عمومی

مقاله فرایندهای سازمانی و بهره وری سازمانی

دانلود پایان نامه

**۷۰۲/۰
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
پژوهش حاضر به تحلیل تاثیرات سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی در شهرک صنعتی شهر اردکان پرداخته و در این راستا نقش میانجی بهبود فرایندهای کاری و عدم تمرکز در فرایند تصمیم گیری را توجه قرار داده است. به منظور تحقق اهداف پژوهش، سه فرضیه طراحی و تنظیم و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این فصل به تلخیص به مرور کلی یافته‌های پژوهش، بحث و تفسیر پیرامون نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه‌ها و مقایسه نتایج پژوهش حاضر با یافته‌های پژوهش‌های مرتبط پیشین پرداخته می‌شود. علاوه بر این، به برخی از محدودیت‌های پژوهش اشاره می‌گردد و در نهایت، پیشنهادهایی برخواسته از نتایج و یافته‌های پژوهش ارائه خواهد شد که امید است راه‌گشای پژوهش‌های آتی باشد.
نتیجه گیری فرضیات
فرضیه اول پژوهش
در فرضیه اول پژوهش چنین مطرح نمودیم که؛ فناوری اطلاعات، بهره وری سازمان را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به موقعیت فعلی کشورهای پیشرفته مشخص می‌شود که فناوری اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات در پیشرفت وتوسعه همه جانبه آنان دخالت داشته است. از سویی دیگر، با توجه به ارتباط مستقیم و تنگاتنگ موجود میان توسعه و بهره‌وری می‌توان به روشنی اهمیت اطلاعات و فناوری اطلاعات را در مباحث حوزه بهره‌وری جستجو نمود. اطلاعات به منزله گنجینه دستاوردهای انسانی،همچون کلیدی برای رشد دانش و فناوری، تصمیم گیری و مدیریت، تحقیق و توسعه،تولید و اشتغال، اموزش و پرورش، برنامه ریزی و قانونگذاری و سرانجام ساختن جهانی نو که در آن حداکثر بهره‌وری در استفاده از نیروهای بالقوه مادی و انسانی لحاظ شده است، می‌باشد. این فرضیه با توجه به مطالعات (ددریک و همکاران،۲۰۰۳) همخوانی دارد.
فرضیه دوم پژوهش
فرضیه دوم چنین مطرح نمودیم که؛ بهبود فرایندهای کاری، میانجیگر تاثیرات فناوری اطلاعات بر بهره وری است. با توسعه سیستم‌ها و فناوری شبکه، امکان جمع اوری و استفاده از اطلاعات همزمان با رخداد ان‌ها فراهم شد؛ یعنی اطلاعات عملیات سازمان در لحظه وقوع از طریق شبکه در اختیار مدیران قرار می‌گرفت. بعدها بسیاری از مراحل ثبت دستی اطلاعات به روشهای اطلاعات رایانه ای و اتوماسیون تبدیل شد و برخی مراحل کاری کارمندان نیزحذف گردید. سیستمهای رایانه ای اکنون امکان مشاهده و نظارت بر عملکردها را فراهم کرده و خطاها و مشکلات کاری را قبل از وقوع به اطلاع کارمندان و مدیران سازمان می‌رسانند. بسیاری از فرایندهای دستی قدیمی به طور کامل اتومات شده‌اند. این تحولات موجب تغییرات مهمی در ساختار شغلی و تخصصی پرسنل شده است. فناوری اطلاعات موجب توسعه و بهینه عملیات داخلی سازمان‌ها، کاهش هزینه های داخلی و تسریع در امر تولید شده است. کاهش هزینه های فرصت سودآوری حتی در قیمت پایین‌تر برای محصولات را نیز ممکن ساخته است. با سرعت عمل در رساندن محصول به بازار، دسترسی به سود سریع‌تر رخ می‌دهد. با توجه به مطالعات (کودیبا۲۰۰۴) صحت فرضیه اثبات گردید.
فرضیه سوم پژوهش
در فرضیه سوم پژوهش بیان نمودیم که؛ عدم تمرکز در تصمیم گیری، میانجیگر تاثیرات فناوری اطلاعات بر بهره وری است.عدم تمرکز در تصمیم گیری، هم به شکل مستقیم و هم به شکل غیر مستقیم و از مسیر بهبود فرایندهای سازمانی، باعث ارتقای بهره وری سازمان می گردد. همچنین عدم تمرکز در تصمیم گیری مهمترین عامل در بهینه سازی تاثیرات سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی محسوب می گردد. بهبود فرایندهای کاری نیز تنها به صورت مستقیم بر فناوری اطلاعات موثر است و به نوبه خود نقش مهمی در اثربخشی تاثیرات فناروی اطلاعات بر بهره وری سازمان دارد.همچنین این صحت این فرضیه با توجه به مطالعات (ملویل و همکاران۲۰۰۴) اثبات گردید. لذا با توجه به مباحث فوق می توان به ارزیابی فرضیات پژوهش پرداخت. جدول زیر نتایج بررسی فرضیات پژوهش را نمایش می دهد.
جدول ‏۵۲٫ نتایج بررسی فرضیات پژوهش
فرضیه
نتایج حاصل از پژوهش
فرضیه۱: فناوری اطلاعات، بهره وری سازمان را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد.
پذیرفته نمی شود
فرضیه۲: بهبود فرایندهای کاری، میانجیگر تاثیرات فناوری اطلاعات بر بهره وری است.
پذیرفته می شود
فرضیه۳: عدم تمرکز در تصمیم گیری، میانجیگر تاثیرات فناوری اطلاعات بر بهره وری است.
پذیرفته می شود

پاسخی بگذارید