پایان نامه ارشد درباره اندازه گیری، تحلیل داده، نظارت والدین، رفتارهای پرخطر

پایان نامه ارشد درباره
اندازه گیری، تحلیل داده، نظارت والدین، رفتارهای پرخطر

فرد در جامعه انجام داده است. بنابراین، وقتی که فرد رفتار بزهکارانه انجام می دهد، باید خطرات از دست دادن سرمایهگذاریهایش در امور متعارف و قابل قبول را بپذیرد. بر همین اساس، زمانی که افراد میدانند که اگر رفتار بزهکارانه انجام دهند، چیزهایی را از دست خواهند داد، دست به این کار نمی زنند(هیرشی، ۱۹۶۹: ۲۰). ۵ گویه به شکل طیف میزان تعهد و پایبندی فرد نسبت به امور تحصیلی و شغلی مانند ترک نکردن محل کار یا مدرسه، پایبندی به قوانین محل کار یا مدرسه و … را سنجیده است.
مشارکت یا درگیری: اشاره به مشارکت در فعالیتهای متعارف و قانونی مانند فعالیتهای ورزشی، علمی و اجتماعی دارد. از نظر هیرشی، سرگرم بودن فرد به فعالیتهای متعارف، وی را از انجام رفتار بزهکارانه باز می دارد زیرا که وقت آزادی برایش باقی نمیماند که سراغ اعمال خلاف و بزهکاری برود(هیرشی، ۱۹۶۹: ۱۸۷). متغیر مشارکت، میزان شرکت افراد در فعالیتهای مذهبی، ورزشی، علمی، فرهنگی و … را در قالب ۵ گویه مورد بررسی قرار داده است.
باور(اعتقاد): به پذیرش نظام ارزشی جامعه برمی گردد زمانی که فرد این نظام ارزشی را قبول داشته باشد، خود را با هنجارهای اجتماعی آن همنوا و سازگار می کند(هیرشی، ۱۹۶۹: ۱۹۷). این متغیر از طریق ۵ گویه در قالب طیف میزان اعتقاد فرد نسبت به اصول اخلاقی و ارزشهای جامعه مانند قانونمندی، درستکاری و … را مورد سنجش قرار داده است.
خود-کنترلی: خود-کنترلی به عنوان گرایش افراد به اجتناب از انجام اعمال مجرمانه، زمانی که شرایط برای ارتکاب این اعمال فراهم است، تعریف می شود(گاتفریدسون و هیرشی، ۱۹۹۰: ۸۷). برای سنجش این متغیر، ۵ گویه در قالب طیف از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف، کنترل فرد بر روی مسائل و مشکلاتش و ارادهی وی در مواجهه با سختی ها را مورد سنجش قرار داده است.
خودپنداره: عبارت است از مجموعه ی باورها و احساسات ما درباره ی خویشتن. یعنی احساسات ما دربارهی اینکه کیستیم و چگونه خود را ارزیابی می کنیم(کندال، ۱۳۹۳: ۱۵۶). این مفهوم اشاره به تصویر ذهنی است که فرد نسبت به جایگاه اجتماعی خود دارد(شومیکر، ۱۳۸۹: ۲۶۲). برای سنجش خودپنداره، سؤالاتی در قالب طیف از خیلی کم تا خیلی زیاد احساسات فرد درباره ی خودش را اندازه گیری نموده است.
همنشینی با دوستان بزهکار: بر طبق مفهوم پیوند افتراقی، هنگامی فرد در پاسخ به نگرش های افراطی نقض قوانین یا هنجارها مرتکب عمل بزهکارانه می شود که به پیوند گسترده با دوستان بزهکار دست یافته است(شومیکر، ۱۳۸۹: ۲۲۷). میزان تعامل و تماس فرد با دوستان بزهکار و تأثیری که از آن ها می پذیرد. برای سنجش این متغیر، تعداد ۵ گویه به شکل طیف از خیلی کم تا خیلی زیاد، ارتباط فرد پاسخگو با دوستان بزهکار یعنی کسانی که دارای رفتارهای بزهکارانه مانند مصرف سیگار و مواد و … بودند را مورد سنجش قرار داده است.
نظارت والدین بر فرزندان: میزان تعامل والدین و فرزندان و کنترلی که والدین بر روی رفتارهای فرزندان اعمال می کنند. متغیر نظارت والدین بر فرزندان به شکل طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد، در قالب ۵ گویه که پیوند و نظارت والدین بر رفتارهای فرزندان شان را در بر میگرفت، اندازه گیری شده است.
سن: منظور سن تقویمی افراد است، یعنی تعداد سالهایی که از عمر یک فرد گذشته است. این متغیر در سطح سنجش فاصله ای اندازه گیری شده است.
جنس: تفاوتهای زیست شناختی یا فیزیکی میان مردان و زنان را جنس می نامند که شامل مرد یا زن میشود. متغیر جنس در سطح سنجش اسمی سنجیده شده است.
تحصیلات: تعداد سالهایی که فرد در مراکز ‌آموزشی سپری کرده است، یعنی چند کلاس سواد دارد. متغیر تحصیلات هم در سطح رتبه ای و هم فاصله ای قابل سنجش است که البته در پرسشنامه در سطح سنجش فاصله ای مورد اندازه گیری قرار گرفته است، به این شکل که از فرد پاسخگو خواسته شد تا تعداد سال های تحصیل خود را ذکر کند.
وضعیت تأهل: وضعیتی که بر اثر ازدواج پدید می آید و منجر به تشکیل خانواده میگردد و شامل مجرد و متأهل(یک بار ازدواج کرده) می باشد. این متغیر در سطح سنجش اسمی اندازهگیری شده است.
قومیت: یک فرآیند اجتماعی و روانشناختی است که به واسطهی آن، افراد با یک گروه و برخی جنبه های فرهنگی آن گروه هویت و پیوند می یابند(گل محمدی، ۱۳۸۳). گروه قومی گروهی از افراد را شامل میشود که دارای ویژگی های فرهنگی معینی هستند(کوئن۴۴۹، ۱۳۷۸: ۳۴۷). در این پژوهش، متغیر قومیت در قالب یک گویه در سطح سنجش اسمی که دربرگیرندهی اقوام فارس، لر، ترک، کرد، عرب، بلوچ و سایر بود، مطرح گردید و بعداٌ به دلیل اینکه اقوام غیر از فارس دارای فراوانی کمی بودند کدگذاری مجدد شد و به شکل فارس و غیرفارس در تحلیل ها استفاده شده است.
وضعیت مسکن: محلی که افراد در آن زندگی میکنند، مسکن یا محل اقامت آنها را مشخص میکند. در این پژوهش وضعیت مسکن در سطح سنجش اسمی شامل مسکن شخصی، اجارهای، سازمانی و سایر مطرح شده است.
طبقه اجتماعی: به بخشی از جامعه اطلاق می شود که به لحاظ داشتن ارزش های مشترک، منزلت اجتماعی معین، فعالیت های دسته جمعی، میزان ثروت و دیگر دارایی های شخصی و نیز آداب معاشرت، با دیگر بخش های همان جامعه متفاوت باشد. برای مطالعهی ساختار طبقاتی جامعه، از سه روش عمده استفاده می شود. این روش ها عبارتند از روش اشتهاری، ذهنی و عینی. در روش اشتهاری، پژوهشگر از افراد می پرسد که افراد دیگر را در کدام طبقهی اجتماعی می توان قرار داد. در روش ذهنی، فرد طبقهی اجتماعی خود را تعیین می کند. در روش عینی، پژوهشگر ملاک های عضویت در طبقهی اجتماعی و تعداد طبقاتی که جامعه به آن ها تقسیم شده است را تعیین می کند و سپس افراد براساس ملاک های مشخص، در یک طبقهی اجتماعی قرار می گیرند(کوئن، ۱۳۷۸: ۲۳۹-۲۴۲). در این پژوهش، طبقهی اجتماعی در سطح سنجش اسمی و بر مبنای روش ذهنی سنجیده شد و از پاسخگویان خواسته شد که خود را در یکی از طبقات اجتماعی بالا، متوسط و پایین جای دهند.
ساختار خانواده: منظور از این متغیر وضعیت حال حاضر خانواده ای بود که در آن زندگی میکنند. ساختار خانواده شامل زندگی با پدر و مادر، زندگی با یکی از والدین(پدر یا مادر)، زندگی با پدربزرگ یا مادربزرگ، زندگی با همسر، زندگی مستقل از خانواده و سایر بود که در سطح سنجش اسمی اندازه گیری شده است.
درآمد: منظور از این متغیر میزان درآمد(تومانی) است که اعضای خانواده در هر ماه کسب میکنند. برای اندازه گیری این متغیر از پاسخگو خواسته شد تا بیان کنند که خانواده آنها در طول یک ماه چند تومان درآمد در مجموع کسب می کنند. این متغیر در سطح فاصله ای مورد سنجش قرار گرفته است.
گذران اوقات فراغت: منظور از این متغیر این است که فرد وقت آزاد خود را با چه کسانی سپری می کند. گذران اوقات فراغت در سطح سنجش اسمی و شامل گذران اوقات فراغت با خانواده، دوستان یا افراد دیگر در نظر گرفته شد.
۴-۸- روایی و پایایی ابزار سنجش
روایی یا اعتبار۴۵۰ در پژوهش بدین معنی است که ابزار سنجش تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار سنجش نمی توان به دقت داده هایی که از طریق آن بدست می آید، اطمینان پیدا کرد(سرمد و همکاران، ۱۳۷۹: ۱۷۰). روایی پژوهش به شیوه اعتبار صوری و با مراجعه و تبادل نظر با افراد متخصص و صاحبنظر تضمین گردید. بدین منظور، پرسشنامه طراحی شده به همراه چارچوب نظری و فرضیات پژوهش در اختیار اساتید و متخصصین قرار داده شد و نقطه نظرات آنها در تدوین نهایی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت.
پایایی۴۵۱ با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. برای محاسبه پایایی ابزار سنجش، شیوه های مختلفی بکار برده میشود که از آن جمله می توان به روش بازآزمایی۴۵۲، روش تنصیف(دو نیمه کردن)۴۵۳ و روش آلفای کرونباخ اشاره کرد(همان: ۱۶۶-۱۶۷). در این پژوهش برای سنجش پایایی ابزار اندازهگیری، از آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار سنجش از جمله پرسشنامه یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری میکنند، بکار میرود(همان: ۱۶۹).
جدول ۲-۴- ضریب آلفای کرونباخ گویه های متغیرهای پژوهش را نشان می دهد. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش در سطح قابل قبول و برای متغیرهای اصلی پژوهش یعنی مهارت های اجتماعی و ارتباطی برابر با ۸۶/۰ و رفتارهای پرخطر برابر با ۹۱/۰ می باشد که نشان می دهد مقیاس طراحی شده برای سنجش مهارت های اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر از پایایی بالایی برخوردار است.
جدول ۲-۴- ضریب آلفای کرونباخ گویه های متغیرهای پژوهش
متغیر
تعداد گویه
ضریب آلفا
دلبستگی
۵
۷۰/۰
تعهد
۵
۷۲/۰
مشارکت
۵
۶۵/۰
باور
۵
۶۱/۰
خود-کنترلی
۵
۶۸/۰
خودپنداره
۵
۷۰/۰
همنشینی با دوستان بزهکار
۵
۷۱/۰
نظارت والدین بر فرزندان
۵
۸۰/۰
مهارت اجتماعی و ارتباطی
۳۸
۸۶/۰
رانندگی خطرناک
۵
۶۳/۰
رفتار خشونت آمیز
۵
۷۰/۰
تمایل و اقدام به خودکشی
۵
۸۴/۰
مصرف سیگار و قلیان
۵
۷۶/۰
مصرف الکل و مواد مخدر
۷
۷۷/۰
رفتارهای جنسی
۷
۷۴/۰
رفتارهای فضای مجازی
۶
۷۷/۰
رفتارهای پرخطر(کل)
۴۰
۹۱/۰
۴-۹- روش های تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات بدست آمده با کمک نرم افزار کامپیوتری SPSS تجزیه و تحلیل میشود. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت میگیرد. در سطح توصیفی از جداول توزیع فراوانی استفاده می شود، ضمن اینکه در سطح آمار استنباطی از آزمون های آماری مانند ضریب همبستگی پیرسون۴۵۴، تحلیل واریانس۴۵۵، رگرسیون چند متغیره۴۵۶ و تحلیل مسیر۴۵۷ استفاده می شود.
فصل پنجم
تجزیه و تحلیل دادهها
۵-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل یافتهها، یکی از مراحل اساسی هر تحقیقی میباشد. تحلیل دادهها شامل عملیات متعددی از جمله، شرح و آمادهسازی دادههای لازم برای آزمون فرضیهها، تحلیل روابط میان متغیرها و مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایج مورد انتظار میباشد(کیوی و کامپنهود۴۵۸، ۱۳۷۰). در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمعآوری شد و پس از مرحله کدگذاری(سؤالات باز)، دادهها وارد نرم افزار SPSS گردید و با استفاده از آمارههای مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای به دست آمده در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه میگردد. در بخش توصیفی، فراوانی متغیرهای مستقل و زمینهای و متغیر وابسته در قالب جداول آماری ارایه میشود و در بخش استنباطی نیز روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد تحلیل قرار میگیرد.
۵-۲- دادههای توصیفی
آمار

edame