ی رقابتی و همچنین به منظورجلوگیری از ورود رقبای جدید به این بازارها و یا جلوگیری از افزایش رقابت با رقبای موجود، تمایل چندانی به ارایه و افشای کامل اطلاعات عملیاتی حساس خود ندارند. [۱۲]
(۲-۶-۵ تعداد تحلیلگران پی گیر شرکت
شواهد تجربی موجود همواره بر این نکته تأکید دارند که بین عدم تقارن اطلاعاتی و میزان پی گیری شرکت از سوی تحلیل گران رابطه معکوسی وجود دارد. تحلیل گران مالی، به عنوان افراد حرفه ای که همواره در جست وجوی اطلاعات شرکت ها می باشند نقش مهمی را در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ایفا می نمایند، این امر با ارائه دو نوع عمده خدمات از سوی آن ها به شرکت کنندگان در بازار تحقق می یابد نخست این که آنها اطلاعات پیچیده شرکت ها را به گونه ای گردآوری و پردازش می نمایند که به آسانی توسط سرمایه گذاران بی تجربه قابل فهم است از سویی دیگر آنها اطلاعاتی را فراهم می نمایند که هنوز به طور گسترده در بازار انتشار نیافته است. از اینرو با افزایش تعداد تحلیلگران پی گیر یک شرکت این انتظار وجود دارد که میزان عرضه اطلاعات در مورد آن شرکت نیز افزایش یابد که این به نوبه خود بیانگر عدم تقارن اطلاعاتی کمتر در مورد یک شرکت است. [۱۲]
(۲-۶-۶تعداد سهام داران شرکت
آلن۳۵ (۱۹۹۳) بازار سهام را به عنوان مکانی تعریف می کند که در آن اطلاعات همه سهام داران یک جا جمع می شود ، برخی سهام داران اطلاعات را با صرف هزینه و گروهی دیگر به صورت مجانی کسب می نمایند. بنابراین هر اندازه تعداد سهام داران یک شرکت بیشتر باشد میزان اطلاعات موجود در بازار نیز افزایش یافته و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. [۱۲]
(۲-۷معیارهای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی
در ادبیات مالی برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی در بازار معیارهای متعددی مطرح شده است. از آن جا که سطح عدم تقارن اطلاعاتی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست از اینرو محققین از برخی متغیرهای شاخص (نماینده) برای سنجش آن استفاده نموده اند. این معیارها در سه طبقه کلی قرار می گیرند. برخی مطالعات تجربی از معیارهای فرصت رشد به عنوان شاخص اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی یک شرکت استفاده نموده اند، استدلال آن ها این است که شرکت های با فرصت های رشد بیشتر، محیط اطلاعاتی نامتقارن تری دارند. پاره ای دیگر از تحقیقات دریافتند که افزایش سطح اطلاعات مرتبط با یک شرکت منجر به همگرایی در انتظارات مربوط به سودهای مورد انتظار آتی شرکت می گردد. این تحقیقات معمولاً از معیارهای منتج از توافق میان پیش بینی های سود هر سهم تحلیل گران به عنوان شاخصی برای سطح عدم تقارن اطلاعاتی استفاده می کنند. دسته سوم از مطالعات از یک سری از معیارهای مبتنی بر ادبیات ساختار خرد بازار استفاده نموده اند که در مقایسه با دو گروه قبلی شایع تر می باشند. [۱۲]دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهام که در تحقیق حاضر از آن به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شده است در دسته سوم جای دارد.
همانطور که در مقدمه این فصل بیان شد ، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به طور گسترده در تحقیقات پیشین به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی به کار رفته است. شواهد تجربی قابل توجهی درباره رابطه مثبت میان عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی وجود دارد. درخصوص شواهد مربوط به توانایی دامنه قیمت پیشنهادی در کنترل محیط اطلاعاتی شرکت می توان به پژوهش های هیلی، پالیپو، سوئینی۳۶(۱۹۹۵) و ولکر۳۷(۱۹۹۵) اشاره کرد ، که همگی به یک رابطه منفی(مثبت) میان دامنه قیمت پیشنهادی وعدم تقارن اطلاعاتی شرکت پی بردند. [۳۹]
همچنین هیلی، هاتون و پالیپو۳۸ (۱۹۹۹) و لوز و ورچیا۳۹(۲۰۰۰) نیز نشان داده اند که مقدار عدم تقارن اطلاعاتی، دامنه قیمت پیشنهادی و نوسانپذیری قیمت سهام به طور معکوس با کیفیت افشاء در ارتباط می باشند. [۱۲]

(۲-۸تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی
در بازارهای سرمایه بسیاری از سرمایه گزاران مردم عادی می باشند و تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم اطلاعیه هایی است که از جانب شرکت منتشر می شود نمونه های از آن اطلاعیه هایی است که از جانب شرکتها منتشر میشود نمونه ای از این نوع اطلاعیه ها اعلان سود برآوردی هر سهم۴۰ است که در ان سود پیشنهادی هر سهم از جانب شرکت پیش بینی شده و به اعلان عموم می رسد حال اگر در بین سرمایه گزاران فعال در بازارهای سرمایه افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایر افراد در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان نمونه از اعلان هایی مطلع باشند که قرار است درباره سود صورت پذیرد آنان میتوانند بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح منجر به بروز شکاف قیمتها شوند که از این حالت به عنوان مزیت اطلاعاتی یاد کرده اند . [۱۴]

(۲-۹ بازارهای کارا و اطلاعات
در بازار کارا محتوای اطلاعات افشا شده مورد توجه قرار می گیرد.کارایی برحسب مجموعه اطلاعات تعریف می شود، اگر اطلاعات ناقص باشد مثلا نادرست یا اطلاعات اشتباه درون سازمانی باشد قیمت سهام درست منعکس نخواهد شد. همچنین در بازارهای کارا تمام اطلاعات (خصوصی و محرمانه)موجود در بازار اثر خود را برروی قیمت سهام منعکس می کنند بنابراین شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا،دلیل وجود حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی دانست که در آن یکی از طرفین مبادله اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل دراختیار دارد . [۱۴]

( ۲-۱۰ عدم تقارن اطلاعاتی از دیدگاههای مختلف
ابتدا دردهه ۱۹۷۰میلادی سه د
انشمند به نامهای مایکل اسپنس، جورج اکرلوف و استیلیتز در زمینه اقتصاد اطلاعات،نظریه ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد.
بعدها دانشمندان دیگری نیز در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی نظریه هایی را مطرح کردند مانند:
۱- اکرلوف وهمکاران (۱۹۷۰)
۲- تینینک (۱۹۷۲)
۳- کاپلان وگالی (۱۹۸۳)
۴- مدل کیم و ورچیا (۱۹۹۴)
۵- مدل اسکات و همکاران (۲۰۰۳)

(۲-۱۰-۱مدل اکرلوف۴۱ و همکاران
در زمینه اقتصاد اطلاعات نظریه ای را پایه گزاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد .این محققین نشان دادند که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزایش گزینش مغایر (حالتی است که در ان یک یا چند نفر از طرف های قرارداد بالقوه نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطلاعاتی است) در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود میاید. [۱۴]

(۲-۱۰-۲مدل تینیک ۴۲
این مدل بیان میکند که در ادبیات مربوط به تئوری زیر ساخت بازارها دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل میشود :
هزینه پردازش سفارش
هزینه نگهداری موجودی
هزینه انتخاب نامطلوب
هزینه پردازش سفارش توسط تینیک مدل سازی شده است و همچنین هزینه نگهداری موجودی بعدها توسط هو و همکارانش در سال ۱۹۸۱مدل سازی گردید و هزینه انتخاب نامطلوب توسط کاپلان و همکارانش در ۱۹۸۵ مدل سازی شده است. [۱۴]

دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
قیمتی که بازار ساز اوراق بهادار را میخرد قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را میفروشد قیمت پیشنهادی فروش نامیده میشود و اختلاف بین این دو قیمت دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش خواهد بود.
شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش
اگر بیشتر از یک خریدار و فروشنده وجود داشته باشد تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می گیرد. [۴]

اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام:
استل۴۳(۱۹۷۸) هزینه بازار گردان ها را به سه بخش تقسیم می کند:
۱- هزینه پردازش سفارش
۲- هزینه نگهداری موجودی
۳- هزینه گزینش مغایر [۴۰]

هزینه پردازش سفارش(فرآیند درخواست خرید و فروش)۴۴
هزینه های فرآیند درخواست خرید و فروش هزینه هایی هستند که به طور مستقیم با ارائه خدمات بازرگانی در ارتباط است و شامل اقلامی چون عضویت در بورس ، اجاره فضای بورس ، هزینه های کامپیوتری ، هزینه های خدمات اطلاعاتی و هزینه های نیروی کار (حقوق و دستمزد) و هزینه های فرصت وقت بازار گردان ها می باشد. [۱]
ازآنجا که این هزینه ها در کوتاه مدت تا حد زیادی ثابت است ، سهم آنها در اندازه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با افزایش حجم مبادلات کاهش می یابد.افزایش حجم معاملات سبب کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می گردد.اما این ارتباط به دلیل این واقعیت که بازار گردان ها بازار ها را در بیش از یک سهم ایجاد می کنند ممکن است تا حدی مبهم باشد .علاوه بر این در یک بازار شدیدا رقابتی اختلاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهم بایستی برابر با هزینه نهایی مورد انتظار فراهم کردن نقدینگی باشد.در چنین شرایطی فرایند خرید و فروش می تواند غیر مرتبط باشد. [۱]
هزینه نگهداری موجودی۴۵
هزینه هایی است که یک بازار گردان به دلیل مسئولیتی که در تجهیز سرمایه گذاران به فوریتهای مبادله (نقد شوندگی) دارد ، متحمل می شود.در این باره دو امر بدیهی وجود دارد : هزینه فرصت از دست رفته ناشی از نگهداری موجودی سهام توسط بازار گردان ها و ریسک مربوط به نوسانات ارزش موجودی به دلیل تغییرات قیمت سهام.با توجه به هزینه وجوه بازار گردان ها تلاش می کنند که موقعیت ها۴۶ را قبل از بسته شدن معاملات روزانه کاهش و یا کلا واگذار نمایند.اگر موقعیتها در همان روز باز و بسته شوند هزینه نهایی تامین مالی صفر خواهد بود. اما اگر سهام برای یک شبانه روز نگهداری شود ، امکان سود یا زیان وجود دارد. اگر در طول روز ترجیح درخواست مشتریان بر خرید باشد ممکن است بازار گردان به طور کامل با کمبود موجودی مواجه گردد ، که این امر منجر به ایجاد سود خواهد شد.به عبارتی دیگر به نظر می رسد نوسانات تغییر قیمت اثر آشکاری بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بگذارد. [۱]
بازار گردان ها می توانند ارزش موجودی سهام را با استفاده از قراردادهای رسمی مربوط به اوراق بهادار تضمین شده و یا دیگر اوراق بهاداری که تغییرات قیمت آنها همبستگی زیادی با تغییرات قیمت اوراق بهادار موجود در موجودی ها داشته باشد ، تضمین نماید.به هر حال مصون سازی بدون هزینه نخواهد بود و به عوامل دیگر مانند نوسانات قیمت سهام موجود در موجودی سهام بازار گردان ها بستگی دارد ، ریسک تغییر قیمت بالاتر منجر به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بالاتر خواهد شد. [۱]
هزینه گزینش مغایر۴۷
این هزینه ها به دلیل این واقعیت ایجاد می شوند که بازار گردان ها در ایجاد نقد شوندگی ممکن است با افرادی معامله کنند که از تغییرات قیمت مورد انتظار در مورد اوراق بهادار مطلع باشند. به عنوان مثال ، برای سهام انفرادی این تصور که افراد خاص دارای اطلاعات نهانی هستند امکان پذیر است.دسترسی به اطلاعات در مورد سود ، ادغام ،تحصیل ،تجدید سازم
ان ،تقسیم سهام شرکت فرعی۴۸ بین سهام داران شرکت اصلی ، تغییرات مدیریت نمونه هایی از اطلاعات نهانی هستند.با درک مستقیم اوراق بهادار تضمین این که چرا انتخاب نادرست ممکن است یکی از عوامل تعیین کننده اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام باشد ، یک امر بدیهی است ، اما انتخاب یک معیار صحیح از هزینه های انتخاب نادرست بدیهی نمی باشد. احتمالا بهترین شاخص نوسانات تغییر قیمت سهام است.انتخاب نادرست با گردش اطلاعات در ارتباط است و افزایش جریان اطلاعات سبب نوسانات بیشتر در تغییرات قیمت و درنتیجه افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می گردد. جریان اطلاعات ممکن است از طریق حجم معاملات که شاخصی از اثرات هزینه های فرایند سفارش می باشد بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اثر بگذارد. افزایش جریان اطلاعات (انتخاب نادرست) منجر به افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می شود. [۱]
علاوه بر هزینه های فوق سطح اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار گردان ها متاثر از سطح رقابت می باشد.خصوصا در محیطی که موانع ورود به بازار کمتر یا بطور کامل برطرف گردیده است با افزایش رقابت اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به هزینه نهایی مورد انتظار فراهم سازی نقد شوندگی ، که همان مجموع هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های انتخاب نادرست می باشد ، نزدیک می گردد.افزایش تعداد بازار گردان ها موجب افزایش رقابت در نتیجه کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می گردد[۱]
(۲-۱۰-۳ مدل کاپلان و گالی ۴۹
بر اساس این مدل می توان دو نوع معامله گر را متصور شد:
الف)معامله گران نقد
ب)معامله گران مطلع
معامله گران مطلع به این خاطر اقدام به انجام معامله میکنند که دارای اطلاعات محرمانه می باشند که در قیمت ها منعکس نشده است در حالیکه معامله گران نقد (سرمایه گزاران غیر مطلع) تنها به دلیل دارا بودن نقدینگی به انجام مبادله اقدام می نمایند .
این مدل بر روابط بین تفاوت قیمت خرید وفروش وافراد مطلع دربازار تاکید دارد ودراین مدل بازارسازها ازانجام معامله با افراد مطلع دچار زیان می شوند واین زیان راازطریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام جبران میکنند بر اساس این مدل عدم تقارن اطلاعاتی دربازار منجربه افزایش دامنه قیمت های پیشنهادی می گردد. [۱۴]
(۲-۱۰-۴مدل کیم و ورچیا ۵۰
برخی افراد مطلع در بازار از قبیل سهامداران عمده اطلاعات عمومی (مانند اعلان سهام )را به سمت اطلاعات محرمانه سوق می دهند بدیهی است که این افراد دارای مزیت اطلاعاتی نسبت به سایرین هستند و از این رو قادرند تا ارزیابی بهتری نسبت به عملکرد موسسه از طریق اعلان سود داشته باشند البته تمرکز اصلی آنها بر چگونگی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات افراد مطلع پیرامون زمان اعلان سود است .از نظر آنان اعلان سود منجر به افزایش حجم مبادله و گسترش عدم تقارن اطلاعاتی می شود که اثرات این اعلان ها به دو صورت می باشد.
اول: اعلان های سود زمینه را برای معامله برابر و یکسان در بازار فراهم می کند زیرا منجر به انتشار اطلاعات برای همه افراد حاضر در بازار می شود و بدین ترتیب باید شاهد افزایش عدم تقارن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *