دسته بندی علمی – پژوهشی : مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده …

دسته بندی علمی – پژوهشی : 
مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه  ی کلمات به کار برده شده  …
۰۰۱٫

۱۰۷٫

۲۰۷٫

۳۰۷٫

۰۰۱٫

مشرق

۱۰۵٫

۲۱۵٫

۱۱۴٫

۱۷۵٫

۱۰۷٫

۲۰۷٫

فارس نیوز

۳۰۹٫

۰۰۱٫

۳۰۱٫

۰۰۱٫

۳۴۴٫

۰۰۱٫

رجا نیوز

۰۷۵٫

۳۷۵٫

۲۷۵٫

۰۰۱٫

۱۷۶٫

۰۳۶٫

با توجه به نتایج جدول فوق
۱- رابطهای میان برانگیختگی کلمات به کار رفته در مورد سوریه در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به هسته ای ایران فقط در خبرگزاری رادیوفردا، فارس نیوز معنادار بود. در بقیه خبرگزاری‌ها معنادار نبود.
۲-رابطهای میان خوشایندی کلمات به کار رفته در مورد هسته ای ایران در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به هسته ای ایران در رجا نیوز و فارس نیوز معنادار بود ولی در بقیه خبرگزاری‌ها رابطه میان خوشایندی کلمات به کار رفته در مورد هسته ای ایران در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به هسته ای ایران معنادار نبود.
۳- رابطهای میان غلبه کلمات به کار رفته در مورد هستهای ایران در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به هسته ای ایران فقط در خبرگزاری صدای آمریکا و مشرق معنادار نبود. در بقیه خبرگزاری‌ها معنادار بود.
بر این اساس برانگیختگی ۱۵ عنوان از مجموع ۲۴ عنوان با خوشایندی مجموع کلمات آن همبستگی معنادار داشتند که مثبت یا منفی بودن همبستگی آن بسته به مثبت یا منفی بودن کلمه متغیر بود. معادل ۵/۶۲ درصد با داشتن برانگیختگی یک کلمه میتوان به تخمین برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی آن متن پرداخت.
بر این اساس خوشایندی ۱۳ عنوان از مجموع ۲۴ عنوان با غلبهی مجموع کلمات آن همبستگی معنادار داشتند که مثبت یا منفی بودن همبستگی آن بسته به مثبت یا منفی بودن کلمه متغیر بود. معادل۱۶/۵۴ درصد با داشتن برانگیختگی یک کلمه میتوان به تخمین برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی آن متن پرداخت.

مدیر سایت