منبع مقاله درمورد سطح معنادار، متغیرهای رشدی، قضاوت اخلاقی

منبع مقاله درمورد
سطح معنادار، متغیرهای رشدی، قضاوت اخلاقی

اخلاقی است(۳۹/۰).
جدول ۴- ۹ میزان واریانس تبیین شده از متغیرهای نهفته درون زا به وسیله متغیرهای نهفته برون‌زا و درون زا در مدل دختران نشان می دهد.
جدول ۴-۱۰، مقدار واریانس تبیین شد ه از متغیرهای نهفته درون زا دختران
متغیر های پیش بینی کننده
متغیر پیش بینی شونده
۲R
ناکارآمدی خانواده، باورها ودرگیری معنوی
همدلی
۱۸/۰
ناکارآمدی خانواده، باورها ودرگیری معنوی،منابع اقتدار اخلاقی
شرم
۱۴/۰
باورها ودرگیری معنوی، منابع اقتدار اخلاقی
گناه
۲۳/۰
واکنش فردی ، شرم وگناه
قضاوت اخلاقی
۱۸/۰
بیشترین مقدار واریانس تبیین شده به وسیله ی مدل برای گناه ، حاصل ترکیب متغیرهای باورها ودرگیری معنوی و منابع اقتدار اخلاقی است(۲۳/۰).
جدول ۴-۱۰ ،آماره های مربوط به نیکویی برازش مدل کلی را نشان می دهد.
جدول ۴-۱۱،آماره های مربوط به نیکویی برازش مدل
آماره برازش
ارزش
مجذور کای
۰۰/۱۶۷۱
درجه آزادی
۶۸۹
سطح معناداری
۰۰/۰
نسبت خی دو به درجه آزادی
۴۲/۲
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
۰۴۷/۰
ریشه استاندارد میانگین باقی مانده ها
۰۴۴/۰
شاخص نیکویی برازش
۸۸/۰
شاخص تعدیل شده نیکویی برازش
۸۷/۰

برنامه لیزرل پس از ارائه الگوی اندازه گیری (ضرایب لامبدای X، Y، تتا دلتا و تتا اپسیلون) و الگوی ساختار کوواریانس(ضرایب بتا، گاما و سای)، برای پاسخ به این پرسش که آیا داده‌ها با مدل هماهنگی دارد ،۳۴ شاخص برازندگی را محاسبه می کند. هر یک از شاخص ها را به تنهایی نمی توان به عنوان دلیلی بر برازندگی دانست یا بر عکس، بلکه این شاخص ها را باید در کنار یکدیگر تفسیر کرد.
جدول ۴-۱۱ ، شامل مهمترین این شاخص ها است و نشان می دهد که الگو با داده ها، برازش مناسبی دارد.
جدول ۴-۱۲، آماره های مربوط به نیکویی برازش مدل پسران را نشان می دهد.
جدول ۴-۱۲، آماره های مربوط به نیکویی برازش مدل پسران
آماره برازش
ارزش
مجذور کای
۲۱/۱۸۷۹
درجه آزادی
۸۰۸
سطح معناداری
۰۰/۰
نسبت خی دو به درجه آزادی
۳۷/۲
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
۰۶۴/۰
ریشه استاندارد میانگین باقی مانده ها
۰۶۱/۰
شاخص نیکویی برازش
۷۸/۰
شاخص تعدیل شده نیکویی برازش
۷۶/۰

برنامه لیزرل پس از ارائه الگوی اندازه گیری (ضرایب لامبدای X، Y، تتا دلتا و تتا اپسیلون) و الگوی ساختار کوواریانس(ضرایب بتا، گاما و سای)، برای پاسخ به این پرسش که آیا داده‌ها با مدل هماهنگی دارد، ۳۴ شاخص برازندگی را محاسبه می کند. هر یک از شاخص ها را به تنهایی نمی توان به عنوان دلیلی بر برازندگی دانست یا بر عکس، بلکه این شاخص ها را باید در کنار یکدیگر تفسیر کرد.
جدول ۴-۱۲ ، شامل مهمترین این شاخص ها است و نشان می دهد که الگو با داده ها برازش مناسبی را دارد.
جدول ۴-۱۳، آماره های مربوط به نیکویی برازش مدل دختران را نشان می دهد.
جدول ۴-۱۳،آماره های مربوط به نیکویی برازش مدل دختران
آماره برازش
ارزش
مجذور کای
۴۸/۱۶۶۶
درجه آزادی
۸۰۲
سطح معناداری
۰۰/۰
نسبت خی دو به درجه آزادی
۰۷/۲
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
۵۸/۰
ریشه استاندارد میانگین باقی مانده ها
۰۵۴/۰
شاخص نیکویی برازش
۸۰/۰
شاخص تعدیل شده نیکویی برازش
۷۸/۰

برنامه لیزرل پس از ارائه الگوی اندازه گیری (ضرایب لامبدای X، Y، تتا دلتا و تتا اپسیلون) و الگوی ساختار کوواریانس(ضرایب بتا، گاما و سای)، به منظور پاسخ به این پرسش که آیا داده‌ها با مدل هماهنگی دارد، ۳۴ شاخص برازندگی را محاسبه می کند. هر یک از شاخص ها را به تنهایی نمی توان به عنوان دلیلی بر برازندگی دانست یا بر عکس، بلکه این شاخص ها را باید در کنار یکدیگر تفسیر کرد.
جدول ۴-۱۲، شامل مهمترین این شاخص ها است و نشان می دهند که الگو با داده ها، برازش مناسبی را دارد.
نمودار ۴-۲ ، الگوی کلی مربوط به متغیرهای رشدی و هیجانی

خی دو=۱۶۷۱/۰۰ درجه آزادی-=۶۸۹ سطح معناداری= ۰/۰۰۰۰۰
مجذورات تقریب ریشه خطای میانگین:۰/۰۴۷

نمودار۴-۴ ، الگوی کلی مربوط به متغیرهای رشدی و هیجانی پسران

خی دو=۱۸۷۹/۲۱ درجه آزادی- = ۸۰۸ سطح معناداری=۰/۰۰۰۰۰
مجذورات تقریب ریشه خطای میانگین :۰/۰۶۴

نمودار۴-۵، الگوی کلی مربوط به متغیرهای رشدی و هیجانی دختران

خی دو=۱۶۶۶/۴۸ درجه آزادی-=۸۰۲ سطح معناداری=۰/۰۰۰۰۰
مجذورات تقریب ریشه خطای میانگین:۰/۵۸

edame