عمومی

مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمند سازی منابع انسانی

دانلود پایان نامه

نمونه زیر مجموعه‌ای از جامعه می‌باشد و در برگیرنده برخی اعضا منتخب جامعه است(دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۶). منظور از نمونه گیری آن است که به جای مطالعۀ همۀ عناصر تشکیل دهنده جامعه آماری فقط بخشی از عناصر یا اعضا را به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار دهیم(حسن زاده و دانایی فرد، ۱۳۸۸: ۱۲).
با توجه به مکان، زمان و اهمیت انتخاب نمونه اماری در نتایج حاصل از پژوهش، از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا تمام افراد مورد مطالعه دارای شانس یکسان برای انتخاب باشند. همچنین نمونه اماری را از بین مدیران واحدها و بخش هایی که به طور مستقیم در ارتباط با فعالیت های افراد هستند، انتخاب خواهند شد. دلیل این انتخاب این افراد نیز از آن جهت می‌باشد که آن‌ها نزدیک‌ترین کسانی هستند که به طور ملموس درگیر فعالیت و ارتباط با دیگر مدیران می‌باشند و از نزدیک با چالش‌ها، تنگناها و واقعیت‌های موجود روبرو می‌شوند.
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی این پژوهش، تحلیل تاثیرات فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان است که در این راستا نقش میانجی بهبود فرایندهای کاری و عدم تمرکز در فرایند تصمیم گیری مورد توجه قرار گرفته است.
قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش حاضر شهرک صنعتی شهرستان اردکان است.
قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی این پژوهش نیمه اول سال ۱۳۹۳ می باشد.
متغیرهای پژوهش
پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان پرداخته و نقش میانجی بهبود فرایندهای کاری و عدم تمرکز در فرایند تصمیم گیری را این رابطه مورد توجه قرار داده است. لذا با توجه به هدف پژوهش، متغیر مستقل این پژوهش فناوری اطلاعات است. متغیر وابسته اصلی این پژوهش نیز بهره وری است. در این راستا، بهبود فرایندهای کاری و عدم تمرکز در فرایند تصمیم گیری نیز به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است.
روش گردآوری داده ها
یکی از مهم‌ترین مراحل تحقیق، گردآوری اطلاعات است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق را به طرق مختلف می‌توان جمع آوری نمود. در هر تحقیق با توجه به اهداف تحقیق و خصوصیات نمونه انتخاب شده می‌بایست جمع آوری اطلاعات متناسب با آن صورت پذیرد. نه تنها باید از چند و چندین روش، استفاده کرد بلکه باید هر روش،درست و با شناخت کامل برگزیده شود و به درستی به کار برده شود)ساروخانی،۱۷۱:۱۳۷۵(.
در این تحقیق از سه روش ذیل برای جمع آوری اطلاعات استفاده خواهد شد:
الف – روش کتابخانه ای: در این پژوهش محقق جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق و همچنین پیشینه موضوع تحقیق از مطالعات کتابخانه ای مانند کتاب‌ها و مقالات فارسی و لاتین و منابع اینترنتی و تحقیقات مشابه در این زمینه استفاده خواهد شد.
ب – جستجو از طریق منابع الکترونیک: به منظور آگاهی از یافته های مطالعات صورت گرفته در سایر نقاط دنیا و دستیابی به نتایج مطالعات یافته های پژوهشی، مقالات علمی و تبادل اطلاعات و منابع از جستجوی اینترنتی و پست الکترونیکی استفاده می‌شود.
ج – مطالعه میدانی: از آن جایی که تحقیق حاضر از نوع توصیفی است؛ ابزار مورد استفاده در این تحقیق در روش میدانی، استفاده از پرسش نامه بوده است. پرسش نامه یکی از روش‌های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی است که گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع امکان پذیر می‌سازد. پرسش نامه حاوی تعدادی سوال درباره متغیرهای مورد سنجش از جامعه مورد مطالعه است. این سؤال‌ها که هر یک درباره یکی از ابعاد یا متغیرهای موضوع مورد مطالعه است، باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که آنچه را به عنوان پاسخ از پاسخگو یا عضو جامعه و نمونه طلب می‌نماید، مشخص سازد(حافظ نیا، ۱۳۸۶). بررسی میدانی شامل توزیع و جمع آوری پرسشنامه‌هایی است که هدف آن کسب اطلاعات درباره رد یا تایید فرضیه‌های این پژوهش می‌باشد که در این مطالعه استفاده خواهد شد. که در نهایت از روش کتابخانه‌ای به منظور مطالعه ادبیات موضوع و بررسی سابقه تحقیق، و در روش میدانی از متخصصان و کارشناسان خواسته می‌شود تا با پاسخ گویی به پرسشنامه نظر خود را در مورد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری در سازمان ها اعلام نمایند.
تجزیه و تحلیل داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها متناسب با اهداف، روش پژوهش و داده های بدست آمده انجام می‌شود. در این مطالعه به منظور بررسی داده ها از مجموعه روش های متداول در آمار توصیفی شاخص‌های تمایل مرکز مانند: درصد، فراوانی، میانگین،و… استفاده خواهد گردید. از آمار استنباطی برای بیان داده‌های جمع آوری شده استفاده خواهد شد که شامل؛ تحلیل عاملی تأییدی و ضریب همبستگی برای سنجش رابطه هر یک از متغیرها، استفاده می‌شود. همچنین از آزمون نیکوئی برازش کولموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن مشاهدات استفاده می گردد. و با تحلیل عاملی تأییدی و ضریب همبستگی برای سنجش رابطه هر یک از متغیرها، و در نهایت در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای SPSS 19 استفاده خواهد شد.
کاربرد های متصور از پژوهش
توانمند سازی منابع انسانی در سازمان ها و ادارات

پاسخی بگذارید