منابع پایان نامه ارشد درباره ادبیات عرفانی، فکر و اندیشه، عرفان و تصوف، هویت فرهنگی

منابع پایان نامه ارشد درباره
ادبیات عرفانی، فکر و اندیشه، عرفان و تصوف، هویت فرهنگی

……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳۶
احوال ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳۶
اخلاص ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳۶
ارادت ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳۷
اربعین …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳۷
استدراج ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳۷
استعداد ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳۷
الهام ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳۷
امر ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳۸
انبیا ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳۸
انس ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳۸
ایمان ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳۸
بخل ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳۸
بذل ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳۹
بسط ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳۹
بقا …………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳۹
تجرید …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳۹
تجلی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳۹
تزکیۀ نفس …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴۰
تفرقه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۰
تفرید ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۰
تلوین ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۰
تواجد ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۰
توبت ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۰
توحید …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴۱
توکّل …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴۱
جبرئیل …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۱
جذبه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۱
خاطر ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۲
خلق ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴۲
خلوت ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۲
دل ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴۲
ذکر …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۳
رؤیت ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۳
زکات ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۳
زهد ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۳
شوق ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴۳
شهود ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۳
صحبت …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۴
صحو ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۴
صفات …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴۴
صوفی …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۴
عفو …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۴
علم …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۵
فقر…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۵
قلم ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۵
کرامت …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴۵
کشف ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۵
لامح و لوایع …………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۶
محو ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۶
مرید ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴۶
مشاهده …………………………………………………………………………………………………….
…………….. ۳۴۶
معرفت …………………………………………………………………………………
…………………………………. ۳۴۶
مکاشفه …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۶
نفس ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۶
وصول ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۷
یقین ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۸
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۸
منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………. ۳۵۰

چکیده
از جمله عوامل مؤثر در تکوین هویت فرهنگی یک ملت آثار ادبی و عرفانی است که پژوهندگان عرصۀ تفکر و اندیشه برای شناخت و کشف رمز و راز متون عرفانی و کیفیت تأثیر آن بر روند تحول اندیشه، ناگزیرند که مبانی عرفان و تصوف را بشناسند که خود مشتمل بر مجموعهای بزرگ از کتابها و رسالهها میباشد. نویسندگان این مجموعه ادبیات عرفانی، برای ابراز و تفهیم هدف و مقصود والای خود، عناصر و اصطلاحات و تعبیرات را به شیوۀ خاصی به کار میبرند، که بیان آنها را نسبت به سایر نویسندگان متفاوت میکند.
یکی از منابع مهم صوفیه، مرصادالعباد نجمالدین رازی است که گنجینۀ عظیمی از مفاهیم و تعابیر عرفانی است، که در این پژوهش بیش از سیصد اصطلاح بررسی میشود و میتواند یک فرهنگ تخصصی عرفانی به شمار آید. از دیگر کتابهای تعلیمی صوفیه، مصباحالهدایه عزّالدین محمود کاشانی است که بیش از صد اصطلاح را برای مخاطبان خاص با شواهد و مثال توضیح داده است. در این پژوهش تلاش شده است ابتدا زندگینامه، مکتبها و سبکهای هر دو عارف معرفی شود و سپس سعی در بررسی اصطلاحات عرفانی موجود در هر دو کتاب با توجّه به نظرات بزرگان صوفیه و کتابهای ارزنده ایشان شرح داده شود. در فصلی دیگر نیز اصطلاحات مهم و مشترک بین مرصادالعباد و مصباحالهدایه مقایسه میشود.

کلید واژه ها
عرفان، اصطلاحات عرفانی، مرصادالعباد، مصباحالهدایه

فصل اول
مقدمه

۱-۱- مقدمه:
شناخت و بررسی اصطلاحات و تعابیر عرفانی با توجه به پیچیده و دشواربودن

edame

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *