عمومی

مقاله بهره وری سازمانی و فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

فصل سوم
روش شناسی پژوهش
مقدمه
روش پژوهش فرایندی نظاممند برای یافتن پاسخی به پرسش یا راهحلی برای مسألهای محسوب می‌شود. دستیابی به اهداف و پاسخ واقعی به سوالات پژوهش تنها در سایه انتخاب یک روش پژوهش مناسب تحقق می‌یابد. لذا انتخاب یک روش مناسب، تا حد زیادی پژوهشگر را در جلوگیری از بروز اشتباهات در امر پژوهش یاری میرساند. همچنین به کارگیری آزمون‌های آماری متناسب با روش اتخاذ شده به حصول اطمینان بیشتر از دقت و صحت نتایج به دست آمده نیز کمک مینماید. از این رو، به هنگام انتخاب آزمون‌های آماری باید به ساختار الگوی پژوهش، ماهیت دادههای مورد بررسی، نحوه جمع آوری و چگونگی به کارگیری آن‌ها در آزمون فرضیههای پژوهش توجه خاصی نمود.
همچنان که در فصل نخست اشاره شد، هدف اصلی این پژوهش تحلیل تاثیرات فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی است. در این فصل فرآیندی که جهت دستیابی به این هدف طی شده است، تشریح می‌گردد. به این منظور، ابتدا به معرفی نوع پژوهش، قلمرو و جامعه آماری پژوهش پرداخته می‌شود، سپس مدل و متغیرهای مورد استفاده در پژوهش معرفی می‌شوند و در ادامه روش و آزمونهای مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح می‌گردد.
نوع پژوهش
روش هر پژوهش نقش اساسی در تعیین روایی پژوهش و ارزش نهایی آن دارد. در پژوهش‌های که مبتنی بر آمار و ارقام می‌باشد مهم‌ترین وظیفه پژوهشگر علاوه بر روش پژوهش دقت در جمع آوری اطلاعات گرداوری شده می‌باشد. بنابراین در پژوهش حاضر سعی شده تا این نکته اساسی رعایت شود. روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی است، تحقیقات کاربردی بیشتر بر موثرترین اقدام‌ها تاکید دارند و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند( کی، ۱۹۹۹: ۹). علاوه بر این تحقیقات کاربردی با توجه به نیازمندی‌های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش‌ها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه‌ی رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرند. (حافظ نیا، ۱۳۸۶).
این تحقیق از نوع کاربردی بوده و از لحاظ روش، توصیفی – پیمایشی و به دلیل اینکه محقق در صدد تعیین رابطه از طریق همبستگی است، از نوع تحلیلی می باشد. هچنین این پژوهش از نظر روش، جزء پژوهش‌های توصیفی- همبستگی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر روش مورد استفاده در این پژوهش، پیمایش از نوع همبستگی می‌باشد.
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش: به لحاظ موضوعی، این پژوهش به تحلیل تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری پرداخته و نقش میانجی فرایندهای کاری و عدم تمرکز در تصمیم گیری را در این رابطه را مورد بررسی قرار داده است.
قلمرو مکانی پژوهش: قلمرو مکانی این پژوهش، شهرک صنعتی شهرستان اردکان می باشد.
قلمرو زمانی پژوهش: این پژوهش از نظر عملیاتی، در نیمه نخست سال ۱۳۹۳ انجام گرفته است.
جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری به کل گروه، افراد، رویدادها و پدیده‌های مورد علاقه محقق که قصد بررسی آن‌ها را دارد، اشاره می‌کند(دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۶). با توجه قلمرو مکانی این پژوهش، تلاش زیادی صورت گرفت تا جامعه‌ای که در نظر گرفته می‌شود، ما را به نتایج درست و معتبر برساند، حال به بررسی و معرفی بیشتر جامعه آماری می‌پردازیم.
با توجه به توضیحات داده شده در خصوص محیط جامعه آماری مورد نظر، با توجه به مکان و زمان این تحقیق، در خصوص جامعه آماری مورد نظر، جامعه آماری تحقیق شامل مدیران شرکت‌های موجود در شرکت‌های مشغول به فعالیت در شهرک صنعتی شهرستان اردکان می‌باشد که در اینجا به طور اختصار در مورد جامعه اماری توضیح داده می‌شود:
شهرک صنعتی اردکان: این شهرک صنعتی در کیلومتر ۲ جاده اردکان نائین قرار دارد. مساحت فاز عملیاتی ان ۳۴۹ هکتار می‌باشد و تعداد ۱۱۶ قرار داد در این شهرک صنعتی منعقد شده همچنین ۳۰ واحد به بهره برداری رسیده است و ۳۹ طرح در حال ساخت و ساز می‌باشد. در این واحدها امکانات زیر بنایی نظیر آب، برق، گاز، ADSL و… بهره مند می‌باشد. همچنین تعداد اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده برابر با ۲۰۴۷ نفر می‌باشد. ( http://www. sme. ir/ و http://www. yazdiec. ir )
با توجه به توضیحات داده شده در خصوص محیط جامعه آماری مورد نظر، با توجه به مکان و زمان این تحقیق، در خصوص جامعه آماری مورد نظر، جامعه آماری تحقیق شامل مدیران مشغول به فعالیت در شهرک صنعتی در شهر اردکان می باشد. دلیل این انتخاب این افراد نیز از آن جهت می‌باشد که آن‌ها نزدیک‌ترین کسانی هستند که به طور ملموس درگیر فعالیت و ارتباط با دیگر مدیران می‌باشند و از نزدیک با چالش‌ها، تنگناها و واقعیت‌های موجود روبرو می‌شوند.
شیوه نمونه گیری و حجم نمونه
نمونه زیر مجموعه‌ای از جامعه می‌باشد و در برگیرنده برخی اعضا منتخب جامعه است(دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۶). منظور از نمونه گیری آن است که به جای مطالعۀ همۀ عناصر تشکیل دهنده جامعه آماری فقط بخشی از عناصر یا اعضا را به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار دهیم(حسن زاده و دانایی فرد، ۱۳۸۸: ۱۲)
روش‌های مختلفی جهت تعیین حجم نمونه وجود دارد که دقیق‌ترین روش‌ها، روش‌های ریاضی جهت محاسبه حجم نمونه است. اگر متغیرها )سؤالات) از نوع چند ارزشی با مقیاس فاصله‌ای باشند و حجم جامعه محدود باشد از رابطه زیر استفاده می‌شود در این رابطه N حجم جامعه است(مؤمنی، ۱۳۸۶: ۲۲۰).
: واریانس جامعه

پاسخی بگذارید