پایان نامه ارشد درباره استان فارس، جرم شناسی، مهارت های اجتماعی، جامعه شناسی

پایان نامه ارشد درباره
استان فارس، جرم شناسی، مهارت های اجتماعی، جامعه شناسی

دختران معتاد و غیرمعتاد به اینترنت در متغیرهای تنهایی، عزت نفس و مهارت های اجتماعی.” روانشناسی معاصر، دوره دوم، شماره ۱، صص ۳۲-۴۰.
کارتلج، گندلین و جوان. اف. میلبرن (۱۳۶۹). آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان. ترجمهی محمدحسین نظری نژاد. مشهد: آستان قدس رضوی.
کاظمینی، تکتم و مرتضی مدرس غروی (۱۳۹۲). “رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد.” مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره دوازدهم، شماره ۱، صص ۱۵-۲۶.
کریمی، غلامعلی (۱۳۹۰). “بررسی تأثیر امنیت اجتماعی بر میزان مصرف موادمخدر در استان فارس”. مجموعه مقالات برگزیده همایش علمی استان فارس، نظم و امنیت. به کوشش فرماندهی انتظامی استان فارس، دفتر تحقیقات و مطالعات کاربردی، صص ۲۷۷-۳۲۴. شیراز: تخت جمشید.
کسن، موریس (۱۳۸۵). اصول جرم شناسی. ترجمهی میر روح الله صدیق. تهران: نشر دادگستر.
کندال، دیانا (۱۳۹۳). جامعه شناسی معاصر. ترجمهی فریده همتی. تهران: جامعه شناسان.
کوه آرا، مسعود؛ فرض علی سالاری سردری و هاشم حسینی (۱۳۹۰). “آسیب شناسی مهاجرت و تأثیر آن بر امنیت در کلان شهر شیراز”. مجموعه مقالات برگزیده همایش علمی استان فارس، نظم و امنیت. به کوشش فرماندهی انتظامی استان فارس، دفتر تحقیقات و مطالعات کاربردی، صص ۱۲۳-۱۵۰. شیراز: تخت جمشید.
کوئن، بروس (۱۳۷۸). مبانی جامعه شناسی. ترجمه و اقتباس غلامعباس توسلی و رضا فاضل. چاپ دهم. تهران: سمت
کی نیا، مهدی (۱۳۸۴). مبانی جرم شناسی (جلد اول). چاپ هفتم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کی نیا، مهدی (۱۳۷۶). مبانی جرم شناسی (جلد دوم). چاپ پنجم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کیوی، ریمون و لوک وان کامپنهود (۱۳۷۰). روش تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمه عبدالحسین نیک گهر. چاپ سوم. تهران: نشر توتیا.
گرمارودی، غلامرضا؛ جلیل مکارم؛ سیده شهره علوی و زینب عباسی (۱۳۸۸). “عادات پرخطر بهداشتی در دانش آموزان شهر تهران.” فصلنامه پایش، سال نهم، شماره اول، صص ۱۳-۱۹.
گسن، ریموند (۱۳۸۸). جرم شناسی نظری. ترجمهی مهدی کی نیا. چاپ چهارم. تهران: مجد.
گل محمدی، احمد (۱۳۸۳). جهانی شدن، فرهنگ، هویت. چاپ سوم. تهران: نشر نی.
گیدنز، آنتونی (۱۳۸۵). جامعه شناسی. ترجمه منوچهر صبوری. چاپ شانزدهم. تهران: نشر نی.
لبیبی، محمدمهدی (۱۳۸۷). جامعه شناسی جرائم خشن. تهران: نشر افکار.
مارکوس، رابرت. اف. (۱۳۹۱). پرخاش و خشونت در نوجوانی. ترجمهی علی کاظمی. تهران: انتشارات زیتون سبز.
ماهر، فرهاد (۱۳۸۳). “رفتارهای پرخطر در اوقات فراغت جوانان، روندها و الگوها.” فصلنامهی مطالعات جوانان، بهار، شماره ۶، صص ۱۱۸-۱۴۴.
محسنی، منوچهر (۱۳۸۶). جامعهشناسی انحرافات اجتماعی، تهران: طهوری.
مرکز آمار ایران (۱۳۹۰). نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰. گرفته شده از سایت مرکز آمار به نشانی اینترنتی: www.amar.org.ir.
محمدزاده رومیانی، مهری. (۱۳۸۶). “نقش گرایشهای متعالی در کنترل رفتارهای پرخطر دورهی جوانی”، رشد مشاور مدرسه، دوره دوم، شماره ۲(پیاپی ۷)، صص ۱۶-۲۰.
محمدی اصل، عباس (۱۳۸۵). بزهکاری نوجوانان و نظریههای انحراف اجتماعی. تهران: نشر علم.
مظفر زاده، شهلا و مریم سادات وحدانی نیا (۱۳۸۷). “دانش بهداشتی در خصوص ایدز در دختران دانشآموز دبیرستانی: یک مطالعه مقطعی.” فصلنامه پایش، سال هفتم، شماره ۲، صص ۱۷۳-۱۸۰.
مقتدایی، منصوره؛ شعله امیری؛ حسین مولوی و نسیم استکی آزاد (۱۳۹۰). “اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر مهارت های اجتماعی بر میزان رفتارهای قربانی کودکان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان.” فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی، سال اول، شماره ۲، صص ۱۲۳-۱۳۹.
مقدس، علیاصغر و مژده ثروت خواه (۱۳۹۰). “بررسی عوامل عاطفی مرتبط با تصمیم به طلاق”. مجموعه مقالات برگزیده همایش علمی استان فارس، نظم و امنیت. به کوشش فرماندهی انتظامی استان فارس، دفتر تحقیقات و مطالعات کاربردی، صص ۳۶۱-۳۹۰. شیراز: تخت جمشید.
ممتاز، فریده (۱۳۸۱). انحرافات اجتماعی: نظریه ها و دیدگاه ها. تهران: شرکت سهامی انتشار.
منصوریان، محمدکریم (۱۳۸۱). روشهای پژوهش کیفی و کمی در علوم اجتماعی. شیراز: نوید.
نادری، فرح؛ غلامرضا پاشا و فرزانه مکوندی (۱۳۸۶). “تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری فردی-اجتماعی، پرخاشگری و ابراز وجود دانش آموزان دختر در معرض خطر مقطع متوسطه شهر اهواز.” دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، شماره ۳۳، صص ۳۷-۶۲.
نجفی توانا، علی (۱۳۸۴). جرم شناسی. چاپ سوم. تهران: آموزش و سنجش.
نصر اصفهانی، احمدرضا؛ مریم فاتحی زاده و فاطمه فتحی (۱۳۸۳). “جایگاه مهارت های اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان در کتاب های درسی عمومی دوره متوسطه.” دانشور رفتار، سال یازدهم، دوره جدید، شماره ۹، صص ۴۹-۶۴.
وایت، راب و فیونا هینز (۱۳۹۰). جرم و جرم شناسی. ترجمهی علی سلیمی. چاپ چهارم. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ولد، جرج؛ توماس برنارد و جفری اسنیپس (۱۳۸۰). جرمشناسی نظری: گذری بر نظریههای جرمشناسی. ترجمه علی شجاعی. تهران: سمت.
هارجی، اون؛ کریستین ساندرز و دیوید دیکسون (۱۳۹۲). مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی. ترجمهی خشایار بیگی و مهرداد فیروزبخت. چاپ ششم. تهران: رشد.
هزارجریبی، جعفر؛ مهدی ترکمان و غلامرضا مرادی (۱۳۸۹). “عوامل مؤثر بر گرایش نوجوانان و جوانان پسر شهرستان کرج به مصرف مواد مخدر.” فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال پنجم، شماره ۲، صص ۳۲۲-۳۳۸.
یارعلی، جواد؛ علیرضا شواخی و فروغ السادات عریضی (۱۳۸۷). “بررسی مهارت های ارتباطی و اجتماعی در کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی دوره ی راهنمایی تحصیلی(تحلیل محتوا).” فصلنامه تعلیم و تربیت، سال بیست و چهارم، شماره ۱(پیاپی ۹۳ )، صص ۱۹۱- ۲۲۱.
یوسفی، فریده (۱۳۸۵). “رابطه هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی در دانشجویان.” فصلنامه روانشناسان ایرانی، سال سوم، شماره ۹، صص ۵-۱۳.
ب: منابع لاتین
Agnew, R. (2015). “The Role of the Social Environment in General Strain Theory.” In K. M. Beaver, J. C. Barnes, and B. B. Boutwell (Eds.), The Nurture Versus Biosocial Debate in Criminology: On the Origins of Criminal Behavior and Criminality (pp. 184-198). California: Sage Publications, Inc.
Agnew, R. S. (2009). “Strain Theories.” In J. M. Miller (Ed.), In J. M. Miller (Ed.), 21st Century Criminology: A Reference Handbook (pp. 332-339).California: Sage Publications, Inc.
Ahmadi, H., B. Khajenoory, A. A. Moghaddas (2000). “The Role of Various Social Institutions in Delinquent Behavior: A Case Study of Shiraz.” Journal of social science & humanities of Shiraz university, Vol. 15, No. 2, & vol. 16, No. 1, pp. 3-12.
Anteghini, M., H. Fonseca, M. Ireland, R. W. Blum (2001). “Health Risk Behaviors and Associated Risk and Protective Factors among Brazilian Adolescents in Santos Brazil.” Journal of Adolescent Health, Vol. 28, pp. 295-302.
Arslan, E. (2010). “Analysis of Communication Skill and Interpersonal Problem Solving in Preschool Trainees.” Social Behavior and Personality, Vol. 38, No. 4, pp. 523-530.
Barkin, S. L., K. S. Smith, R. H. Durant (2002). “Social Skills and Attitudes Associated With Substance Use Behaviors among Young Adolescents.” Journal of Adolescent Health, Vol. 30, pp. 448-454.
Baskin-Sommers, A., I. Sommers (2006). “The Co-Occurrence of Substance Use and High-Risk Behaviors.” Journal of Adolescent Health, Vol. 38, pp. 609-611.
Becker, H. S. (1973). Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. New York: The Free Press.
Beirne, P., J. W. Messerschmidt (2011). Criminology: A Sociological Approach. Oxford: Oxford University Press.
Berg, M. T., E. A. Stewart (2009). “Cultural Transmission Theory.” In J. M. Miller (Ed.), 21st Century Criminology: A Reference Handbook (pp. 228-235). California: Sage Publications, Inc.
Bergman, M. M., J. Scott (2001). “Young Adolescents’ Well-Being and Health-Risk Behaviors: Gender and Socioeconomic Differences.” Journal of Adolescence, Vol. 24, PP. 183-197.
Bernburg, J. G. (2009). “Labeling Theory.” In M. D. Krohn, A. J. Lizotte and G. Penly Hall (Eds.), Handbook of Crime and Deviance (pp. 187-208) New York: Springer.
Berry, D., E. O’Connor (2010). “Behavioral Risk, Teacher-Child Relationships, and Social Skill Development Across Middle Childhood: A Child-by-Environment Analysis of Change.” Journal of Applied Developmental Psychology, Vol. 31, pp. 1-14.
Bilchik, S. (1999). Opening Remarks. National Assembly: Drugs, Alcohol Abuse and the Criminal Offender, Washington, DC.
Blalock, J. A. (2010). “Effects of an Intensive Depression-Focused Intervention for Smoking Cessation in Pregnancy.” Journal of Consulting Psychology, Vol. 78, No. 1, pp. 44-54.
Botvin, G. J., W. K. Griffin, M. Williams (2001). “Drug Abuse Prevention among Minority Adolescents: Post Test and One-Year Follow-Up of School-Based Preventive Intervention.” Prevention Science, Vol. 2, No. 1, pp. 1-13.
Boutwell, B. B., C. A. Franklin, J. C. Barnes, A. K. Tamplin, K. M. Beaver, M. Petkovsek (2013). “Unraveling the Covariation of Low Self-Control and Victimization: A Behavior Genetic Approach.” Journal of Adolescence, Vol. 36, Issue. 4, pp. 657-666.
Brauer, J. R., J. D. Bolen (2015). “Learning Theories of Crime: Promises and Potential.” In K. M. Beaver, J. C. Barnes, and B. B. Boutwell (Eds.), The Nurture Versus Biosocial Debate in Criminology: On the Origins of Criminal Behavior and Criminality (pp. 110-124). California: Sage Publications, Inc.
Brown, S. E., F. Esbensen, G. Geis (2013). Criminology: Explaining Crime and Its Context. New York: Elsevier, Inc.
Burt, C. H. (2015). “Self-Control and Crime: A Sociological Perspective.” In K. M. Beaver, J. C. Barnes, and B. B. Boutwell (Eds.), The Nurture Versus Biosocial Debate in Criminology: On the Origins of Criminal Behavior and Criminality (pp. 143-171).

edame