جستجوی مقالات فارسی – مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده …

جستجوی مقالات فارسی – 
مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه  ی کلمات به کار برده شده  …

بی بی سی

نماینده ایران خواست‌های آژانس انرژی اتمی را ‘غیرقانونی’ دانست

۲٫۳۸

۱٫۳۷۳

۲٫۷۸

۱٫۰۳۱

۲٫۲۲

۱٫۳۱۸

نمودار ۱۹-۴: شاخص‌های آماری برانگیختگی
فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری
.
۵-۱مقدمه
در این بخش، پژوهشگر به نتیجهگیری از تجزیه و تحلیل‌های به دست آمده در طول تحقیق میپردازد. تفسیر درست و صحیح دادهها به پژوهشگر کمک میکند تا بحث را در مسیر مناسبی پیش ببرد. همچنین بحث و نتیجهگیری به افراد دیگر که میخواهند این تحقیق را پیگیری نمایند و به مطالعات تکمیلی دربارهی موضوع پژوهش بپردازند کمک میکند تا در طراحی مطالعات بعدی، مسیر مشخص و درستی را انتخاب و طی نمایند. در این فصل یافتههایی که در فصل پیشین مورد تحلیل و سنجش قرار گرفتند مورد بحث قرار میگیرد. همچنین، بر اساس یافتههای فصل پیشین به سؤالات پژوهش پاسخ داده خواهد شد. در پایان محدودیتها و مشکلاتی که در مسیر پژوهش قرار داشتند عنوان میگردد و در نهایت پیشنهاداتی برای انجام پژوهش بعدی ارائه میگردد.
۵-۲ تفسیر یافتههای پژوهش
این پژوهش به دنبال پاسخگویی به چند سؤال اساسی است. با توجه به اهمیت کلمات در عناوین خبری و تاثیر آن بر مخاطب بسیاری از کشورها درجهت کارهای تحقیقاتی خود ابتدا فهرستی از کلمات را به صورت هنجار شده در اختیار داشته و با استفاده از آن سایر پژوهشها در زمینههای متفاوت را ترتیب میدهند. برای مثال با توجه به آنچه در فصل دوم پژوهش ارائه شد در بسیاری از کشورها مانند آلمان، فنلاند، اسپانیا، انگلیس، فرانسه، بلژیک توسط وی ام ال اچ[۴۰] و همکاران (۲۰۰۹)، بردلی[۴۱] و همکاران (۱۹۹۹)، ردوندو[۴۲] و همکاران (۲۰۰۷)،ایلولا[۴۳] و همکاران (۲۰۱۰)، فقه[۴۴] و همکاران (۲۰۱۲)، سودرهلم و همکاران (۲۰۱۳) و سایرین صورت گرفته است فهرست لغات هنجاریابی شده وجود دارد که به تسریع روند پژوهشها بسیار کمک میکند. متاسفانه با توجه به فقدان فهرست هنجاریابی کلمات در زبان فارسی، مطالعات اندک صورتگرفته در این زمینه بالاخص در حوزهی اخبار و رسانه و عدم تطبیق فرهنگی استفاده از این فهرست جهت پژوهش ها امکانپذیر نبوده مهمترین دغدغهی پژوهشگر از انجام این پژوهش ابتدا ایجاد فهرست برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات خبری بود که برای ایجاد این فهرست، از عناوین که نشانگر کل خبر است استفاده شد و به مطالعهی تفاوت میزان برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات به‌کاربرده شده در عناوین مشترک ۶ تارنمای فارسی زبان داخل و خارج از کشور پرداختهشد اما این فهرست به دلیل اولویت بندی اهداف پژوهش و محدودیت زمان پژوهشی با نظر استاد راهنما هنجاریابی نشد و به مراحل بعدی پژوهش موکول گردید.
با توجه به بدین منظور ضمن مطالعهی نتایج به دست آمده در فصل چهارم با محاسبه‌ی میانهی این کلمات فهرست برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی لغات تهیه شد که میتواند تا حدودی نشانگر (مثبت-خنثی-منفی) بودن کلمات در حوزهی اخبار بین‌الملل باشد.
دیگر سوال این پژوهش ارزیابی ارتباط میزان برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی این کلمات با هدف پاسخ به این سوال که آیا میتوان با داشتن یکی از این سه عامل (برانگیختگی، خوشایندی، غلبه) دو عامل دیگر را پیشبینی نمود؟
برای پاسخ به این سؤال همبستگی اسپیرمن میانهی برانگیختگی هر کلمه با خوشایندی، برانگیختگی با غلبه همان کلمه ، غلبه باخوشایندی محاسبه گردید. بر خلاف سایر پژوهشها که ارتباطیU شکل به ین برانگیختگی و خوشایندی کلمات به دست آورده بودند در این پژوهش ارتباط معناداری در کلمات مذکور یافت نشد و این میتواند به دلیل کمبود نمونه بوده است یا استفاده از میانه به جای میانگین در محاسبات بوده باشد.
سوال دیگر مطرح شده با عنوان رابطهی مجموع کلمات با کل عنوان خبری که هدف از آن ارزیابی توان پیش بینی میزان برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی یک متن با داشتن مجموعهی کلمات آن متن به درصد بود؟ تحلیلها نشان داد به دست آمده از این پژوهش میتوان با در دست داشتن میانهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات یک متن با ضریب معادل ۵/۶۲ درصد با داشتن برانگیختگی یک کلمه به تخمین برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی آن متن پرداخت. معادل۱۶/۵۴ درصد با داشتن برانگیختگی کلمه میتوان به تخمین برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی آن متن پرداخت. معادل ۳/۸۳درصد با داشتن برانگیختگی یک کلمه میتوان به تخمین برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی آن متن پرداخت.
خبرگزاری‌های داخلی و خارجی در زمینهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات به کاربرده در عناوین چه تفاوتی دارند؟
بر اساس اطلاعات فصل چهارم برانگیختگی کلمات توسط صدای آمریکا (۸۰/۲) و رادیو فردا (۷۰/۲) بیشتر از بقیه خبرگزاری‌ها است. خوشایندی کلمات توسط مشرق (۱۶/۳) بیشتر از بقیه خبرگزاری‌ها است؛ بی بی سی (۷۴/۲) و فارس نیوز (۷۵/۲) در رتبهی بعدی و سپس سایر خبرگزاری‌ها هستند. با توجه به میانگین غلبه کلمات توسط تارنماهای مختلف فارسی می‌توان گفت، غلبه کلمات توسط فارس نیوز به صورت معناداری بیشتر از بقیه خبرگزاری‌ها است. که این نتیجه همسو با نتیجهی پژوهش بهروز فرجزاد(۱۳۹۲) با عنوان بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر استفاده، رضامندی و اعتماد دانشجویان تهرانی دانشگاههای دولتی شهر تهران از و اخبار شبکه های سراسری سیما و ماهواره ای بی.بی.سی فارسی و صدای آمریکا است که نتیجهی آن میزان استفاده و رضامندی دانشجویان از اخبار شبکه ماهواره ای بی بی سی فارسی و نیز اعتماد آنان به اخبار این شبکه بیشتر از اخبار شبکه های سراسری سیما و ماهوارهای صدای آمریکا است .
به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده با داشتن نمرهی برانگیختگی یک کلمه نمیتوان خوشایندی یا غلبهی آن کلمه را پیشبینی کرد و بالعکس. باداشتن برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی مجموع کلمات یک عنوان خبری به احتمال بالای ۵۰ درصد میتوان در مورد برانگیختگی یا خوشایندی یا غلبهی کل آن عنوان خبری را پیشبینی کرد. از میان تارنماهای فارسیزبان داخلی و خارجی در حوزهی مسایل بین الملل بی بی سی با برانگیختگی و غلبهی کمتر و خوشایندی بیشتری خنثیتر از سایر خبرگزاریها و مشرق از خبرگزاریهای داخلی، مشرق بالاترین خوشایندی و رجا کمترین کلمات خوشایند به کار میبرند.
۵-۳- محدودیتهای پژوهش
در این بخش محدودیتهای مطالعات حاضر و پیشنهاداتی برای مطالعات آینده مطرح خواهد شد.
 
 
 
مقاومت افراد در نشان دادن عقاید خود درمورد گرایش سیاسی با عدم پاسخ به این سوال سبب شد با این پژوهش متغیر گرایش سیاسی بر نظر افراد در مورد کلمات عناوبن خبری ارزیابی نشود.
با توجه به مطالعهی ۱۵۰ کلمه پیش از حذف شدن ۳ عنوان خبری از ۷ عنوان در مجموع ۱۵۰ کلمه با تکرار کلمات داخل هر عنوان و ۴۴ جمله مورد ارزیابی به وسیلهی آزمون SAM توسط آزمودنیها قرار گرفت که آنها مجبور بودند پاسخ به ۵۸۲ عامل دهند که حدود ۱ ساعت طول میکشید و بسیاری از افراد تمایلی به همکاری نشان نمیدادند و یا پاسخ به سوالات آخر با احتمال دقت کمتری اتفاق می افتاد.
به علت محدودیت بی بی سی در نگه داشتن اخبار بیش از ۲ ماه، نرم افزار قادر به بازیابی اخبار مرتبط از این رسانه نشد و ۳عنوان خبری به علت فقدان خبر از محاسبات کنار گذاشته شدند.
 

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت