پایان نامه ارشد درباره رفتارهای پرخطر، مهارتهای اجتماعی، مهارت اجتماعی، مهارت های اجتماعی

پایان نامه ارشد درباره
رفتارهای پرخطر، مهارتهای اجتماعی، مهارت اجتماعی، مهارت های اجتماعی

والدین، ۹/۹۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۱/۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد می باشند. هرچه میزان نظارت والدین بر فرزندان بیشتر می شود، رفتارهای پرخطر کاهش می یابد.
جدول شماره ۶۷-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان نظارت والدین بر فرزندان و رفتارهای پرخطر
نظارت والدین بر فرزندان
رفتارهای پرخطر
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۵۰
۵/۵۹
۴/۸
۲۸
۳/۳۳
۶/۴
۶
۱/۷
۱
۸۴
۱۴
متوسط
۲۵۰
۱/۷۸
۶/۴۱
۶۰
۸/۱۸
۱۰
۱۰
۱/۳
۷/۱
۳۲۰
۴/۵۳
زیاد
۱۸۴
۹/۹۳
۷/۳۰
۱۰
۱/۵
۷/۱
۲
۱
۳/۰
۱۹۶
۶/۳۲
کل
۴۸۴
۹
۹۸
۳/۱۶
۱۸
۳
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۶۸-۲-۵- نشان دهنده توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مهارت اجتماعی و رفتارهای پرخطر می باشد. همانگونه که دادههای جدول نشان می دهد، ۳/۸ درصد از پاسخگویان دارای مهارت اجتماعی در سطح کم، ۴/۶۸ درصد دارای مهارت اجتماعی در سطح متوسط و ۳/۲۳ درصد نیز دارای مهارت اجتماعی در سطح زیاد هستند. در بین افراد دارای مهارت اجتماعی کم، ۴۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۴۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۱۶ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای مهارت اجتماعی متوسط، ۵/۸۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۶/۱۷ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای مهارت اجتماعی زیاد، ۳/۹۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۳/۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۴/۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد می باشند. هرچه میزان مهارت اجتماعی بیشتر می شود، رفتارهای پرخطر کاهش می یابد.
جدول شماره ۶۸-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مهارت اجتماعی و رفتارهای پرخطر
مهارت اجتماعی
رفتارهای پرخطر
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۲۲
۴۴
۷/۳
۲۰
۴۰
۳/۳
۸
۱۶
۳/۱
۵۰
۳/۸
متوسط
۳۳۰
۵/۸۰
۵۵
۷۲
۶/۱۷
۱۲
۸
۲
۴/۱
۴۱۰
۴/۶۸
زیاد
۱۳۲
۳/۹۴
۲۲
۶
۳/۴
۱
۲
۴/۱
۳/۰
۱۴۰
۳/۲۳
کل
۴۸۴
۷/۸۰
۹۸
۳/۱۶
۱۸
۳
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۶۹-۲-۵- نشان می دهد که ۷/۳ درصد از پاسخگویان دارای مهارت ارتباطی کم، ۳/۶۱ درصد دارای مهارت ارتباطی متوسط و ۳۵ درصد دارای مهارت ارتباطی زیاد بوده اند. در بین افراد دارای مهارت ارتباطی کم، ۷/۷۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۲/۱۸ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۱/۹ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای مهارت ارتباطی متوسط، ۸/۷۸ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۵/۱۸ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۷/۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای مهارت ارتباطی زیاد، ۸/۸۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۴/۱۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۹/۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد می باشند. هرچه مهارت ارتباطی بیشتر می شود، میزان رفتارهای پرخطر کاهش می یابد.
جدول شماره ۶۹-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مهارت ارتباطی و رفتارهای پرخطر
مهارت ارتباطی
رفتارهای پرخطر
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۱۶
۷/۷۲
۷/۲
۴
۲/۱۸
۷/۰
۲
۱/۹
۳/۰
۲۲
۷/۳
متوسط
۲۹۰
۸/۷۸
۳/۴۸
۶۸
۵/۱۸
۳/۱۱
۱۰
۷/۲
۷/۱
۳۶۸
۳/۶۱
زیاد
۱۷۸
۸/۸۴
۷/۲۹
۲۶
۴/۱۲
۳/۴
۶
۹/۲
۱
۲۱۰
۳۵
کل
۴۸۴
۷/۸۰
۹۸
۳/۱۶
۱۸
۳
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۷۰-۲-۵- نشان می دهد که ۶/۶ درصد از پاسخگویان دارای مهارت جرأت ورزی کم، ۷/۵۲ درصد دارای مهارت جرأت ورزی متوسط و ۷/۴۰ درصد دارای مهارت جرأت ورزی زیاد بوده اند. در بین افراد دارای مهارت جرأت ورزی کم، ۶۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۳۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای مهارت جرأت ورزی متوسط، ۵/۷۸ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۴/۱۸ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۲/۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای مهارت جرأت ورزی زیاد، ۸/۸۶ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۷/۱۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۵/۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد میباشند. هرچه مهارت جرأت ورزی بیشتر می شود، میزان رفتارهای پرخطر کاهش می یابد.
جدول شماره ۷۰-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مهارت جرأت ورزی و رفتارهای پرخطر
مهارت
جرأت ورزی
رفتارهای پرخطر
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۲۴
۶۰
۴
۱۴
۳۵
۳/۲
۲
۵
۳/۰
۴۰
۶/۶
متوسط
۲۴۸
۵/۷۸
۳/۴۱
۵۸
۴/۱۸
۷/۹
۱۰
۲/۳
۷/۱
۳۱۶
۷/۵۲
زیاد
۲۱۲
۸/۸۶
۴/۳۵
۲۶
۷/۱۰
۳/۴
۶
۵/۲
۱
۲۴۴
۷/۴۰
کل
۴۸۴
۷/۸۰
۹۸
۳/۱۶
۱۸
۳
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۷۱-۲-۵- نشان می دهد که ۹ درصد از پاسخگویان دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۷/۶۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۳/۲۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد بوده اند. همچنین، ۷/۸۰ درصد پاسخگویان دارای رفتارهای پرخطر در سطح کم، ۳/۱۶ درصد دارای رفتارهای پرخطر در سطح متوسط و ۳ درصد نیز دارای رفتارهای پرخطر در سطح زیاد بوده اند. در بین افراد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۶/۵۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۳/۳۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۱/۱۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی متوسط، ۶/۸۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۱۷ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۴/۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد، ۹۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۵/۷ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۵/۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد می باشند. هرچه مهارتهای اجتماعی و ارتباطی بیشتر می شود، میزان رفتارهای پرخطر کاهش می یابد.
جدول شماره ۷۱-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر
مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
رفتارهای پرخطر
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۳۰
۶/۵۵
۵
۱۸
۳/۳۳
۳
۶
۱/۱۱
۱
۵۴
۹
متوسط
۳۳۲
۶/۸۰
۴/۵۵
۷۰
۱۷
۶/۱۱
۱۰
۴/۲
۷/۱
۴۱۲
۷/۶۸
زیاد
۱۲۲
۹۱
۳/۲۰
۱۰
۵/۷
۷/۱
۲
۵/۱
۳/۰
۱۳۴
۳/۲۲
کل
۴۸۴
۷/۸۰
۹۸
۳/۱۶
۱۸
۳
۶۰۰
۱۰۰
۵-۳- یافته های استنباطی
آمار استنباطی با دو دسته از مسائل سروکار دارد: ابتدا به برآورد می پردازد، و سپس به آزمون فرضیه. اجرای این اعمال مستلزم برآورد پارامترهای جامعه از طریق نمونه ای است که از جامعه به صورت تصادفی انتخاب شده است(دلاور، ۱۳۷۸: ۲۱۰). کار آمار استنباطی نشان دادن این نکته است که آیا الگوهای توصیف شده در نمونه، کاربردی در مورد جمعیتی که نمونه از آن انتخاب شده دارد یا نه. به عبارت دیگر، آمار استنباطی ما را قادر به استنباط ویژگی های جمعیت از روی ویژگی های نمونه می کند(دواس، ۱۳۸۵: ۱۳۸). در این بخش ابتدا تحلیلهای آماری دو متغیره و سپس تحلیل های آماری چند متغیره ارائه میشود.
۵-۳-۱- تحلیل های آماری دو متغیره (بررسی فرضیات)
در این بخش، ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و همچنین متغیرهای واسطه ای از طریق آماره های متناسب با آنها مورد سنجش قرار می گیرد.
– فرضیات مربوط به رابطه متغیرهای زمینه ای و مهارت های اجتماعی و ارتباطی
فرضیه اول: بین سن و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
جدول ۱-۳-۵- میزان همبستگی بین سن و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی را نشان می دهد. بر اساس دادههای جدول ضریب پیرسون (۱۱۵/۰=r) و سطح معناداری(۰۰۵/۰sig=)، بین سن و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی همبستگی مثبت و ضعیفی وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچه سن بالاتر می رود، میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افزایش می یابد.
فرضیه دوم: بین تحصیلات و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
جدول ۱-۳-۵- همبستگی بین تحصیلات فرد و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی را نشان میدهد. بر اساس داده های به دست آمده یعنی ضریب پیرسون (۰۹۵/۰=r) و سطح معناداری(۰۲۲/۰sig=)، بین تحصیلات و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی در سطح ۹۵ درصد همبستگی مثبت و ضعیفی وجود دارد. با افزایش تحصیلات، میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد افزایش می یابد.
فرضیه سوم: بین درآمد و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
جدول ۱-۳-۵- همبستگی بین درآمد خانوار و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی را نشان میدهد. بر اساس دادههای به دست آمده یعنی ضریب پیرسون (۰۳۵/۰-=r) و سطح معناداری(۴۱۴/۰sig=)، بین درآمد و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی همبستگی وجود ندارد.
جدول ۱-۳-۵: همبستگی بین سن، تحصیلات و درآمد و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
متغیر
تعداد پاسخگو
ضریب پیرسون (r)
سطح معناداری
سن
۶۰۰
۱۱۵/۰
۰۰۵/۰
تحصیلات
۵۸۴
۰۹۵/۰
۰۲۲/۰
درآمد
۵۵۲
۰۳۵/۰-
۴۱۴/۰
فرضیه چهارم: بین جنسیت و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
جدول ۲-۳-۵- نشان دهندهی آزمون تفاوت میانگین مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت می باشد. همانگونه که دادههای جدول نشان می دهد میانگین نمره مهارتهای اجتماعی و ارتباطی مردان برابر با ۶۸/۱۴۱ و زنان برابر با ۹۵/۱۴۱ می باشد، که با توجه به مقدار T به دست آمده (۱۹۶/۰-) و ضریب معناداری (۸۴۵/۰=Sig) تفاوت ملاحظه شده معنادار نیست. البته دادهها نشان میدهند که میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی مردان اندکی کمتر از زنان است.
جدول ۲-۳-۵: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به جنسیت۴۵۹
جنسیت
فراوانی
میانگین نمره مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
انحراف معیار
مقدار T
سطح معناداری
مرد
۳۵۶
۶۸/۱۴۱
۶۵/۱۵
۱۹۶/۰-
۸۴۵/۰
زن
۲۴۴
۹۵/۱۴۱
۱۵/۱۷
فرضیه پنجم: بین وضعیت تأهل و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
جدول ۳-۳-۵- نشان دهندهی آزمون تفاوت میانگین

edame