جهت گردآوری اطلاعات و شناخت منطقه از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزارهای تحقیق عبارتند از:
در روش کتابخانهای (فیش برداری از کتب، مقالات، اسناد، نتایج سمینارها، اینترنت و همچنین استفاده از آمارو اطلاعات مرکز آمار ایران، نقشه های پایه تفصیلی در مقیاس ۲۰۰۰/۱ و جامع شهر، عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای منطقه، بلوک آماری) که در این مرحله هدف شناخت مطالعات انجام شده، آمار و اطلاعات در رابطه با موضوع می باشد.
در روش میدانی: پرسشنامه، مصاحبه ( با ساکنین، مغازه‏داران و مسئولین ) و مشاهدات میدانی استفاده خواهد شد.
در مرحله شناخت: کسب اطلاعات و انجام مطالعات مورد نیاز با روشهای ذیل انجام شده است :
مراجعه به اسناد و مدارک کتابخانهای به منظور کسب اطلاعات در زمینه مدارک، تصاویر، نقشه ها و طرح های به اجرا درآمده در خصوص طرح
مراجعه به اسناد و مدارک طرح های مشاوران داخلی
تدقیق اطلاعات موجود از طریق برداشتهای میدانی و پرسشنامه.
گردآوری اطلاعات محدوده (کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی)، از طریق عملیات پیمایشی و سپس این اطلاعات از طریق نرمافزارهایArc GIS و Auto Cad به نقشه تبدیل شدهاند.
اطلاعات مورد نیاز از طریق اسنادی و کتابخانه ای با مراجعه به اسناد و قوانین و مقررات و همچنین مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه های اداری ذیربط صورت گرفته است. از جمله روشهای مورد استفاده مشاهده روش کار و اجرای طرح ها و شیوههای تصمیم گیری بوده است که با مراجعه به صورت جلسات و یا حضور در جلسات انجام یافته است. روش جمع آوری داده ها اسنادی ( کتابخانه، قوانین و مقررات، آئین نامه ها و بخشنامه ها) و پرسشنامه است که با استفاده از دو شیوه بررسی و پیمایش انجام گرفته شده است.
در مجموع می توان گفت در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، آمار و سرشماری های عمومی نفوس و مسکن و استفاده از بانک های اطلاعاتی موجود در شبکه اینترنت به منظور دستیابی به پیشینه تحقیق، در مرحله میدانی انجام مراحل تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
به هنگامی که پژوهشگر می داند در پی چیست و چگونه باید متغیرهای خود را اندازه گیری کند، پرسشنامه ابزاری کارآمد برای گردآوری داده ها به شمار می رود.
پرسشنامه۳۷ یکی از رایج ترین ابزار پژوهش و روش مستقیم برای کسب داده های پژوهش است. پرسشنامه مجموعه ای از سؤال هایی است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را می دهد.
۳-۴-۲- روایی و پایایی پرسشنامه
الف) روایی۳۸
منظور از روایی آن است که ابزار یا روش توصیف متغیرهای تحقیق برای هدف مورد نظر که همان توصیف و اندازه گیری متغیر تحقیق است از کارائی لازم برخوردار باشد ( میرعربشاهی، ۱۳۸۵، ۱۲۷).
روش های متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری وجود دارد که از میان آنها می توان به تعیین روایی محتوایی و روایی صوری اشاره نمود.
بدین ترتیب جهت سنجش روایی محتوایی و صوری پرسشنامه های تحقیق، علاوه بر نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور و سایر افراد صاحب نظر از جدیدترین مقالات و نظریه های علمی موجود در زمینه های مذکور بهره گرفته شد که همگی روایی پرسشنامه ها را مورد تأیید قرار دادند.
ب)‌پایایی۳۹
پایایی یک ابزار اندازه گیری، عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد (بیابانگرد، ۱۳۸۴، ۳۴۵). و یا به عبارت دیگر پایایی درجه ای است که براساس آن ابزار اندازه گیری، در افراد مشابه در زمانی دیگر نتایج مشابهی را به دست می دهد (خوی نژاد، ۱۳۸۰، ۳۴۴). به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد ( حافظ نیا، ۱۳۹۰، ۱۵۸).
