دسته بندی علمی – پژوهشی : مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده در عناوین مشترک- …

دسته بندی علمی – پژوهشی : 
مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه  ی کلمات به کار برده شده در عناوین مشترک-  …

نمودار ۲-۴: توزیع فراوانی سطوح تحصیلی مخاطبان
با توجه به داده های جدول و نمودار فوق،۲/۱۷ درصد دیپلم و فوق دیپلم، ۱/۴۴ درصد مخاطبان لیسانس و ۳۵ درصد فوق کارشناسی ارشد و ۸/۲ دکتری بودند.
۴-۱-۳- قومیت شرکتکنندگان
نمودار ۳-۴: توزیع فراوانی قومیت مخاطبان
با توجه به نمودار فوق،۳/۷۱ درصد مخاطبان فارس، ۴/۱ درصد لر، ۳/۲۰ درصد ترک و ۰/۷ درصد قومیت‌های دیگر بودند.
۴-۲٫سؤال‌های پژوهش
سؤال اولکلمات به کار رفته در عناوین اخبار رسانههای مورد مطالعه، دارای چه مقدار برانگیختگی، خوشایندی و غلبه هستند؟
بر ای پاسخ به سؤال فوق میانه ومیانگین برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات محاسبه شد. نتایج در جدول زیر آمده است.
جدول ۱-۴: عناوین خبری با موضوع انرژی اتمی
نتایج بر حسب موضوع خبر به ۴ بخش زیر تقسیم شدهاند سپس ابتدا جداول نشانگر میانههای کلمات هر عنوان خبری بر حسب موضوع ارائه شده و سپس کلمات دارای برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی منفی و مثبت و خنثی به صورت جداول متفاوت نشان داده شدند.
انرژی هسته ای
پاکستان
کنیا
سوریه

مدیر سایت

بی بی
سی
آمریکا در مورد عدم همکاری با آژانس به ایران هشدار داد/ نماینده ایران خواست‌های آژانس انرژی اتمی را ‘غیرقانونی’ دانست
وی ا آ اژانس خواستار دسترسی فوری بازرسان به پارچین شد
رادیو
فردا
.اتحادیه اروپا مانع تراشی ایران را برسر بازرسی‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی غیرقابل قبول دانست
فارس سخن‌پراکنی فرستاده آمریکا به آژانس در جلسه شورای حکام علیه ایران
رجا آژانس باید درباره ی ادعای پارچین مدرک ارائه کند
مشرق عباسی:آژانس‌ درباره پارچین مدرک ارائه‌کند