پایان نامه ارشد درباره رفتارهای پرخطر، توزیع فراوانی، اوقات فراغت، طبقه اجتماعی

پایان نامه ارشد درباره
رفتارهای پرخطر، توزیع فراوانی، اوقات فراغت، طبقه اجتماعی

قومیت فارس، ۷/۸۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۷/۱۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۶/۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد غیرفارس، ۱/۷۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۴/۲۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۵/۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. افراد دارای قومیت فارس دارای رفتارهای پرخطر کمتری نسبت به افراد غیرفارس هستند.
جدول شماره ۴۲-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس قومیت و میزان رفتارهای پرخطر
رفتارهای پرخطر
قومیت
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۷/۷۷
۴۶۶
۲
۶/۲
۱۲
۷/۱۰
۷/۱۳
۶۴
۶۵
۷/۸۳
۳۹۰
فارس
۳/۲۲
۱۳۴
۱
۵/۴
۶
۶/۵
۴/۲۵
۳۴
۷/۱۵
۱/۷۰
۹۴
غیرفارس
۱۰۰
۶۰۰
۳
۱۸
۳/۱۶
۹۸
۷/۸۰
۴۸۴
کل
جدول ۴۳-۲-۵- نشان می دهد که در بین افراد دارای مسکن شخصی، ۶/۸۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۸/۱۶ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۶/۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای مسکن اجاره ای، ۳/۷۶ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۷/۱۹ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۹/۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای مسکن سازمانی، ۱۰۰ درصد افراد دارای رفتارهای پرخطر کم میباشند. در بین افراد ساکن در گزینه هایی غیر از سه گزینه ذکر شده، ۳/۹۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۵/۶درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۲/۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند.
جدول شماره ۴۳-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نوع مسکن و میزان رفتارهای پرخطر
رفتارهای پرخطر
نوع مسکن
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۷/۶۳
۳۸۲
۷/۱
۶/۲
۱۰
۶/۱۰
۸/۱۶
۶۴
۴/۵۱
۶/۸۰
۳۰۸
شخصی
۳/۲۵
۱۵۲
۱
۹/۳
۶
۵
۷/۱۹
۳۰
۳/۱۹
۳/۷۶
۱۱۶
اجاره ای
۷/۰
۴
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۷/۰
۱۰۰
۴
سازمانی
۳/۱۰
۶۲
۳/۰
۲/۳
۲
۷/۰
۵/۶
۴
۳/۹
۳/۹۰
۵۶
سایر
۱۰۰
۶۰۰
۳
۱۸
۳/۱۶
۹۸
۷/۸۰
۴۸۴
کل
جدول ۴۴-۲-۵- نشان می دهد در بین افراد طبقه بالا، ۹/۷۶ درصد، در بین افراد طبقه متوسط، ۷/۸۳ درصد و در بین افراد طبقه پایین، ۷۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم هستند. در بین افراد طبقه بالا، ۴/۱۵ درصد، در بین افراد طبقه متوسط، ۱/۱۴ درصد و در بین افراد طبقه پایین، ۲۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط هستند. در بین افراد طبقه بالا، ۷/۷ درصد، در بین افراد طبقه متوسط، ۲/۲ درصد و در بین افراد طبقه پایین، ۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد می باشند. افراد طبقه متوسط نسبت به طبقات بالا و پایین از رفتارهای پرخطر کمتری برخوردارند.
جدول شماره ۴۴-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس طبقه اجتماعی و میزان رفتارهای پرخطر
طبقه اجتماعی
رفتارهای پرخطر
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
بالا
۲۰
۹/۷۶
۳/۳
۴
۴/۱۵
۷/۰
۲
۷/۷
۳/۰
۲۶
۳/۴
متوسط
۳۸۰
۷/۸۳
۴/۶۳
۶۴
۱/۱۴
۶/۱۰
۱۰
۲/۲
۷/۱
۴۵۴
۷/۷۵
پایین
۸۴
۷۰
۱۴
۳۰
۲۵
۵
۶
۵
۱
۱۲۰
۲۰
کل
۴۸۴
۷/۸۰
۹۸
۳/۱۶
۱۸
۳
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۴۵-۲-۵- نشان می دهد که در بین افرادی که با پدر و مادر خود زندگی می کردهاند، ۶/۸۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۹/۱۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۵/۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افرادی که با پدر خود زندگی میکردهاند، ۷۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۲۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط هستند. در بین افرادی که با مادر خود زندگی می کرده اند، ۷۰ درصد افراد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۳۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط می باشند. در بین افرادی که دارای زندگی مستقل بوده اند، ۳/۷۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۷/۲۶ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط هستند. در بین افرادی که با همسر خود زندگی می کرده اند، ۹/۹۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۱/۶ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. افرادی که با همسر خود زندگی می کرده اند، دارای رفتارهای پرخطر کمتری نسبت به سایر گزینه ها هستند.
جدول شماره ۴۵-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس ساختار خانواده و میزان رفتارهای پرخطر
رفتارهای پرخطر
ساختار خانواده
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۷/۷۵
۴۵۴
۷/۲
۵/۳
۱۶
۱۲
۹/۱۵
۷۲
۶۱
۶/۸۰
۳۶۶
زندگی با پدر و مادر
۳/۱
۸
۰
۰
۰
۳/۰
۲۵
۲
۱
۷۵
۶
زندگی با پدر
۷/۶
۴۰
۰
۰
۰
۲
۳۰
۱۲
۷/۴
۷۰
۲۸
زندگی با مادر
۵
۳۰
۰
۰
۰
۳/۱
۷/۲۶
۸
۷/۳
۳/۷۳
۲۲
زندگی مستقل
۱۱
۶۶
۳/۰
۳
۲
۷/۰
۱/۶
۴
۱۰
۹/۹۰
۶۰
زندگی با همسر
۳/۰
۲
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۳/۰
۱۰۰
۲
سایر
۱۰۰
۶۰۰
۳
۱۸
۳/۱۶
۹۸
۷/۸۰
۴۸۴
کل
جدول ۴۶-۲-۵- نشان می دهد که در بین افراد با درآمد پایین، ۸۳ درصد، در بین افراد با درآمد متوسط، ۷/۷۸ درصد و در بین افراد با درآمد بالا، ۵/۶۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم هستند. در بین افراد با درآمد پایین، ۴/۱۴ درصد، در بین افراد با درآمد متوسط، ۱۹ درصد و در بین افراد با درآمد بالا، ۱/۲۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط هستند. در بین افراد با درآمد پایین، ۶/۲ درصد، در بین افراد با درآمد متوسط، ۳/۲ درصد و در بین افراد با درآمد بالا، ۴/۱۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. هرچه درآمد بالاتر می رود، میزان رفتارهای پرخطر افزایش می یابد. به عبارت دیگر، افراد دارای درآمد بالا، رفتارهای پرخطر بیشتری داشته اند.
جدول شماره ۴۶-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس درآمد و میزان رفتارهای پرخطر
درآمد
رفتارهای پرخطر
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
پایین
۲۵۳
۸۳
۸/۴۵
۴۴
۴/۱۴
۸
۸
۶/۲
۴/۱
۳۰۵
۳/۵۵
متوسط
۱۷۴
۷/۷۸
۵/۳۱
۴۲
۱۹
۶/۷
۵
۳/۲
۹/۰
۲۲۱
۴۰
بالا
۱۶
۵/۶۱
۹/۲
۶
۱/۲۳
۱/۱
۴
۴/۱۵
۷/۰
۲۶
۷/۴
کل
۴۴۳
۲/۸۰
۹۲
۷/۱۶
۱۷
۱/۳
۵۵۲
۱۰۰
جدول ۴۷-۲-۵- نشان می دهد که در بین افرادی که اوقات فراغت خود را با خانواده میگذرانند، ۵/۹۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۵/۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط هستند. در بین افرادی که اوقات فراغت شان را با دوستان خود می گذرانند، ۶۶ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۲/۲۷ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۸/۶ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افرادی که اوقات فراغت خود را با افرادی غیر از خانواده و دوستان می گذرانند، ۷/۶۶ درصد افراد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۳/۳۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط می باشند. در بین افرادی که اوقات فراغت خود را با افرادی غیر از سه گزینه ذکر شده می گذرانند، ۸/۸۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۳/۱۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۹/۶ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. افرادی که اوقات فراغت خود را با خانواده می گذرانند، دارای رفتارهای پرخطر کمتری نسبت به سایر گزینه ها هستند.
جدول شماره ۴۷-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نحوه گذران اوقات فراغت و میزان رفتارهای پرخطر
رفتارهای پرخطر
نحوه گذران اوقات فراغت
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۴/۴۴
۲۱۹
۰
۰
۰
۱/۲
۵/۴
۹
۳/۴۲
۵/۹۵
۲۱۰
با خانواده
۵/۴۱
۲۰۷
۸/۲
۸/۶
۱۴
۳/۱۱
۲/۲۷
۵۷
۴/۲۷
۶۶
۱۳۶
با دوستان
۴/۲
۱۲
۰
۰
۰
۸/۰
۳/۳۳
۴
۶/۱
۷/۶۶
۸
با افراد دیگر
۷/۱۱
۵۸
۸/۰
۹/۶
۴
۲/۱
۳/۱۰
۶
۷/۹
۸/۸۲
۴۸
هیچکدام
۱۰۰
۴۹۶
۶/۳
۱۸
۴/۱۵
۷۶
۸۱
۴۰۲
کل
جدول ۴۸-۲-۵- نشان می دهد که ۳/۳۸ درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگی تجربه سیگار کشیدن داشته اند و ۷/۶۱ درصد نیز تجربه سیگار کشیدن نداشته اند. در بین افرادی که سیگار مصرف میکردهاند، ۹/۶۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۳۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۱/۶ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افرادی که سیگار مصرف نمی کرده اند، ۹۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۹/۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۱/۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. کسانی که سیگار مصرف میکرده اند، دارای میزان رفتارهای پرخطر بیشتری بوده اند.
جدول شماره ۴۸-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف سیگار و میزان رفتارهای پرخطر
رفتارهای پرخطر
مصرف سیگار
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۳/۳۸
۲۳۰
۳/۲
۱/۶
۱۴
۶/۱۲
۳۳
۷۶
۴/۲۳
۹/۶۰
۱۴۰
بلی
۷/۶۱
۳۷۰
۷/۰
۱/۱
۴
۷/۳
۹/۵
۲۲
۳/۵۷
۹۳
۳۴۴
خیر
۱۰۰
۶۰۰
۳
۱۸
۳/۱۶
۹۸
۷/۸۰
۴۸۴
کل
جدول ۴۹-۲-۵- نشان می دهد که ۳/۵۸ درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگی قلیان می کشیدهاند و ۷/۴۱ درصد نیز قلیان نمی کشیده اند. در بین افرادی که قلیان می کشیده اند، ۴/۶۷ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۴/۲۷ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۱/۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افرادی که قلیان نمی کشیده اند، ۲/۹۹ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، و ۸/۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط هستند. کسانی که قلیان می کشیده اند، دارای میزان رفتارهای پرخطر بیشتری بوده اند.
جدول شماره ۴۹-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف قلیان و میزان رفتارهای پرخطر
رفتارهای پرخطر
مصرف
قلیان
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۳/۵۸
۳۵۰
۳
۱/۵
۱۸
۱۶
۴/۲۷
۹۶
۳/۳۹
۴/۶۷
۲۳۶
بلی
۷/۴۱
۲۵۰
۰
۰
۰
۳/۰
۸/۰
۲
۴/۴۱
۲/۹۹
۲۴۸
خیر
۱۰۰
۶۰۰
۳
۱۸
۳/۱۶
۹۸
۷/۸۰
۴۸۴
کل
جدول ۵۰-۲-۵- نشان می دهد که ۳۲ درصد افراد مورد مطالعه در طول الکل مصرف میکرده اند و ۶۸ درصد نیز الکل مصرف نمی کرده اند. در بین افرادی که الکل مصرف می

edame