پایان نامه اجتناب مالياتي/ابعاد مسئولیت اجتماعی

پایان نامه اجتناب مالياتي/ابعاد مسئولیت اجتماعی

ابعاد مسئولیت اجتماعی
با توجه به تعاریف مطرح شده برای مسئولیت اجتماعی دو بعد اصلی این مفهوم به شرح زیر است:
1- وظایف، تعهدات و مسئولیت­های اجتماعی که فرد نسبت به ذینفعان واحد اقتصادی نظیر سهامداران، صاحبان سرمایه و مدیران مربوطه دارد.
2- وظایف،تعهدات و مسئولیت­های اجتماعی که فرد در سطحی وسیع تر نسبت به جامعه، محیط زیست، نسل­های آینده بشری و به طور کلی در سطح کلان برای خود متصور است.
 
2-5- اهميت ماليات:
اصولاً ماليات از ابزار اصلي اداره حکومت مي­باشد. يعني دولت و حکومت بدون پديده ماليات غير معقول مي­باشد. از سوي ديگر ماليات در حال حاضر در زندگي روزمره مردم يک امر عادي و لازم تلقي مي­شود. (1375، حاتمي)
مقوله ماليات از ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي بايد مورد توجه قرار گيرد و همچنين برخوردهاي شفاف و اصولي را مي­طلبد زيرا ماليات بعنوان يک عنصر اثرگذار در اقتصاد کشورها، تلقي شده که در صورت عدم توجه، موجب بروز مشکلاتي در همان اقتصاد خواهد شد. در خصوص اهميت ماليات از جنبه هاي گوناگون اعم از سياسي و اجتماعي ذکر اين نکته کافي است که پيدايش حقوق اساسي و حکومت مشروطه در انگلستان و نيز کسب استقلال آمريکا بدان نسبت داده شده است. (1385 موحد).
ماليات يکي از منابع مهم بودجه اي دولت ها مي­باشد و تامين هزينه هاي دولت از محل ماليات منجر به پويايي و رشد اقتصادي مي­شود. از طرفي هزينه تحميلي ناشي از ماليات خوشايند سرمايه گذاران و مالکان نمي­باشد، چون باعث کاهش بازده و انتقال منابع از مالکان به سوي دولت مي­شود. لذا واحدهاي تجاري براي جلوگيري از کاهش رغبت سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري، به اجراي برنامه­هاي اجتناب مالياتي با هدف تعديل هزينه­هاي ناشي از ماليات و افزايش ثروت سهامداران روي مي­آورند. اما چون برنامه هاي اجتناب مالياتي همراه با ابهام و پنهان کاري است، احتمال سوء استفاده مديريت فرصت طلب از ابهام ايجاد شده وجود دارد. بنابرابن سوال اين است که آيا اجتناب مالياتي با شفافيت گزارشگري و ارزش شرکتها رابطه معکوس دارد يا خير؟
 
2-6– نقش ماليات در جامعه:
الف) تامين هزينه­هاي دولت به منظور ايجاد زيرساخت­هاي اقتصادي، اجتماعي و عمراني و. ….
ب) تعديل ثروت در بين دهک­هاي اقتصادي جامعه با اعمال نرخ­هاي مالياتي
با اين روش مي­توان از شکل گيري شکاف عميق طبقاتي در جامعه جلوگيري کرد. در واقع از ديدگاه کلان اقتصادي، ماليات يکي از عمده­ترين ابزار سياست­هاي اقتصادي دولت محسوب مي­شود. (1385 موحد).
 
2-7- ماليات و جايگاه آن در اقتصاد
امروزه ماليات به عنوان يکي از ابزارهاي مهم سياست اقتصادي محسوب شده و نقش آن در اقتصاد ملي و کلان به عنوان عامل تعيين کننده از جايگاه ويژه­اي برخوردار است، به طوري که درآمدهاي مالياتي يکي از منابع مهم درآمدي دولت­هاست. به طور مثال حدود نود درصد از درآمدهاي دولت آلمان و استراليا از طريق درآمدهاي مالياتي تامين مي­شود. حتي در کشورهايي که از منابع غني همچون نفت و گاز برخوردار هستند، ماليات از جايگاه ويژه­اي برخوردار است، به طوري که در حال حاضر در ايران حدود سي و پنج درصد از درآمد­هاي دولت را تشکيل مي­دهد. دولت­ها با اتخاذ سياست­هاي مختلف  اقتصادي در زمينه ماليات مي­توانند سياست­هاي انقباضي و انبساطي گوناگون را با توجه به شرايط مختلف اقتصادي اتخاذ و از اين طريق نسبت به رفع مشکلات اقتصادي از قبيل تورم و رکود اقدام نمايند.( نشريه سامان 1389 )
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي

92