمون تفاوت میانگین رفتارهای پرخطر با توجه به نوع مسکن افراد مورد مطالعه را نشان می دهد. دادههای جدول نشان می دهند که افرادی که دارای مسکن سازمانی و اجارهای می باشند میانگین رفتارهای پرخطر آنها بالاتر است. اما با توجه به مقدار F به دست آمده(۸۳۹/۰) و سطح معناداری (۴۷۳/۰=Sig) این تفاوت معنادار نمی باشد.
جدول ۱۵-۳-۵: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر افراد با توجه به نوع مسکن
نوع مسکن
فراوانی
میانگین نمره رفتارهای پرخطر
انحراف معیار
مقدار F
سطح معناداری
شخصی
۳۸۲
۹۵/۱۷
۸۴/۱۳
۸۳۹/۰
۴۷۳/۰
اجاره ای
۱۵۲
۴۴/۱۹
۵۸/۱۴
سازمانی
۴
۲۰
۱۵/۱
سایر
۶۲
۳۲/۱۶
۳۴/۱۳
کل
۶۰۰
۱۸/۱۸
۹۵/۱۳
فرضیه هشتم: بین وضعیت طبقاتی و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
جدول ۱۶-۳-۵- آزمون تفاوت میانگین رفتارهای پرخطر با توجه به وضعیت طبقاتی افراد مورد مطالعه را نشان می دهد. دادههای جدول نشان می دهند که میانگین رفتارهای پرخطر افراد متعلق به طبقه پایین از طبقه بالا و متوسط بالاتر است. با توجه به مقدار F به دست آمده(۸۲۸/۳) و سطح معناداری (۰۲۲/۰=Sig) این تفاوت در سطح ۹۵ درصد معنادار میباشد.
جدول ۱۶-۳-۵ : آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر افراد با توجه به وضعیت طبقاتی
وضعیت طبقاتی
فراوانی
میانگین نمره رفتارهای پرخطر
انحراف معیار
مقدار F
سطح معناداری
بالا
۲۶
۳۸/۱۷
۸۴/۱۸
۸۲۸/۳
۰۲۲/۰
متوسط
۴۵۴
۳۹/۱۷
۴۳/۱۳
پایین
۱۲۰
۳۱/۲۱
۳۳/۱۴
کل
۶۰۰
۱۸/۱۸
۹۵/۱۳
فرضیه نهم: بین ساختار خانواده و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
جدول ۱۷-۳-۵- آزمون تفاوت میانگین رفتارهای پرخطر با توجه به ساختار خانوادهی افراد مورد مطالعه را نشان می دهد. دادههای جدول نشان می دهند که میانگین رفتارهای پرخطر افرادی که با مادر خود و افرادی که به صورت مستقل زندگی می کنند، نسبت به سایرین بالاتر است. همچنین میانگین رفتارهای پرخطر کسانی که با همسر خود زندگی می کنند(افراد متأهل) نسبت به سایرین کمتر است. با توجه به مقدار F به دست آمده(۰۱۵/۳) و سطح معناداری (۰۱۱/۰=Sig) این تفاوت در سطح ۹۵ درصد معنادار میباشد.
جدول ۱۷-۳-۵: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر افراد با توجه به ساختار خانواده
ساختار خانواده
فراوانی
میانگین نمره رفتارهای پرخطر
انحراف معیار
مقدار F
سطح معناداری
زندگی با پدر و مادر
۴۵۴
۱۸/۱۸
۸۰/۱۳
۰۱۵/۳
۰۱۱/۰
زندگی با پدر
۸
۵/۱۶
۸۲/۱۱
زندگی با مادر
۴۰
۶/۲۳
۵۲/۱۳
زندگی مستقل
۳۰
۴/۲۱
۱۲/۱۰
زندگی با همسر
۶۶
۷۸/۱۳
۷۹/۱۵
کل
۶۰۰
۱۸/۱۸
۹۵/۱۳
فرضیه دهم: بین نحوه گذران اوقات فراغت و رفتارهای پرخطر افراد رابطه وجود دارد.
جدول ۱۸-۳-۵- آزمون تفاوت میانگین رفتارهای پرخطر با توجه به نحوه گذران اوقات فراغت افراد مورد مطالعه را نشان می دهد. دادههای جدول نشان می دهند که میانگین رفتارهای پرخطر افرادی که اوقات فراغت خود را با دوستان شان می گذرانند، نسبت به سایرین بالاتر است. همچنین میانگین رفتارهای پرخطر کسانی که اوقات فراغت را با خانواده می گذرانند، نسبت به سایرین کمتر است. با توجه به مقدار F به دست آمده(۷۴۴/۳۶) و سطح معناداری (۰۰۰/۰=Sig) این تفاوت در سطح ۹۹ درصد معنادار میباشد.
جدول ۱۸-۳-۵: آزمون تفاوت میانگین میزان رفتارهای پرخطر افراد با توجه به نحوه گذران اوقات فراغت
نحوه گذران اوقات فراغت
فراوانی
میانگین نمره رفتارهای پرخطر
انحراف معیار
مقدار F
سطح معناداری
با خانواده
۲۲۰
۹۹/۱۱
۵۵/۸
۷۴۴/۳۶
۰۰۰/۰
با دوستان
۲۰۶
۰۳/۲۵
۶۸/۱۵
با افراد دیگر
۱۲
۵۰/۲۲
۸۰/۱۵
هیچکدام
۵۸
۶۸/۱۷
۸۹/۱۴
کل
۶۰۰
۱۸/۱۸
۹۵/۱۳
– فرضیات مربوط به رابطه متغیرهای کنترل اجتماعی و رفتارهای پرخطر
فرضیه اول: بین دلبستگی به خانواده و دوستان و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههای جدول ۱۹-۳-۵- یعنی ضریب پیرسون (۱۲۴/۰-=r) و سطح معناداری(۰۰۲/۰=sig)، رابطه بین دلبستگی به خانواده و دوستان و رفتارهای پرخطر ضعیف و معکوس است، بدین معنی که هرچه دلبستگی به خانواده و دوستان افزایش یابد، رفتارهای پرخطر کاهش می یابد.
فرضیه دوم: بین تعهد به هنجارها و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههای جدول ۱۹-۳-۵- یعنی ضریب پیرسون (۵۲۴/۰-=r) و سطح معناداری(۰۰۰/۰=sig)، رابطه بین تعهد به هنجارها و رفتارهای پرخطر متوسط و معکوس است، بدین معنی که هرچه تعهد به هنجارها افزایش یابد، رفتارهای پرخطر کاهش می یابد.
فرضیه سوم: بین مشارکت(درگیری) و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههای جدول ۱۹-۳-۵- و مشاهده ضریب پیرسون (۲۸۳/۰-=r) و سطح معناداری(۰۰۰/۰=sig)، رابطه بین مشارکت و رفتارهای پرخطر ضعیف و معکوس است، بدین معنی که هرچه مشارکت افزایش یابد، رفتارهای پرخطر کاهش می یابد.
فرضیه چهارم: بین باور به اصول اخلاقی و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههای جدول ۱۹-۳-۵- یعنی ضریب پیرسون (۴۸۲/۰-=r) و سطح معناداری(۰۰۰/۰=sig)، رابطه بین باور به اصول اخلاقی و رفتارهای پرخطر متوسط و معکوس است، بدین معنی که هرچه باور به اصول اخلاقی افزایش یابد، رفتارهای پرخطر کاهش مییابد.
فرضیه پنجم: بین خودپنداره و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههای جدول ۱۹-۳-۵- یعنی ضریب پیرسون (۲۱۳/۰-=r) و سطح معناداری(۰۰۰/۰=sig)، رابطه بین خودپنداره و رفتارهای پرخطر ضعیف و معکوس است، بدین معنی که هرچه خودپنداره افزایش یابد، رفتارهای پرخطر کاهش می یابد.
فرضیه ششم: بین خود-کنترلی و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههای جدول ۱۹-۳-۵- یعنی ضریب پیرسون (۱۰۵/۰-=r) و سطح معناداری(۰۰۳/۰=sig)، رابطه بین خودکنترلی و رفتارهای پرخطر ضعیف و

edame