معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان- قسمت ۲

معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان- قسمت ۲

۱٫ معنای حق ۴۵
۲٫ حقوق مربوط به شخصیت ۴۷
۳٫ اوصاف حقوق مربوط به شخصیت ۴۸
گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در قلمرو حقوق مربوط به شخصیت ۴۹
فصل دوم: بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضاء بدن ۵۲
مبحث اول:اصل حاکمیت اراده ۵۲
مبحث دوم: عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده ۵۴
گفتار اول: معامله اعضاء بدن در عرصه مقررات آمره ۵۵
گفتار دوم: معامله اعضاء بدن در عرصه نظم عمومی ۵۹
گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه ۶۲
فصل سوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان ۶۷
مبحث اول: ماهیت معاملات اعضاء بدن انسان به اعتبار شرایط انعقاد ۶۸
گفتار اول: معامله اعضاء بدن انسان و ماده ۱۰ قانون مدنی ۶۹
گفتار دوم: معامله اعضاء بدن انسان و عقد بیع ۷۱
گفتار سوم: معامله اعضاء بدن انسان و جعاله ۷۳
گفتار چهارم: معامله اعضاء بدن انسان و هبه ۷۵
گفتار پنجم: رضایی یا تشریفاتی بودن عقد ۷۷
مبحث دوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی ۷۸
عکس مرتبط با اقتصاد
گفتار اول: معوض یا مجانی بودن معاملات ۷۹
گفتار دوم: مسامحی یا معاملی بودن معاملات ۸۰
بخش سوم: معامله اعضاء بدن در فقه امامیه ۸۳
فصل اول: بررسی فقهی رابطه انسان و اعضاء بدن ۸۴
مبحث اول: شناخت روابط حقوقی ۸۴
گفتار اول: بررسی مفهوم ملکیت ۸۴
۱٫ معنای لغوی و اصطلاحی ملکیت ۸۴
۲٫ مراتب ملکیت ۸۶
گفتار دوم: بررسی مفهوم حق ۸۷
۱٫ معنا و تعریف حق ۸۷
۲٫ انواع حق: حق ا… و حق الناس ۸۹
۳٫ قابلیت انتقال حقوق ۹۰
مبحث دوم: بررسی اقوال فقهی در خصوص رابطه حقوقی انسان و اعضاء بدن ۹۲
گفتار اول: کلام قائلین به حق سلطه و ملکیت انسان بر بدن خود ۹۲
۱٫ دیدگاه موافقان حق سلطه ۹۲
۲٫ دیدگاه موافقان ملکیت ۹۴
۳٫ ادله قائلین به وجود سلطه و ملکیت آدمی نسبت به اعضایش ۹۵
گفتار دوم: کلام قائلین به عدم وجود رابطه ملکیت میان انسان و اعضائش ۹۹
۱٫ دیدگاه مخالفین رابطه ملکیت ۹۹
۲٫ ادله قائلین به عدم ملکیت انسان نسبت به اعضایش ۱۰۰
گفتار سوم: نظریه مختار ۱۰۱
فصل دوم: بررسی احکام فقهی قطع عضو ۱۰۳
مبحث اول: ادله حرمت قطع عضو ۱۰۳
گفتار اول: حکم قطع عضو از بدن انسان زنده ۱۰۳
۱٫ حکم قطع عضو رئیسی ۱۰۴
۲٫ عضو غیر رئیسی ۱۰۴
حرمت ورود ضرر به نفس ۱۰۵
گفتار دوم: حرمت قطع عضو از انسان مرده ۱۰۸
۱٫ حرمت مثله ۱۰۹
۲٫ حرمت هتک احترام و تذلیل مؤمن ۱۱۱
مبحث دوم: موارد جواز قطع اعضاء ۱۱۳
۱٫ وصیت بر اعضاء ۱۱۳
۲٫ اجازه ولی شرعی ۱۱۶
۳٫ اضطرار ۱۱۷
بخش چهارم: معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان ۱۲۱
فصل اول: قواعد عمومی ۱۲۳
مبحث اول: موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان ۱۲۳
گفتار اول: پژوهش های علمی ۱۲۳
گفتار دوم: پیوند اعضاء برای درمان بیماری ها ۱۲۴
گفتار سوم: ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی ۱۲۴
مبحث دوم: لزوم احراز اراده انتقال دهنده ۱۲۵
گفتار اول: احراز اراده اطفال ۱۲۵
گفتار دوم: احراز اراده افراد بالغ ۱۲۶
۱٫ بالغین دارای اراده ۱۲۶
۲٫ بالغین فاقد اراده ۱۲۷
مبحث سوم: سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء ۱۲۷
گفتار اول: مقام مسئول بافت های انسانی ۱۲۸
گفتار دوم: سازمان های حمایتی ۱۲۹
فصل دوم: معامله اعضاء بدن افراد زنده ۱۳۰
مبحث اول: شرایط عمومی ۱۳۰
گفتار اول: محدودیت اعضای قابل انتقال ۱۳۰
گفتار دوم: لزوم احراز سلامت جسمانی انتقال دهنده ۱۳۱
مبحث دوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای معوض ۱۳۲
گفتار اول: اصل عدم تجویز انتقال اعضاء به صورت معوض ۱۳۲
گفتار دوم: وضع خاص انتقال کلیه ۱۳۳
مبحث سوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای غیر معوض ۱۳۵
گفتار اول: ماهیت حقوقی انتقال اعضاء افراد زنده ۱۳۵
گفتار دوم: حقوق و وظایف اشخاص دخیل در جریان انتقال اعضاء ۱۳۷
فصل سوم: معامله اعضاء بدن اموات ۱۳۹

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

مدیر سایت