دارد.

۲-۳-۲-پژوهش های داخلی
مرادی، عظیمی و فضائلی (۱۳۹۲)، در پژوهشی به مقایسه وضعیت نظام ارزشی بین دانشجویان ترم اول و آخر پرداختند، نتایج نشان داد که ارزش های جهان گرایی، امنیت و قدرت بیشترین میانگین امتیاز را در بین ارزش های دهگانه داشتند.
مقدس و نوروزی (۱۳۹۰)، در پژوهش خود با عنوان مقایسه ارزش های مذهبی بین دو نسل دختران و مادران شهرهای لار و جهرم نشان داند عامل اجتماعی شدن در خانواده (ارزش های مذهبی مادر)، نقش تعیین کننده‌ای در تبیین ارزش های مذهبی دختران خود ایفا می کند. بیشترین تفاوت میان مادران و دختران آن ها در بعد جمعی رفتارهای مذهبی بود و در زمینه اعتقادات تفاوتی میان مادر و دختر وجود نداشت.
کوروش نیا و لطیفیان (۱۳۹۰)، در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین ارزش های فرهنگی جامعه و گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان با واسطه گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و استادان نشان دادند: ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و استادان در رابطه بین ارزش های فرهنگی جامعه و گرایش های تفکر انتقادی دانشجویان اثر واسطه ای دارد.
در پژوهش جوادی و همکاران (۱۳۹۰)، نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین ابعاد کارکرد خانواده (حل مسئله، آمیختگی عاطفی، نقش ها، کنترل رفتار، ارتباط و کارکرد کلی) و تاب‌آوری در برابر مصرف مواد، رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. فقط خرده مقیاس پاسخ دهی عاطفی رابطه معنی داری را نشان نداد.
ربانی و شهابی (۱۳۸۹)، در پژوهشی با عنوان بررسی ارزش های اخلاقی جوانان شهری اصفهان نشان دادند ارزش های اخلاقی از اهمیت زیادی برای جوانان برخوردار نیستند. اکثر شاخص های اخلاقی کمتر از حد متوسط هستند. هم چنین، بیشتر ارزش های اخلاقی کمتر مورد توجه اعضا قرار گرفته یا رعایت می شوند. وجود همگنی ارزشی بین جوانان باعث شده خصوصیات زمینه ای، شامل: جنسیت، سن، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل و وضعیت اقتصادی بر چگونگی ارزش های اخلاقی جوانان تاثیری نداشته باشد.
سامانی و بهمنش (۱۳۸۹)، در پژوهشی نشان دادند که ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻛﻨﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻯ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻯ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﻯ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﻳﮕﺮ (ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﻭ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻯ ﻣﺬﻫﺒﻰ) ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ نبود.
آزاد مرزآبادی (۱۳۸۷)، در پژوهشی با عنوان بررسى رابطه نظام ارزشى خانواده با ارزش هاى نوجوانان، نشان داد بین نظام ارزشى نوجوانان و ارزش هاى خانوادگى، مذهبى، رسانه اى و ملى ارتباط معنادارى وجود دارد. به عبارت دیگر نوجوانانى که نمره بالاترى در ارزش هاى فردى داشته اند در سایر ارزش ها نیز نمره بالاترى را کسب کرده بودند و کسانى که نمره پایین ترى در ارزش هاى اجتماعى، خانوادگى و مذهبى کسب کرده بودند در ارزش هاى فردى نیز نمره کمترى داشتند.
بهفر، آقامحمدیان و مهرام (۱۳۸۵)، کارکردهای خانواده های معتادین با درون‌ریزی عاطفی دختران و گرایش آن‌ها به مصرف مواد رابطه دارد.
جمشیدی منش، سلیمانی‌فر و حسینی (۱۳۸۳)، در پژوهشی نشان دادند که مهم‌ترین عامل خطرساز و حمایت کننده از اعتیاد کنترل و همبستگی خانوادگی می باشد.
مهرابی زاده هنرمند، محمودی، شکرکن و نجاریان (۱۳۸۳)، پژوهشی با عنوان مقایسه نظام ارزشی و نگرش های دانش آموزان سال سوم دبیرستان های اهواز با والدین و نزدیک ترین دوستان هم کلاسی آنان انجام دادند. آزمون های پی‌گیری توکی، مشخص کردند که بین میانگین نمره های به دست آمده دانش‌آموزان و والدین در ابعاد ارزش نظری، سیاسی، هنری و اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد، ولی در ارزش های اقتصادی و مذهبی تفاوت معنی داری وجود ندارد. هم چنین، این آزمون ها نشان دادند که بین میانگین نمره های دانش آموزان و نزدیک‌ترین دوستان هم کلاسی آنان در ابعاد ارزش نظری، اقتصادی و اجتماعی شباهت وجود دارد لیکن در ارزش های هنری، سیاسی و مذهبی تفاوت وجود دارد. بین میانگین نمره های والدین و دانش آموزان در نگرش نسبت به کنترل نوجوانان و نگرش نسبت به تحصیل نیز تفاوت معنی دار وجود دارد، در حالی که بین میانگین نمره های دانش‌آموزان و نزدیک‌ترین دوستان همکلاسی آنان در نگرش های فوق الذکر شباهت وجود دارد.
موسوی (۱۳۸۲)، در پژوهشی نشان داد که نقش پدر در خانواده‌های دارای فرزند معتاد از نظر روانی و عاطفی بسیار کمرنگ است.
۲-۴- جمع بندی
پارسونز در نخستین نوشته‏هایش بر اهمیت ارزش‌ها در کاهش بی‏نظمی در جامعه تأکید می‏کند، نظر وی در این زمینه به قرار زیر است: «کنش‏های انسان. . . به طور منظم در دو مفهوم قرار می‏گیرند که نه حاصل نزاع همه‏اند و نه به طور غیر قابل پیش‏بینی دگرگون می‏شوند. این دو ویژگی نظم تنها زمانی می تواند وجود داشته باشند که همه یا بیشتر اعضای جامعه‏ دارای ارزش‌های غایی معینی باشند که اهداف آنان را تعیین و وسایل مجاز نیل به آن اهداف را معیین می‏کنند. این ارزش‌ها، نظم و مفهوم را در رفتار افراد اعمال و تضاد و ناآرامی را در جامعه تهدید می‏کنند» علاوه بر دیدگاه پارسونز در مورد ارزش‌ها دیگاه فردی بر تعامل فرد با دیگران تأکید دارد. مید با طرح اهمیت تعامل فرد با دیگرانی که برای وی مهم‏ هستند، به تأثیر قابل ملاحظه آن در شکل‏گیری سلسله‏ مراتب ارزش‌های فرد اشاره کرده و نشان داد که افراد از طریق این تعاملات ارزش‌ها، هنجارها و رفتارها را کسب می‏کنند و طریق «خویشتن» خود را نیز شکل داده و به فردی اجتماعی تبدیل می‏شوند. بر اساس دیدگاه شوارتز (۲۰۰۶)، ده ﺑﻌﺪ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ: ۱- ﺧﻮد اﺗﮑﺎﯾﯽ ۲ – اﻧﮕﯿﺰش ۳ – ﻟﺬتﻃﻠﺒﯽ ۴ – ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ۵ -ﻗﺪرت ۶ – اﻣﻨﯿﺖ ۷ – ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ ۸ – ﺳﻨﺖ ۹ – ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ۱۰- ﺟﻬﺎنﮔﺮاﯾﯽ. ارزش‌هایی که یک نهاد در آن‌ها تخصص دارد، لزوماً به‏طور کامل با ارزش‌های دیگر نهادها تفاوت ندارند. ممکن است این نهادها ارزش‌های معینی را هم‏پوشانی کنند و ارزش‌های مشترکی داشته‏ باشند و در نتیجه، ارزش‌های یکدیگر را تقویت کنند که نمونه‏ی از آن را در می‌توان در نهاد «خانواده» دید.
هم‌چنان که خانواده منابع اساسی پاداش و تنبیه را طی سال‏های اولیه کنترل می‏کند، عوامل دیگر درون جامعه چنین ضمانت‏های بعدی را در کنترل دارند و تصور از خود و ارزش‌های انتخاب شده در خانواده صرفاً یک کارکرد استفاده از چنین ضمانت‏هایی‏ هستند. خود پنداره و تعهد ارزشی می‏توانند از طریق ضمانت‏های منابع دیگر تغییر کنند. بررسى ارزش‌ها، مستلزم آن است که پژوهش‌گر، ساخت‏ یا چارچوب کلى‏‌ای را که بررسى ارزش‌ها در محدوده آن صورت مى‏پذیرد کشف نماید. منظور از چارچوب کلى در این بحث، فرضیه‏هاى اصلى و مفاهیم جامعى است که فرد پژوهش‌گر نسبت به هستى، زندگى، انسان، عقل، علم و معرفت در نظر مى‏گیرد. تأکید مى‏گردد که این چارچوب کلى، روش متداول در اندیشه غربى به شمار مى‏آید. ارزش‌هاى حاکم بر زندگى انسان‏ها، در پرتو چارچوب فکرى کلى‏ که پیش از این ارائه شد، منابع متعددى دارند که نه تنها با یکدیگر ناهمساز نیستند، بلکه مکمل و متمم یکدیگرند.
نخستین این منابع دین است؛ زیرا وحى الهى موارد حلال و حرام را به شیوه‏اى قاطعانه مشخص مى‏کند و از این راه، رفتارهاى انسانى را که در مسیر اطاعت فرمان‌هاى الهى و سازندگى جهان هستى است، معین مى‏سازد. دومین منبع، عقل است.
خانواده یکی از نخستین نهادهای اجتماعی محسوب می شود که ساختار مشخص و معینی دارد که متأثر از تغییرات و تحولات اجتماعی است. بر هیچ کس پوشیده نیست که خانواده مأمن آرامش و جایگاه به شکوفا رساندن استعدادهاست. افراد در درون خانواده هم تأثیر می پذیرند و هم، بر هم تأثیر می‌گذارند. مسلماً شکوفایی افراد خانواده، متأثر از عملکرد درونی و ارزش‌های خانواده است. یکی از معضلاتی که خانواده را دستخوش تغییر و دگرگونی می نماید اعتیاد یکی از اعضای آن می باشد. سوء مصرف مواد مخدر از جمله بارزترین آسیب های اجتماعی است که به راحتی می تواند بنیان فرهنگی اجتماعی کشورها را سست نماید و پویایی افراد آن‌ها را به خطر بیندازد. از اعتیاد به عنوان بیماری زیست شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی یاد می شود. از عوارض اعتیاد تأثیر بر سلامت جسمی و روانی فرد، عوارض خانوادگی، شغلی، اقتصادی و اجتماعی است.
در خصوص سوء مصرف مواد امروزه مشخص شده که نیازمند مداخلات پیش‌گیری وسیع هستیم و به منظور پیش‌گیری مؤثر به نظر می رسد شناخت و درک علل رفتار ضروری است. در این خصوص می توان جنبه های شناختی، نگرشی و شخصیتی فرد را در نظر گرفت. عوامل شناختی، اطلاعات دقیق و درست فرد درباره مزایا و معایب سوء مصرف مواد است؛ در واقع اشخاصی که از پیامدهای منفی مواد آگاهی دارند، در مقایسه با اشخاصی که چنین اطلاعاتی ندارند کمتر احتمال دارد که به مصرف مواد روی بی‌آورند. علاوه بر این، نگرش افراد نسبت به اعتیاد و معتادان نقش مهمی در گرایش فرد به مواد مخدر دارد. متغیرهای شخصیتی دیگری شامل پایین بودن اعتماد به نفس، کمبود احساس رضایت شخصی، نیاز شدید به تأیید دیگران، حالت سرکشی، از کوره در رفتن و اضطراب زیاد ناتوانی در پذیرش مسئولیت های مربوط به بزرگ‌سالان، نقش مهمی در گرایش افراد به مواد مخدر دارد. مشکل هیجانی، مشکل روانی و شیوه‌های رویارویی با استرس به عنوان دلایل مصرف مواد مخدر بیان شده‌اند. کاستی امکانات برای پاسخ دادن به نیازهای طبیعی، روانی و اجتماعی نوجوانان و جوانان (مانند کنجکاوی، تنوع طلبی، هیجان جویی، ماجراجویی، گرایش به مورد پذیرش قرار گرفتن از سوی دیگران و گرایش به موفق بودن در میان هم‌سالان)، نیز از دلایل گرایش به کسب لذت و تفنن از مصرف مواد مخدر و عضویت در گروه‌های ناسالم بیان شده است.
صنعتی شدن کشورها پیامدهایی مانند از بین رفتن روابط ژرف خانوادگی، جدایی از خانواده، جدایی از ارزشهای سنتی و ساختار حمایتی موجود در جوامع سنتی، انزوا، ناامیدی، سرگشتگی و بی هویتی فرد را به دنبال دارد، وضعیتی که فرد را وا می‌دارد برای سازگاری با شیوه جدید و سخت زندگی روزمره به مصرف مواد رو آورد.

فصل سوم
روش تحقیق

۳-۱- مقدمه
به طور کلی هر تحقیق ابتدا در پی طرح مساله یا مشکلی مطرح می شود که سوالات زیادی را در ذهن محقق ایجاد می کند و موجب پیدایش فرضیاتی می شود. پژوهش‌گر با جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آن‌ها، به پاسخ به سوالات پژوهشی و تایید و یا رد فرضیات مطرح شده می پردازد. لذا جمع‌آوری اطلاعات و چگونگی تجزیه وتحلیل آن‌ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و به عنوان یک مقوله از فرآیند علمی است که نظریه ها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی می یابد، ثمره آن به صورت کمی جلوه گر شده و مدل نظری تحقیق قابل سنجش و محاسبه می شود.
به همین منظور در این فصل با در نظر گرفتن هدف تحقیق، روش تحقیق مشخص شده و با انتخاب جامعه آماری نمونه پژوهش مشخص خواهد شد و سپس با تهیه و توزیع پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته می شود تا بتوان به مقایسه متغیر های تحقیق در دو گروه پرداخت.
۳-۲- روش تحقیق :
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی – مقایسه ای است. بدین گونه که محقق پدیده‌هائی را که قابل عملکرد آزمایشی نیستند و یا تغییراتی را که قبلاً صورت گرفته‌اند مورد بررسی قرار می‌دهد و به جستجوی علت وقوع آن‌ها می‌پردازد. در تحقیق علی – مقایسه‌ای هدف این است که از معلول (متغیر وابسته) به علت احتمالی (متغیر مستقل) رسیده شود و بدین لحاظ این تحقیق گذشته‌نگر می‌باشد. این طرح تحقیق زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تغییر مستقل به دلیل خصیصه‌ای بودن یا غیر اخلاقی و غیر انسانی بودن غیر قابل دست‌کاری است و محقق می‌خواهد با مطالعه متغیر وابسته (معلول) به متغیرهای مستقل تاثیر گذار (علت) دست یابد. یکی از مهم‌ترین موضوعات در تحقیقات علی – مقایسه‌ای کنترل متغیرها برای رسیدن نتایج متغیر است و امکان این کنترل در تحقیقات علی – مقایسه‌ای به علت وقوع متغیرها در گذشته بسیار ناچیز است. به خصوص کنترل متغیرهای مزاحم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که ممکن است باعث نتایج غیر واقعی شوند و به همین علت در تفسیر نتایج تحقیق علی – مقایسه ی باید احتیاط کرد (دلاور، ۱۳۸۰).
۳-۳- جامعه آماری :
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های فاقد عضو معتاد به مواد مخدر شهرستان بندرعباس درسال ۹۱-۹۲ بود.
۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری
از آن جا که انجام پژوهش حاضر بروی همه جامعه آماری زمان بر و مستلزم صرف هزینه زیاد می باشد، لذا این پژوهش بر روی نمونه ای از این جامعه اجرا می گردد. از بین جامعه آماری ذکر شده با بهره گرفتن از فرمول کوکران تعداد ۱۵۰خانواده (۷۵ خانواده دارای عضو معتاد و ۷۵ خانواده فاقد عضو معتاد) به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند.
در روش نمونه گیری تصادفی ساده، واحدهای مورد انتخاب دارای شانس مساوی برای انتخاب شدن هستند. در این جا قوانین احتمال است که معین می کند کدام واحدها یا افراد از جمعیت مادر انتخاب خواهد شد. انتخاب یا از طریق قرعه کشی است و یا از طریق استفاده از جدول اعداد تصادفی. در روش قرعه کشی ابتدا کلیه واحدها یا افراد شماره بندی شده و یا اسامی آن‌ها تهیه می شود و سپس به قید قرعه از بین آن‌ها تعداد لازم برای نمونه انتخاب می شود. در این پژوهش با بهره گرفتن از لیست تهیه شده از افرادی که برای شرکت در پژوهش اعلام همکاری نمودند، نمونه مورد نظر به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه‌ها بین آن ها توزیع گردید.
۳-۵- ابزار پژوهش

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ابزار مورد استفاده در این پژوهش زمینه یابی ارزش های شوارتز بود.
شوارتز بر اساس پیمایش ارزشی راکیچ زمینه یابی بررسی ارزشهای خود را (svs) ساخت. پرسشنامه شوارتز مشتمل بر ۵۷ ارزش است که شامل ۳۰ ارزش غایی و ۲۷ ارزش ابزاری هستند (دلخموش، ۱۳۸۶).
روایی این پرسشنامه در ۵۲ کشور مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله این کشورها می توان به امریکا، سوئیس، کره تایوان، فنلاند، هلند، لهستان، اسلوونی، سوئد، اسپانیا، آلمان، روسیه، کانادا، اوگاندا و انگلستان اشاره کرد. در خصوص پایایی این آزمون که توسط (شوارتز ۲۰۰۴) در شش کشور اجرا گردید آلفای به دست آمده در خرده مقیاس های خیرخواهی، سنت گرایی، همنوایی، امنیت، قدرت، برانگیختگی، لذت گرایی، موفقیت، خوداتکایی و جهان گرایی به ترتیب ۶۱/۰، ۳۷/۰، ۴۸/۰، ۶۴/۰، ۵۰/۰، ۷۶/۰، ۷۹/۰، ۵۲/۰، ۵۳/۰، ۵۷/۰ بود. پایایی این پرسشنامه در پژوهش که توسط دلخموش و احمدی، ۱۳۸۱ در یک نمونه (مشتمل بر ۱۲۰ دانشجوی دختر و پسر) از طریق روش بازآزمون به فاصله ۲ هفته صورت پذیرفت مورد تایید قرار گرفت. ضرایب به دست آمده حاکی از قابلیت پایایی و اعتبار شایان توجه ریخت های ارزشی بوده است. پایایی پرسشنامه مذکور در این پژوهش با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که این مقدار برابر ۹۶۳/۰ می‌باشد.
۳-۶- روش انجام کار
ابتدا مطالعات نظری در مورد موضوعات ارزش‌ها، خانواده و اعتیاد با راهنمایی اساتید بزرگوار توسط محقق دنبال شد. در این راستا از مقالات فارسی و لاتین تخصصی روان‌شناسی که به موضوع پرداخته بودند استفاده شد. دستیابی به این مقالات تخصصی از طریق شبکه اینترنت و کتابخانه‌ی دانشگاه‌ها صورت پذیرفت. اطلاعات مربوط به اندازه گیری داده های تحقیق ابتدا مقیاس زمینه یابی ارزش های شوارتز تهیه و توسط استاد راهنما مورد تایید قرار گرفت. پس از توجیه و جلب همکاری مراجعین مرکز ترک اعتیاد بوعلی شهر بندرعباس، تعدادی از پرسشنامه‌ها در اختیار خانواده های معتادین که به مرکز مراجعه می کردند قرار گرفت. سپس به سطح شهر، فامیل و دوستان که در خانواده‌شان عضو معتادی نداشتند

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *