منبع پایان نامه با موضوع اثرات ثابت، بورس اوراق بهادار، عدم تقارن اطلاعات، بورس اوراق بهادار تهران

منبع پایان نامه با موضوع
اثرات ثابت، بورس اوراق بهادار، عدم تقارن اطلاعات، بورس اوراق بهادار تهران

در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است و اطلاعات استخراج شده مشتمل بر چهارده متغیر است که هدف تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته است، بنابراین تحلیل رگرسیون مناسب‎ترین روش برای آزمون فرضیه‎های تحقیق است.
برای انجام رگرسیون خطی، مفروضه‎هائی وجود دارد. حداقل فاصله‎ای بودن مقیاس اندازه‎گیری، نرمال بودن توزیع متغیرها، وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته، یکسان بودن پراکندگی باقی مانده‎ها، یکسانی واریانس متغیرهای مورد مطالعه، نبود خود همبستگی و نبود رابطه هم‎خطی، از مفروضه‎های استفاده از تحلیل رگرسیون میباشند.
در تحقیق حاضر مقیاس اندازه‎گیری متغیرهای تحقیق نسبتی است، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته خطی است. برای بررسی رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون ضریب کلی رگرسیون استفاده شده است. در نهایت برای بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
۴-۴)بخش اول : بررسی اثر نقدینگی و ریسک نقدینگی روی عدم تقارن اطلاعاتی
۱-۴-۴)بررسی ناهمسانی واریانس
برای بررسی وجود ناهمسانی واریانس جملات اخلال آزمون آرچ LM در تحقیق انجام شده است. نتایج آزمون ناهمسانی واریانس آرچ LM به شرح جدول زیر می باشد:
جدول ۴-۲ : نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM
شرح
مقدار آماره
احتمال
F-statistic
13.83503
0.0002
Obs*R-squared
13.58651
0.0002

با توجه به اینکه آماره این آزمون در سطح ۵ درصد معنادار است، بنابراین فرض همسانی واریانس رد شده و ناهمسانی واریانس جملات اخلال پذیرفته می شود.
این موضوع از نقض فرض ناشی می گردد. چنین مشکلی در رگرسیون سبب خواهد شد که نتایج OLS دیگر کاراترین نباشد. برای رفع مشکل مزبور از روش کمترین مجذورات تعمیم یافته (GLS) استفاده می گردد.
۲-۴-۴) آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت
برای آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت باید از دو آزمون آماره F و هاسمن۷۶ استفاده نمود.
آزمون آماره F )
جدول ۳-۴ : نتایج آزمون آماره F
شرح
مقدار آماره
درجه آزادی
احتمال
Cross-section F
2.671101
(107,533)
0.0000
آزمون هاسمن )
جدول ۴-۴ : نتایج آزمون هاسمن
شرح
مقدار آماره
درجه آزادی
احتمال
Cross-section F
8.283548
7
0.0383

با توجه به نتایج دو آزمون انجام شده (F و هاسمن) در هر دو آزمون احتمال بدست آمده کمتر از ۵ درصد بوده و بنابراین باید در مدل رگرسیونی مربوطه از روش اثرات ثابت استفاده شود.
۳-۴-۴)آزمون فرضیه تحقیق
مدل اول تحقیق بصورت زیر می باشد:
BAS_(i,t)=b_0+b_1 Volume_(i,t)+b_2 TRADES_(i,t)+b_3 LiRisk_(i,t)+b_4 Liqui_t
+b_5 LiRisk_t+b_6 SIZE_(i,t)+b_7 PRICE_(i,t) +ε_(i,t)
در مدل فوق BAS_(i,t) شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بصورت درصدی در شرکت است.
Volume_(i,t)حجم مبادلات سهام i در سالt است.
TRADES_(i,t)تعداد دفعات مبادلات انجام شده روی سهام i در سال t است.
LiRisk_(i,t)میزان ریسک نقدینگی سهام شرکتi در سال t است.
Liqui_t میزان نقدینگی بازار در سال t است.
LiRisk_t میزان ریسک نقدینگی بازار در سال t است.
SIZE_(i,t) اندازه شرکت i در انتهای سال t است.

edame