دسته بندی علمی – پژوهشی : مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده …

دسته بندی علمی – پژوهشی : 
مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه  ی کلمات به کار برده شده  …

 
۵-۴- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
پیوست شمارهی ۱: پرسشنامهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی لغت خبری……………………………………………………………….. ۸۸
پیوست شمارهی ۲:جدول میانگین برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات………………………………………………………………۸۸
فهرست جداول صفحه
جدول ۴-۱-عناوین خبری با موضوع انرژی اتمی ۲۳
جدول ۴-۲-میانههای کلمات عناوین مربوط به انرژی اتمی ۲۳
جدول ۴-۳- عناوین خبری با موضوع پاکستان ۲۸
جدول ۴-۴- میانهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به پاکستان ۲۹
جدول ۴-۵- عناوین خبری با موضوع کنیا ۳۶
جدول ۴-۶- میانهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به کنیا ۳۶
جدول ۴-۷- عناوین خبری با موضوع سوریه ۴۰
جدول ۴-۸- میانهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به سوریه ۴۰
جدول ۴-۹-روابط برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات منفی ۴۷
جدول ۴-۱۰- روابط برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات مثبت ۴۷
جدول ۴-۱۱-رابطهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به انرژی اتمی ایران ۴۷
جدول ۴-۱۲- رابطهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به پاکستان ۴۷
جدول ۴-۱۳- رابطهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به کنیا ۵۳
جدول ۴-۱۴- رابطهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به سوریه ۵۶
جدول ۴-۱۵- رابطهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به پاکستان با کل عنوان خبر ۵۹
جدول ۴-۱۶- رابطهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به کنیا با کل عنوان خبر ۶۱
جدول ۴-۱۷- رابطهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به سوریه با کل عنوان خبر ۶۲
جدول ۴-۱۸- رابطهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات راجع به انرژی اتمی با کل عنوان خبر ۶۳
جدول ۴-۱۹-شاخصهای آماری برانگیختگی کلمات در تارنماهای مختلف فارسی ۶۱
جدول ۴-۲۰- خلاصهی آزمون کرویت موچلی ۶۶
جدول ۴-۲۱- خلاصهی اثرات گزارش برانگیختگی در تارنماهای مختلف ۶۷
جدول ۴-۲۲- خلاصهی آزمون کرویت موچلی ۶۹
جدول ۴-۲۳-خلاصهی اثرات گزارش خوشایندی در تارنماهای مختلف فارسی ۷۰
جدول ۴-۲۴-شاخصهای آماری غلبهی کلمات در تارنماهای مختلف ۷۱
جدول ۴-۲۵- خلاصهی آزمون کرویت موچلی ۷۱
جدول ۴-۲۶- خلاصهی اثرات گزارش غلبه در تارنماهای مختلف فارسی ۷۲
جدول ۴-۲۷- خلاصهی آزمون کرویت موچلی ۷۳
فهرست نمودارها صفحه
نمودار ۴-۱-توزیع فراوانی جنسیت مخاطبان ۲۰
نمودار ۴-۲-توزیع فراوانی سطوح تحصیلی مخاطبان ۲۱
نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی قومیت مخاطبان ۲۲
نمودار ۴-۴-میانهی برانگیختگی کلمات راجع به انرژی هستهای ایران ۲۶
نمودار ۴-۵- میانهی خوشایندی کلمات راجع به انرژی هستهای ایران ۲۷
نمودار ۴-۶- میانهی غلبهی کلمات راجع به انرژی هستهای ایران ۲۸
نمودار ۴-۷- میانهی برانگیختگی کلمات راجع به پاکستان ۳۱

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت