عمومی

مقاله فناوری اطلاعات و آمار استنباطی

دانلود پایان نامه

میانگین و انحراف معیار متغیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات به ترتیب ۳٫۴۴ و ۰٫۷۲ و چولگی و کشیدگی آن به ترتیب ۰٫۷۱- و ۰٫۳۸ است. همچنین میانگین متغیرهای بهبود فناوری فرآیندهای کاری و عدم تمرکز در تصمیم گیری ۳٫۶۱ و انحراف معیار آن‌ها به ترتیب ۰٫۶۸ و ۰٫۷۲ است. این آماره‌ها برای متغیر بهره‌وری سازمانی به ترتیب ۳٫۴۹ و ۰٫۷۰ می‌باشد.
آمار استنباطی
در این قسمت با توجه داده های بدست آمده از پرسشنامه های توزیع شده به بررسی و آزمون فرضیات پژوهش می‌پردازیم. لذا در این راستا از آمار استنباطی استفاده می‌گردد.
آزمون نرمال بودن
در پژوهش‌هایی که در سطح مقیاس‌های اسمی و رتبه ای اجرا می‌شوند باید از آزمون‌های ناپارامتریک برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شود. از آزمون‌های مورد استفاده برای پژوهش‌ها در سطح رتبه‌ای می‌توان به آزمون کلموگروف – اسمیرنف اشاره کرد. این آزمون روش ناپارامتری ساده ای است برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع‌های آماری منتخب است؛ بنابراین آزمون کولموگروف – اسمیرنوف که آن را با Ks نشان می‌دهند روشی برای همگونی یک توزیع فراوانی نظری در مورد اطلاعات تجربی است. ازمون کولموگروف- اسمیرنف نوعی آزمون نکوئی برازش ۳ است، به مقایسه تابع توزیع تجمعی مشاهده شده با تابع توزیع تجمعی نظری)نرمال) می پردازد(فتوحی اردکانی و علم الهدایی، ۱۳۹۱). به تعبیر دیگر به منظور تعیین عوامل تأثیرگذار یا تست نرمال بودن توزیع داده‌ها از این آزمون استفاده می‌شود. در آزمون Ks فرض صفری را که آزمون خواهیم کرد آن است که توزیع مشاهدات، توزیع مشخصی (با پارامتر معینی) است که با حدس و یا قرائن مختلف فکر کرده‌ایم. توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد.
در این پژوهش از آزمون نیکوئی برازش کولموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن مشاهدات استفاده گردیده است. فرضیه‌ی مورد بررسی در این آزمون به شرح زیر است:
: بین فراوانی‌های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد ( توزیع مشاهدات نرمال است).
: بین فراوانی‌های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد (توزیع مشاهدات نرمال نیست).
نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای هر یک از متغیرهای پژوهش در قالب جدول زیر نمایش داده شده است.
جدول ‏۴۵٫ آزمون کولموگروف- اسمیرنف
متغیر
آماره Z کولموگروف-اسمیرنف
احتمال آماره کولموگروف-اسمیرنف
نتیجه آزمون
سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات
۰٫۷۸۰
۰٫۵۷۸
تایید فرض
بهبود فرآیندهای کاری
۰٫۷۲۷
۰٫۶۶۶

پاسخی بگذارید