دسترسی متن کامل – مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده در …

دسترسی متن کامل – 
مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه  ی کلمات به کار برده شده در  …

با توجه به نتایج جدول ارائهشده
۱- رابطهای میان برانگیختگی کلمات به کار رفته در مورد پاکستان در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به پاکستان
در بی بی سی، رادیو فردا، مشرق و فارس نیوز معنادار بود ولی در گزارش‌های خبری صدای آمریکا و رجا نیوز رابطه میان برانگیختگی کلمات به کار رفته در مورد پاکستان در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به پاکستان معنادار نبود.
۲-رابطهای میان خوشایندی کلمات به کار رفته در مورد پاکستان در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به پاکستان
در صدای آمریکا، رادیو فردا، مشرق و رجا نیوز معنادار بود ولی در گزارش‌های خبری بی بی سی و فارس نیوز رابطه میان برانگیختگی کلمات به کار رفته در مورد پاکستان در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به پاکستان معنادار نبود.
۳- رابطهای میان غلبه کلمات به کار رفته در مورد پاکستان در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به پاکستان
فقط در گزارش‌های بی بی سی معنادار نبود ولی در بقیه خبرگزاریها رابطه میان غلبه کلمات به کار رفته در مورد پاکستان در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به پاکستان معنادار بود.
جدول ۱۶-۴ : رابطهای میان برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات به کار رفته راجع به کنیا با کل عنوان خبر

مدیر سایت

تارنماها برانگیختگی خوشایندی غلبه
همبستگی معناداری همبستگی معناداری همبستگی معناداری
بی بی سی ۱۵۷ ۰۶۲٫ ۲۸۹٫ ۰۰۱٫ ۳۴۴٫ ۰۰۱٫
صدای آمریکا ۳۵۲٫ ۰۰۱٫ ۴۱۱٫ ۰۰۱٫ ۴۶۳٫ ۰۰۱٫