پایان نامه ارشد درباره استان فارس، رفتارهای پرخطر، دانش آموزان، دانش آموز

پایان نامه ارشد درباره
استان فارس، رفتارهای پرخطر، دانش آموزان، دانش آموز

دانشگاه شیراز، شماره ۳۲، صص ۱۹۳- ۲۰۶.
احمدی، حبیب؛ علی عربی و علی روحانی (۱۳۹۰). “اعتماد اجتماعی، رضایت از پلیس و احساس امنیت: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز”. مجموعه مقالات برگزیده همایش علمی استان فارس، نظم و امنیت. به کوشش فرماندهی انتظامی استان فارس، دفتر تحقیقات و مطالعات کاربردی، صص ۱۰۳-۱۲۲. شیراز: تخت جمشید.
احمدی، حبیب و محمدتقی ایمان (۱۳۸۴). “فرهنگ فقر، حاشیه نشینی و گرایش به رفتار بزهکارانه در میان جوانان حاشیه نشین دهپیاله شیراز.” مجله علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شماره ۱۹، صص ۹۹- ۱۱۸.
احمدی طهور سلطانی، محسن؛ محمد عسگری و امینه توقیری (۱۳۹۲). “اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش عوامل خطرساز و افزایش عوامل محافظت کننده سوء مصرف مواد در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت.” اعتیاد پژوهی، سال هفتم، شماره ۲۷، صص ۱۴۹-۱۶۰.
اعتماد، کورش؛ حسن افتخار اردبیلی؛ عباس رحیمی؛ محمد مهدی گویا؛ علیرضا حیدری و محمدجواد کبیر (۱۳۹۰). “بررسی میزان آگاهی و نگرش افراد HIV+ در مقایسه با افراد دارای سابقه رفتار پرخطر در استان گلستان و رابطه آن با مشخصه های اقتصادی-اجتماعی در سال ۱۳۸۶.” مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دوره ۷، شماره ۱، صص ۲۳-۳۱.
آلبوکردی، سجاد؛ علی محمد نظری و ربابه نوری (۱۳۹۰). “نقش خانواده و همسالان در تبیین بزهکاری نوجوانان.” مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، سال سیزدهم، ویژه نامه ۱. ص ۲۰.
ایمان، محمدتقی (۱۳۸۸). مبانی پارادایمی روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
باریکانی، آمنه (۱۳۸۷). “رفتارهای پرخطر در نوجوانان مدارس راهنمایی و دبیرستانهای شهر تهران.” مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره ۲، صص ۱۹۲-۱۹۸.
بال، ری و همکاران (۱۳۹۱). روانشناسی جنایی. ترجمهی حبیب احمدی؛ مهدی معینی؛ نصیبه زنجری و سمیه اسدی. تهران: انتشارات نیاکان.
بخشانی، نورمحمد؛ کبری لشکری پور؛ سمیه بخشانی و محسن حسین بر (۱۳۸۶). “شیوع رفتارهای پرخطر مرتبط با آسیب های عمدی و غیرعمدی در دانش آموزان دبیرستانی سیستان و بلوچستان.” طبیب شرق، دوره ۹، شماره ۳، صص ۱۹۹-۲۰۸.
بلاک، آلن؛ کیم تی موسر؛ سوزان جینجریچ و جولی اگرستا (۱۳۹۱). راهنمای گام به گام آموزش مهارتهای اجتماعی در اسکیزوفرنی. ترجمهی هامایاک آوادیس یانس. تهران: رشد.
بوستانی، داریوش (۱۳۹۱). “سرمایه اجتماعی و رفتار پرخطر؛ نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمان.” مجله علوم اجتماعی(دانشگاه فردوسی مشهد)، سال نهم، شماره اول(پیاپی ۱۹)، صص ۱-۳۱.
بهرامی، فرزانه؛ آمنه معاضدیان و سید علی حسینی المدنی (۱۳۹۲). “اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله و تصمیم گیری بر کاهش نگرش مثبت وابستگان به مواد افیونی.” اعتیاد پژوهی، سال هفتم، شماره ۲۵، صص ۵۸-۷۳.
بهزادپور، سمانه؛ زهرا سادات مطهری و پگاه گودرزی (۱۳۹۲). “رابطهی بین حل مسأله و تاب آوری با میزان رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین.” مجلهی روانشناسی مدرسه، دوره ۲، شماره ۴، صص ۲۵-۴۲.
بیگی، علیرضا (۱۳۹۰). “دکترین فرماندهی انتظامی در استان فارس”. مجموعه مقالات برگزیده همایش علمی استان فارس، نظم و امنیت. به کوشش فرماندهی انتظامی استان فارس، دفتر تحقیقات و مطالعات کاربردی، صص ۳۴۹-۳۶۰. شیراز: تخت جمشید.
پروین، ستار و یحیی علی بابایی (۱۳۹۲). “مطالعه جامعهشناختی گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر در شهر تهران.” توسعه روستایی، دوره پنجم، شماره ۱، صص ۱۸۳-۱۹۵.
جلالی، داریوش؛ غلامرضا منشئی و محمدمهدی مظاهری (۱۳۹۰). “تأثیر روش های پیشگیری از سوء مصرف مواد در هیجان طلبی، امنیت روانی و بازخورد نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان.” روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، سال هفتم، شماره ۲۷، صص ۲۵۵-۲۶۷.
جلایی پور، حمیدرضا و مجید حسینی نثار (۱۳۸۷). “عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان در رشت.” پژوهشنامهی علوم انسانی و اجتماعی، نیمه دوم، صص ۷۷-۱۰۲.
جندلی، منون (۱۳۹۳). درآمدی بر پیشگیری از جرم. ترجمه و تحقیق شهرام ابراهیمی. تهران: نشر میزان.
حاجیان، کریم الله؛ فرزان خیرخواه و مانی حبیبی (۱۳۹۰). “فراوانی رفتارهای پرخطر سلامتی در دانشجویان دانشگاه های بابل طی سال ۱۳۸۸.” مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دوره ۱۳، شماره ۲، صص ۵۳-۶۰.
حسین چاری، مسعود و محمدآقا دلاورپور (۱۳۸۵). “آیا افراد کمرو فاقد مهارت های ارتباطی اند.” فصلنامه روانشناسان ایرانی، سال سوم، شماره ۱۰، صص ۱۲۳- ۱۳۵.
خواجهنوری، بیژن و فاطمه هاشمینیا (۱۳۹۰). “رابطه تعارضات والدینی با بزهکاری.” زن و جامعه، سال دوم، شماره دوم، صص ۱۹- ۳۸.
خواجهنوری، بیژن و فاطمه هاشمینیا (۱۳۸۹). “رابطه اوقات فراغت و بزهکاری؛ نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز.” مجله علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد)، دوره هفتم، شماره اول، صص ۳۱- ۵۷.
خیراندیش، عبدالرسول (۱۳۹۰). “رویکردی تاریخی بر تبیین رابطه راه آهن و امنیت در فارس”. مجموعه مقالات برگزیده همایش علمی استان فارس، نظم و امنیت. به کوشش فرماندهی انتظامی استان فارس، دفتر تحقیقات و مطالعات کاربردی، صص ۲۶۵-۲۷۶. شیراز: تخت جمشید.
دلاور، علی (۱۳۷۸). احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد.
دواس، دی.ای (۱۳۸۵). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی. چاپ هفتم. تهران: نشر نی.
ذکائی، محمد سعید (۱۳۸۷). جامعه شناسی جوانان ایران. تهران: آگه.
رحمت، محمدرضا (۱۳۸۸). پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی: راهکارهای نوین پیشگیری از جرم. تهران: نشر میزان.
رحمتی نجار کلائی، فاطمه؛ شمس الدین نیکنامی؛ فرخنده امین شکروی؛ فضل الله احمدی؛ صدیقه سادات طوافیان و ابراهیم حاجی زاده (۱۳۹۰). “عوامل فردی مؤثر در اتخاذ رفتارهای پرخطر منجر به ایدز: یک مطالعه کیفی.” فصلنامه پایش، سال دهم، شماره دوم، صص ۲۰۵-۲۱۵.
رضایی، محمدرضا و علیاکبر دبیری (۱۳۹۰). “تحلیل زمینههای جغرافیایی ناامنی، تنش و بحران در استان فارس”، مجموعه مقالات برگزیده همایش علمی استان فارس، نظم و امنیت. به کوشش فرماندهی انتظامی استان فارس، دفتر تحقیقات و مطالعات کاربردی، صص ۱-۲۶. شیراز: تخت جمشید.
رفیع پور، فرامرز (۱۳۸۰). کندوکاوها و پنداشته ها: مقدمه ای بر روشهای شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی. چاپ یازدهم. تهران: شرکت سهامی انتشار.
رمضانی، حوا؛ حسن رفیعی؛ محمدرضا خدایی؛ اشرف کربلایی نوری و سمانه حسین زاده (۱۳۹۱). “تعیین اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر درمان اعتیاد افراد مراجعه کننده به کلینیک تهران.” فصلنامه طب توانبخشی، دوره اول، شماره اول، صص ۶۳-۷۲.
رئیسی، حسن (۱۳۸۸). “بررسی اثر آموزش مهارت های زندگی بر آگاهی زندانیان گرگان با رویکرد کاهش رفتارهای پرخطر.” اصلاح و تربیت، شماره ۸۹، صص ۱۴-۲۲.
زاده محمدی، علی و زهره احمدآبادی (۱۳۸۷). “هم وقوعی رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان دبیرستانهای شهر تهران.” فصلنامه خانواده پژوهی، سال چهارم، شماره ۱۳، صص ۸۷-۱۰۰.
ساروخانی، باقر (۱۳۸۲). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. چاپ هشتم. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جلد اول.
سازمان ملی جوانان (۱۳۸۳). پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های جوانان ایران. تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات.
ستوده، هدایت اللّه (۱۳۸۹). آسیب‌شناسی اجتماعی. چاپ بیست و یکم. تهران: آوای‌ نور.
سرمد، زهره؛ عباس بازرگان و الهه حجازی (۱۳۷۹). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. چاپ چهارم. تهران: نشر آگاه.
سلاحی، محمد (۱۳۸۷). اساس و مبانی جرم شناسی. تهران: جاودانه، جنگل.
سلمانی، بهزاد؛ جعفر حسنی و المیرا آریانا کیا (۱۳۹۳). “بررسی نقش صفات شخصیتی(وظیفه شناسی، سازگاری و هیجان خواهی) در رفتارهای پرخطر.” تازه های علوم شناختی، سال ۱۶، شماره ۱، صص ۱-۱۰.
سلیمانی نیا، لیلا (۱۳۸۶). “تفاوت های جنسیتی نوجوانان در ارتکاب انواع رفتارهای پرخطر.” فصلنامه مطالعات جوانان، شماره ۸-۹، صص ۷۳-۸۶.
سلیمی، علی و محمد داوری (۱۳۸۵). جامعه شناسی کجروی. قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
سیدمن، استیون (۱۳۸۸). کشاکش آرا در جامعه شناسی. ترجمه هادی جلیلی. چاپ دوم. تهران: نشر نی.
شارع پور، محمود (۱۳۸۷). جامعه شناسی شهری. تهران: انتشارات سمت.
شفیعی، نعمت الله؛ افضل شمسی و مصعب قادری (۱۳۹۱). “بررسی همبستگی مصرف مواد مخدر، الکل، سیگار و داروهای اعصاب و روان با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان بم.” مدیریت ارتقای سلامت، دوره ۲، شماره ۱، صص ۴۹-۵۸.
شومیکر، دونالد. جی. (۱۳۸۹). نظریه های بزهکاری. ترجمهی صغری ابراهیمی قوام. تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.
صدیق سروستانی، رحمت الله (۱۳۹۰). آسیب شناسی اجتماعی(جامعه شناسی انحرافات اجتماعی). چاپ هفتم. تهران: انتشارات سمت.
صفاری، علی و سلمان کونانی (۱۳۹۲). درآمدی بر جغرافیای جنایی. تهران: مجد.
طالبان، محمدرضا (۱۳۸۳). “تحلیل کوواریانس ساختاری بزهکاری نوجوانان.” فصلنامه مطالعات جوانان، شماره ۷، صص ۳-۳۴.
طالب نژاد، احمد و محمود جهان بانی (۱۳۹۰). “شناسایی و تبیین عوامل محیطی مؤثر بر ساختار سازمانی نیروی انتظامی استان فارس”، مجموعه مقالات برگزیده همایش علمی استان فارس، نظم و امنیت. به کوشش فرماندهی انتظامی استان فارس، دفتر تحقیقات و مطالعات کاربردی، صص ۲۷-۵۴. شیراز: تخت جمشید.
علایی خرایم، رقیه؛ پروین کدیور؛ شهرام محمدخانی؛ غلامرضا صرامی و محمدحسن علایی خرایم (۱۳۸۹). “مدل روابط علی عوامل مؤثر بر مصرف مواد مخدر توسط نوجوانان شهر کرج.” پلیس زن، سال چهارم، شماره دوازدهم، صص ۵۲-۷۶.
علیوردی نیا، اکبر؛ احمد رضایی و فریبرز پیرو (۱۳۹۰). “تحلیل جامعه شناختی گرایش دانشجویان به خودکشی.” جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و دوم، شماره ۴(پیاپی ۴۴)، صص ۱-۱۸.
فاتحی زاده، مریم؛ احمدرضا نصر اصفهانی و فاطمه فتحی (۱۳۸۴). “بررسی کیفی عملکرد دبیرستان در ایجاد و پرورش مهارتهای اجتماعی دانش آموزان.” مجلهی روانشناسی، سال نهم، شماره ۲، صص ۱۶۵-۱۸۵.
فتحی، فاطمه؛ مریم فاتحی زاده و احمدرضا نصر اصفهانی (۱۳۸۴). “تهیه چک لیست سنجش مهارتهای اجتماعی قابل انتقال از دبیران به دانش آموزان دوره دبیرستان”، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان(علوم انسانی)، جلد نوزدهم، شماره ۲، صص ۱۷۵-۲۰۶.
فیضی، ایرج؛ یحیی علی بابایی و محمد مهدی رحمتی (۱۳۸۹). “بررسی تأثیر خانواده، دوستان و محله بر مصرف مواد مخدر.” مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره چهارم، صص ۱۳۱- ۱۵۰.
قاسم زاده، لیلی؛ مهرناز شهرآرای و علیرضا مرادی (۱۳۸۶). “بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در دختران و مقایسهی

edame