مقایسه اثر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی بر یادگیری مبانی ICTدر بین …

مقایسه اثر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی بر یادگیری مبانی ICTدر بین  …

مفهوم فناوری در طی قرن بیستم مدام دستخوش تغییر بوده است. حاصل این تغییر و تحول ارائه طبقه های متعدد از فناوری بوده است(مارتین ،۱۹۹۵).
طبقه های فناوری به قرار زیرند :
فناوری به عنوان ابزار: ابزارها، ماشین ها، تجهیزات و وسایل، اسلحه ها و تمام اشیایی که به نوعی کاربرد فنی دارند در این طبقه می گنجند.
فناوری به عنوان دانش: تمام آگاهی های دانشی نسبت به چگونگی کاربرد ابتکارات و تولیدات فناوری در این طبقه قرار می گیرند.
فناوری به عنوان مجموعه فعالیت ها:آنچه مردم انجام می دهند، مهارت ها، روش ها، مراحل انجام کار و قوانین و قواعد انجام کارها در این طبقه جای دارند.
فناوری به عنوان یک فرایند:تمام فعالیت ها و کارهایی که با احساس یک نیاز شروع می شوند و طی مراحلی بخ راه حل مسئله ای می انجامند در این طبقه می گنجد.
فناوری به عنوان یک نظام اجتماعی- فنی: تولیدات فناوری و کاربرد اشیای تولید شده توسط انسان و کلیه ارتباط های انسانی اجتماعی و فنی محتوای این طبقه را تشکیل می دهند.
اگر چه علوم و فناوری از بسیاری جهات به هم مرتبط و وابسته اند، فناوری دارای دانش و ویژگی منحصر به فردی است. فناوری علم کاربردی نیست. انسان پیش از پیدایش قواعد علمی از فناوری استفاده می کرده است. فناوری دارای تاریخچه خاص خود است که با ماهیت تاریخچه علوم و ریاضیات کاملا تفاوت دارد. رسالت فناوری پاسخ به سؤالاتی از نوع “چگونه” از طریق طراحی فناورانه و به کارگیری روش های مبتنی بر فناوری است و بهسازی و غنی سازی را به دنبال دارد. فناوری هر چند مولد دانش است، دانش چگونگی کارها را به دست می دهد. در حالی که رسالت علم پاسخ به سؤالات از نوع”چرا” از طریق به کارگیری روش های بررسی علمی است و حاصل آن عبارت از افزایش دانش و اطلاعات بشری است(نلسون ،۱۹۹۳).
فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارت است : از مجموعه وسایل و ابزارهای تکنولوژیکی ( شامل کامپیوترها، اینترنت، تکنولوژی ها ی ارتباط جمعی ( رادیو، تلویزیون و تلفن ) بکار رفته در ارتباطات و ایجاد، انتشار، ذخیره سازی و مدیریت اطلاعات ( تینیو[۷۷] ، ۲۰۰۲ ، ص ۱ )
۱-۵-۲-۲ فناوری اطلاعات و ارتباطات
فناوری اطلاعات و ارتباطات از تلفیق سه حوزه اطلاعات، کامپیوتر و ارتباطات پدید آمده است .
بخش کامپیوتر به عنوان سخت افزار و تأمین کنندۀ تجهیزات و ادوات لازم جهت ایجاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته می شود .
داده ها و اطلاعات به عنوان خمیر مایه و مواد اولیه در درون شبکه به جریان در می آیند .
ارتباطات مخابراتی وظیفۀ برقراری ارتباط بین دو بخش دیگر را بر عهده دارد . ( قربانی ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۱ )
شکل شمارۀ ۱-۲ : حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
CANDC
فناوری الکترونیک و مخابرات
سیستم جمع آوری ، پردازش و ارائه اطلاعات
کامپیوتر و پردازش
ICT
INFORMATION
COMMUNICATION
بر اساس طبقه بندی صنعتی استاندارد های بین المللی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در گروه طبقات به ترتیب زیر طبقه بندی می شوند:
تولید تجهیزات رادیو ، تلویزیون و وسایل ارتباطات راه دور و قطعات
تولید تجهیزات الکترونیکی
تولید ماشین آلات اداری و حسابگر
انتقال دهنده های رادیویی و تلویزیونی
گیرنده های رادیویی، تلویزیونی، ضبط صوت، ویدیو و قطعات مربوطه
پست و ارتباطات راه دور
کامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار و صنایع وابسته به آن. ( بختیاری ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۲۴ )
آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارت است از :
استقرار نظام اطلاعاتی بهینه و دسترسی سریعتر به اطلاعات مربوط و دقیق
فراهم شدن زمینه های دولت الکترونیکی
توسعه ی تجارت الکترونیک و مراودات پولی الکترونیک و پول الکترونیک
توسعه روشهای ارائه خدمات به شکل الکترونیک و امور بانکی، بهداشتی، آموزشی و.. ) در دستگاههای اجرایی و عرصه اقتصاد کشور
توسعه امکانات مخابراتی و سهولت ارتباطات داده ها.(دکتر عرب زار ایزدی، ۱۳۸۰، ص ۴۱-۶ )
تفاوت و تشابهات فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات
شاید در محاورات و ارتباطات شغلی و عملی ، این دو واژه زیاد مورد استفاده قرار گرفته است . دو نوع تفاوت لغوی و مفهومی میان فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد .

مدیر سایت