مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده …

مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه  ی کلمات به کار برده شده  …
۰٫۴۷

برادر

۰٫۳۶۳

۰٫۰۰۶

۰٫۲۳۱

۰٫۰۰۷

۰٫۵۰۸

۰٫۰۰۱

اوباما

۰٫۳۶۳

۰٫۰۰۶

۰٫۴۴۷

۰٫۰۰۱

۰٫۳۶۶

۰٫۰۰۱

انتخابات

۰٫۳۶۳

۰٫۰۰۶

۰٫۳۸۶

۰٫۰۰۱

۰٫۴۵۹

۰٫۰۰۱

چنانچه یافته های جدول فوق نشان می‌دهد
۱- دربی بی سی رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی همه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود و رابطه بین غلبه و خوشایندی برای همه کلمات معنادار بود.
۲- در وی او آ رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمه جمهوری و کنیا معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی همه کلمات معنادار بود.
۳- در رادیو فردا رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمات رییس جمهور و کنیا معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی برای همه کلمات معنادار بود.
۴- در فارس نیوز رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمات جمهوری، کنیا معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمه ریاست نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود.
۵- در رجا نیوز رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمه برادر معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمه برادر و اوباما معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود.
۶- در مشرق رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمه پاکستان و شیعیان معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود (به جز احمدی نژاد). رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمه پاکستان و شیعیان معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود.
جدول ۱۴-۴ : رابطهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات به کار رفته راجع به سوریه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت