ویژگی های سبک های دلبستگی در کودکان و بزرگسالان

ویژگی های سبک های دلبستگی در کودکان و بزرگسالان

ویژگی های سبک های دلبستگی در کودکان و بزرگسالان

پژوهش های تجربی دیگر درباره مادران و فرزندان نشان داده که دلبستگی کودک و مادر را می توان به چهار طبقه ی متمایز تقسیم بندی کرد (کسیدی و شاور،۱۹۹۹). پژوهش های کار(۲۰۰۰) و بارتلمومیو(۱۹۹۰) نشان داد که این سبک ها بر روابط بزرگسالان هم چنان پایدار هستند.

 

  • سبک دلبستگی ایمن: روابط دلبستگی کودک و روابط دلبستگی والدین توام با امنیت سبب می شود که کودک احساس کند پدر ومادر برایش پایگاه امنی به حساب می آیند که براساس آن می تواند جهان پیرامون خود را بکاوند. در چنین روابطی پدر ومادر با نیازهای دیگر و نیازهای کودک سازگارند و به ان پچاسخ می دهند. خانوداه هایی که دارای روابط دلبستگی توام با امنیت هستند از ارتباط انعطاف پذیر و انطباق پذیر برخوردارند. بنابراین دلبستگی ایمن منجر به پرورش خود مختاری و اعتماد به نفس در فرد می شود. درواقع دلبستگی ایمن و خود مختاری دو روی یک سکه هستند و هیچ دوگانگی با یک دیگر ندارند. آن چه که مطالعات نشان داده است دلبستگی ایمن با احساسات مثبت، منسجم، نسبت به خود مرتبط است (میکولینسر، ۱۹۹۵).
  • دلبستگی اضطرابی: کودکان دارای دلبستگی اضطرابی، پس از جدایی سعی می کنند با پدر و مادر در ارتباط باشند اما نمی توانند از آن رضایت خاطر به دست آورند. آنان به والدین می چسبند، گریه می کنند و قشقرق به راه می اندازند. خانواده هایی که       مشخصه ی آن ها روابط دلبستگی اضطرابی است معمولا احساس در دام ماندگی می کنند و مرزهای مشخصی ندارند (کار، ۲۰۰۴؛ ترجمه ی پاشاشریفی و همکاران، ۱۳۸۵).
  • دلبستگی اجتنابی: این کودکان توجهی به بازگشت مادرشان نمی کنند و ممکن است از برقراری تماس مجدد فعالانه پرهیز کنند (ماین و کسیدی، ۱۹۹۸). مشخصه ی خانواده ی این افراد روابط اجتنابی است و اعضای خانواده معمولا از هم دوری می گزینند و دارای مرزهای نفوذ ناپذیرند (کار، ۲۰۰۴؛ ترجمه ی پاشاشریفی و همکاران، ۱۳۸۵).
  • دلبستگی آشفته: این کودکان دارای رفتارهای متفاوت است گاهی به مادرشان نزدیک می شوند و سپس از تماس با او اجتناب می کنند یا بعد از آن که آرام شوند ناگهان گریه  می کنند (هرتسگارد[۱]، ۱۹۹۵). دلبستگی آشفته به طور معمول با کودک آزاری، طرد کودک، غیبت زودرس والدین و فقدان و یا مرگ والدین همبسته است (کار، ۲۰۰۴؛ ترجمه ی پاشاشریفی و همکاران، ۱۳۸۵).

 

 

 

جدول ۲-۴) ویژگی های  چهار سبک دلبستگی در کودکان و بزرگسالان، منبع: (کار، ۲۰۰۴)

منفی بالا                               مدل خود اضطرابی                          مثبت پایین

بزرگسال پریشان و دل مشغول

 

 

ناایمن

کودک خشمگین/ چسبنده است.

بزرگسال پریشان و دل مشغول است.

گاهی روابط والدینی برقرار است.

سبک خانواده در دام افتادگی است.

سبک C

کودک – ایمن

بزرگسال- ایمن

ایمن

کودک خود مختار است.

بزرگسال خودمختار است.

روابط  والدین پاسخ دهنده است.

سبک خانواده سازگار است.

سبک B

کودک – آشفته

بزرگسال- ترسان

نا ایمن

کودک چسبنده/ اجتنابی است.

بزرگسال دارای تعارض های گرایشی- اجتنابی است.

روابط والدین با سورفتار و یا غیبت همراه است.

سبک خانواده آشفته است.

سبک D، یا سبک A/C

کودک- اجتنابی

بزرگسال- طرد شده

نا ایمن

کودک اجتنابی است.

بزرگسال انزوا گرا است.

روابط والدینی طرد کننده است.

سبک خانواده جدایی گرایانه است.

سبک A

 

مثبت پایین

 

 

مدل های اجتنابی

 

 

 

 

منفی بالا

 

 

[۱]– Hertsgard

edame