پژوهش – مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده …

پژوهش – 
مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه  ی کلمات به کار برده شده  …

۳- در رادیو فردا رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمات گزارش، شهر، شمال و سوریه معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی برای همه کلمات معنادار بود (به جز رقه و گزارش).
۴- در فارس نیوز رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمات اتحاد، اسلام معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمه اتحاد، پاکستان و نشانه معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود.
۵- در رجا نیوز رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمه احمدی نژاد، عاملان و برخورد و سرنگونی معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمات منتفی شدن، کشتار و پاکستان معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود.
۶- در مشرق رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی همه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمه اردوغان معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود.
سؤال سومآیا رابطهای میان برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات به کار رفته در عناوین اخبار در خبرگزاری‌های مذکور با برانگیختگی و خوشایندی و غلبه کل عنوان خبر وجود دارد؟
برای مثال:
آژانس خواستار دسترسی فوری بازرسان به پارچین شد
آژانس+ دسترسی+ فوری+ بازرسان+ پارچین+ خواستار شدن
برای پاسخ به سؤال فوق از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
جدول ۱۵-۴ : رابطهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات به کار رفته راجع به پاکستان با کل عنوان خبر

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

تارنماها برانگیختگی خوشایندی غلبه
همبستگی معناداری همبستگی معناداری همبستگی معناداری
بی بی سی ۱۶۴٫ ۰۴۹٫ ۱۲۳٫ ۱۲۹٫ ۱۲۰٫ ۱۵۳٫
صدای آمریکا ۱۵۷٫ ۰۶۲٫ ۲۸۹٫ ۰۰۱٫