در این پژوهش، محقق جهت سنجش پایایی پرسشنامه های خویش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده نموده است. این ضریب برای پرسشنامه ۸۴/۰ برآورد گردید.
۳-۵-متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل نقش علّت را بازی میکنند و توسط پژوهشگر، اندازهگیری، دستکاری و یا انتخاب میشوند تا تأثیر یا رابطه آن با متغیرهای دیگر اندازهگیری شود و متغیری است که از طریق آن متغیر وابسته پیشبینی میگردد. در تحقیق آزمایشی متغیر مستقل توسط محقق دستکاری میشود تا اثر آن بر روی متغیر وابسته، مشاهده و اندازهگیری شود اما در تحقیق غیرآزمایشی متغیر مستقل توسط محقق دستکاری نمیشود ولی متغیری است که فرض میشود بر متغیر وابسته تأثیر دارد.
متغیر وابسته تابع تغییرات متغیر مستقل میباشد یا در واقع معلول آن به حساب میآید. بنابراین متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازهگیری میشود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود. این متغیر بر عکس متغیر مستقل در اختیار محقق نیست و او نمی تواند در آن تصرف و دستکاری نماید.
الف- متغیر تابع (وابسته): تحقق پذیری طرح ساماندهی و احیاء بافت مرکزی و فرسوده شهر کرمانشاه
ب- متغرهای مستقل: الزامات مدیریتی- نهادی، الزامات اجتماعی- مشارکتی، الزامات اقتصادی و مالی، الزامات فرایندی طرح، الزامات حقوقی – قانونی، الزامات کالبدی- فضایی، الزامات محیط زیستی، الزامات فنی و تکنولوژیکی
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها
تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل به طور کلی عبارت از ” روشی است که از طریق آن کل فرایند پژوهشی، از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه، هدایت می شود” (دلاور، ۱۳۹۰،
۲۹۲).
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و تبدیل آنها به اطلاعاتی که با آنها بتوان فرضیه ها را آزمود باید مجموعه ای از قواعد را رعایت کرد و تکنیک ها و فنون آماری مناسب با داده ها را برگزید ( محمد پور، ۱۳۸۵، ۲۲۲). در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل محتوا و از نرافزارهای expert choice برای وزندهی به عوامل و مقایسه دودویی آنها و از مدل SWOTبرای راهبرد مناسب پژوهش استفاده شده است. از SPSS نیز برای تحلیل عوامل و رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است.
۳-۷- محدوده مورد مطالعه
بافت مرکزی و فرسوده شهر کرمانشاه محدودهای با مساحت تقریبی ۲۸۵ هکتار که از شمال به خیابانهای سیلو، امیری و کشاورز، ازشرق به خیابانهای اسدآبادی و شریعتی، از غرب به خیابان‏های کارگر و شهیدمدنی، از جنوب به خیابان فاطمی محدود است. مساحت این بافت ۸۵/۲ درصد از مساحت شهر را شامل می شود. و جمعیت آن ۲۶۷۹۷ نفر بوده است که ۱۴/۳ از جمعیت شهر (۸۵۱۴۰۵) را در برگرفته است. تراکم ناخالص جمعیت ۱۱۷ نفر در هکتار و تراکم خالص جمعیت آن ۱۶۴ نفر در هکتار، با ۶۱۶۲ واحد مسکونی و ۹۰۴۱ خانوار با بعد خانوار ۶/۳ نفر در خانوار، با تراکم ۴۶/۱خانوار در واحد مسکونی که در مقایسه با شهر که ۱۷/۱ می باشد نسبت بالاتری را به خود اختصاص داده است. و سرانه ناخالص ۵/۸۵ متر مربع را داراست.

جدول شماره ۳-۱- وضعیت شهر و بافت مرکزی شهر کرمانشاه

ردیف

عنوان

سطح کل منطقه
(هکتار )

جمع سطوح خالص ( هکتار )

سطوح مسکونی
( هکتار )

جمعیت منطقه
۱
شهر
۱۰۱۰۶
۶۳۱۲
۲/۱۹۷۵
٨۵١۴٠۵
۲
بافت مرکزی شهر
۲۸۵
۳/۲۶۱
۶/۱۳۹
۳۳۳۲۸

شکل۱- موقعیت و مشخصات محدوده های بافت مرکزی و فرسوده شهر کرمانشاه
مأخذ: (طرح ساماندهی بافت مرکزی شهر کرمانشاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *