پایان نامه ارشد درباره رفتارهای پرخطر، مهارت های اجتماعی، فضای مجازی، توزیع فراوانی

پایان نامه ارشد درباره
رفتارهای پرخطر، مهارت های اجتماعی، فضای مجازی، توزیع فراوانی

بار، ۱ درصد، بعضی اوقات و ۷/۰ درصد بیشتر اوقات الکل و مواد مخدر مصرف می کرده اند. در بین افرادی که هرگز تجربه مصرف الکل و مواد مخدر نداشته اند، ۸/۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۹/۷۰ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۳/۲۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که یک یا دو بار الکل و مواد مخدر مصرف می کرده اند، ۹/۱۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۹/۶۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۲/۲۰ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که بعضی اوقات الکل و مواد مخدر مصرف می کرده اند، ۷/۶۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۳/۳۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که بیشتر اوقات الکل و مواد مخدر مصرف می کرده اند، ۱۰۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد می باشند.
جدول شماره ۳۵-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مصرف الکل و مواد مخدر و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مصرف الکل و مواد مخدر
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
هرگز
۲۴
۸/۵
۴
۲۹۲
۹/۷۰
۷/۴۸
۹۶
۳/۲۳
۱۶
۴۱۲
۷/۶۸
یک یا دو بار
۳۰
۹/۱۶
۵
۱۱۲
۹/۶۲
۷/۱۸
۳۶
۲/۲۰
۶
۱۷۸
۶/۲۹
بعضی اوقات
۰
۰
۰
۴
۷/۶۶
۷/۰
۲
۳/۳۳
۳/۰
۶
۱
بیشتر اوقات
۰
۰
۰
۴
۱۰۰
۷/۰
۰
۰
۰
۴
۷/۰
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۳۶-۲-۵- نشان می دهد که ۳/۳۷ درصد از پاسخگویان در طول یک سال گذشته(یک سال منتهی به زمان پر کردن پرسشنامه) هرگز تجربه رفتار جنسی نداشته اند، ۷/۴۹ درصد، یک یا دو بار، ۳/۱۰ درصد، بعضی اوقات و ۷/۲ درصد بیشتر اوقات دارای رفتار جنسی بوده اند. در بین افرادی که هرگز تجربه رفتار جنسی نداشتهاند، ۱/۷ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، و در بین افرادی که بیشتر اوقات دارای رفتار جنسی بودهاند، ۵/۱۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم می باشند. همچنین، در بین افرادی که هرگز تجربه رفتار جنسی نداشتهاند، ۹/۳۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد، و در بین افرادی که بیشتر اوقات دارای رفتار جنسی بوده اند، ۲۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد می باشند. داده ها نشان دهندهی رابطهی معکوس بین رفتار جنسی و مهارت های اجتماعی و ارتباطی می باشد.
جدول شماره ۳۶-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان رفتار جنسی و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
رفتار جنسی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
هرگز
۱۶
۱/۷
۷/۲
۱۳۲
۹/۵۸
۲۲
۷۶
۹/۳۳
۶/۱۲
۲۲۴
۳/۳۷
یک یا دو بار
۲۴
۱/۸
۴
۲۲۶
۸/۷۵
۷/۳۷
۴۸
۱/۱۶
۸
۲۹۸
۷/۴۹
بعضی اوقات
۱۲
۴/۱۹
۲
۴۴
۷۱
۳/۷
۶
۷/۹
۱
۶۲
۳/۱۰
بیشتر اوقات
۲
۵/۱۲
۳/۰
۱۰
۵/۶۲
۷/۱
۴
۲۵
۷/۰
۱۶
۷/۲
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۳۷-۲-۵- نشان می دهد که ۶/۶۸ درصد از پاسخگویان در طول یک سال گذشته(یک سال منتهی به زمان پر کردن پرسشنامه) هرگز تجربه رفتار پرخطر مرتبط با فضای مجازی نداشته اند، ۲۸ درصد، یک یا دو بار، ۷/۲ درصد، بعضی اوقات و ۷/۰ درصد بیشتر اوقات دارای رفتار پرخطر مرتبط با فضای مجازی بوده اند. در بین افرادی که هرگز تجربه رفتار پرخطر فضای مجازی نداشته اند، ۳/۷ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۵/۶۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۲/۲۷ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که یک یا دو بار دارای رفتار پرخطر فضای مجازی بوده اند، ۷/۱۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۶/۷۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۷/۱۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که بعضی اوقات دارای رفتار پرخطر فضای مجازی بوده اند، ۲۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۵۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۲۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که بیشتر اوقات رفتارهای پرخطر فضای مجازی داشته اند، ۵۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم و ۵۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط می باشند. هرچه رفتارهای پرخطر فضای مجازی بیشتر می شود، میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی کاهش می یابد.
جدول شماره ۳۷-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان رفتار پرخطر فضای مجازی و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
رفتار پرخطر
فضای مجازی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
هرگز
۳۰
۳/۷
۵
۲۷۰
۵/۶۵
۴۵
۱۱۲
۲/۲۷
۶/۱۸
۴۱۲
۶/۶۸
یک یا دو بار
۱۸
۷/۱۰
۳
۱۳۲
۶/۷۸
۲۲
۱۸
۷/۱۰
۳
۱۶۸
۲۸
بعضی اوقات
۴
۲۵
۷/۰
۸
۵۰
۳/۱
۴
۲۵
۷/۰
۱۶
۷/۲
بیشتر اوقات
۲
۵۰
۳/۰
۲
۵۰
۳/۰
۰
۰
۰
۴
۷/۰
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۳۸-۲-۵- نشان می دهد که ۷/۸۰ درصد از افراد مورد مطالعه دارای رفتارهای پرخطر در سطح کم، ۳/۱۶ درصد دارای رفتارهای پرخطر در سطح متوسط و ۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر در سطح زیاد می باشند. در بین افراد واقع در گروه سنی ۱۵-۱۹ ساله، ۹/۸۰ درصد، در بین افراد واقع در گروه سنی ۲۰-۲۴ ساله، ۷/۷۹ درصد و در بین افراد واقع در گروه سنی ۲۵-۲۹ ساله، ۴/۸۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم هستند. در بین افراد واقع در گروه سنی ۱۵-۱۹ ساله، ۸/۱۳ درصد، در بین افراد واقع در گروه سنی ۲۰-۲۴ ساله، ۴/۱۷ درصد و در بین افراد واقع در گروه سنی ۲۵-۲۹ ساله، ۶/۱۷ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط هستند. در بین افراد واقع در گروه سنی ۱۵-۱۹ ساله، ۳/۵ درصد و در بین افراد واقع در گروه سنی ۲۰-۲۴ ساله، ۹/۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد می باشند. داده های جدول نشان می دهند که با افزایش سن، میزان رفتارهای پرخطر کم می شود.
جدول شماره ۳۸-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سن و میزان رفتارهای پرخطر
گروه سنی
رفتارهای پرخطر
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
۱۵-۱۹ ساله
۱۵۲
۹/۸۰
۳/۲۵
۲۶
۸/۱۳
۳/۴
۱۰
۳/۵
۷/۱
۱۸۸
۳/۳۱
۲۰-۲۴ ساله
۲۲۰
۷/۷۹
۷/۳۶
۴۸
۴/۱۷
۸
۸
۹/۲
۳/۱
۲۷۶
۴۶
۲۵-۲۹ ساله
۱۱۲
۴/۸۲
۷/۱۸
۲۴
۶/۱۷
۴
۰
۰
۰
۱۳۶
۷/۲۲
کل
۴۸۴
۷/۸۰
۹۸
۳/۱۶
۱۸
۳
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۳۹-۲-۵- نشان می دهد که ۳/۵۹ درصد افراد مورد مطالعه مرد و ۷/۴۰ درصد زن بوده اند. در بین مردان، ۲/۷۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۸/۲۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۱/۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین زنان، ۲/۹۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، و ۸/۹ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط هستند. در بین دو جنس، میزان رفتارهای پرخطر مردان بیشتر از زنان است.
جدول شماره ۳۹-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس جنسیت و میزان رفتارهای پرخطر
رفتارهای پرخطر
جنسیت
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد کل
درصد افقی
فراوانی
درصد کل
درصد افقی
فراوانی
درصد کل
درصد افقی
فراوانی
۳/۵۹
۳۵۶
۳
۱/۵
۱۸
۳/۱۲
۸/۲۰
۷۴
۴۴
۲/۷۴
۲۶۴
مرد
۷/۴۰
۲۴۴
۰
۰
۰
۴
۸/۹
۲۴
۷/۳۶
۲/۹۰
۲۲۰
زن
۱۰۰
۶۰۰
۳
۱۸
۳/۱۶
۹۸
۷/۸۰
۴۸۴
کل
جدول ۴۰-۲-۵- نشان می دهد که ۸/۱۷ درصد از پاسخگویان دارای تحصیلات زیر دیپلم، ۱/۵۳ درصد دارای تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم، ۷/۲۵ درصد دارای تحصیلات لیسانس و ۴/۳ درصد دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بوده اند. در بین افراد دارای تحصیلات زیر دیپلم، ۶/۸۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۵/۱۱درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۸/۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم، ۵/۷۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۶/۲۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۹/۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای تحصیلات لیسانس، ۸۸ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، و ۱۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط می باشند. در بین افراد دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر، ۸۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۱۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۱۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند.
جدول شماره ۴۰-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تحصیلات و میزان رفتارهای پرخطر
رفتارهای پرخطر
تحصیلات
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۸/۱۷
۱۰۴
۷/۰
۸/۳
۴
۱/۲
۵/۱۱
۱۲
۱/۱۵
۶/۸۴
۸۸
زیر دیپلم
۱/۵۳
۳۱۰
۱/۲
۹/۳
۱۲
۱۱
۶/۲۰
۶۴
۱/۴۰
۵/۷۵
۲۳۴
دیپلم و فوق دیپلم
۷/۲۵
۱۵۰
۰
۰
۰
۱/۳
۱۲
۱۸
۶/۲۲
۸۸
۱۳۲
لیسانس
۴/۳
۲۰
۳/۰
۱۰
۲
۳/۰
۱۰
۲
۷/۲
۸۰
۱۶
فوق لیسانس و
بالاتر
۱۰۰
۵۸۴
۱/۳
۱۸
۴/۱۶
۹۶
۵/۸۰
۴۷۰
کل
جدول ۴۱-۲-۵- نشان می دهد که در بین افراد مجرد، ۴/۷۸ درصد و در بین افراد متأهل، ۴/۹۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم هستند. در بین افراد مجرد، ۴/۱۸ درصد و در بین افراد متأهل، ۷/۷ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط هستند. در بین افراد مجرد، ۳/۳ درصد و در بین افراد متأهل، ۹/۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. افراد متأهل دارای رفتارهای پرخطر کمتری نسبت به مجردین هستند.
جدول شماره ۴۱-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس وضعیت تأهل و میزان رفتارهای پرخطر
رفتارهای پرخطر
وضعیت تأهل
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۵/۸۲
۴۹۰
۷/۲
۳/۳
۱۶
۲/۱۵
۴/۱۸
۹۰
۶/۶۴
۴/۷۸
۳۸۴
مجرد
۵/۱۷
۱۰۴
۳/۰
۹/۱
۲
۳/۱
۷/۷
۸
۹/۱۵
۴/۹۰
۹۴
متأهل
۱۰۰
۵۹۴
۳
۱۸
۵/۱۶
۹۸
۵/۸۰
۴۷۸
کل
جدول ۴۲-۲-۵- نشان می دهد در بین افراد دارای

edame