مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده …

مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه  ی کلمات به کار برده شده  …
۰٫۲۸۱

چنانچه یافته های جدول فوق نشان می‌دهد
۱- دربی بی سی رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمات پاکستان، مسیحیان، امنیت معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی برای همه کلمات معنادار بود.
۲- دروی-او-رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمه پاکستان معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کشته و انفجار معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود.
۳- در رادیو فردا رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمات به آتش کشیدن و متعلق معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمات معترضین معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود.
۴- در فارس نیوز رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمات هراس، کشتار، استکبار، دنیا و اسلام معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات (به جز نشانه و اتحاد) معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمه کشتار معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود.
۵- در رجا نیوز رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمه برخورد و کشتار معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمه عاملان و کشتار معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود.
۶- در مشرق رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمه پاکستان و شیعیان معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود (به جز احمدی نژاد). رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمه پاکستان و شیعیان معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود.
جدول ۱۳-۴ : رابطهی میان برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات به کار رفته راجع به کنیا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

تارنما کلمات برانگیختگی/خوشایندی برانگیختگی/غلبه غلبه /خوشایندی
همبستگی معناداری همبستگی معناداری همبستگی معناداری
بی بی سی کنیاتا ۰٫۳۹۲ ۰٫۰۰۴ ۰٫۶۵۶ ۰٫۰۰۱ ۰٫۲۶۱ ۰٫۰۰۲