جستجوی مقالات فارسی – مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده در …

جستجوی مقالات فارسی – 
مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه  ی کلمات به کار برده شده در  …

در پژوهشی که توسط کاویانی پورناصح و گلفام ، (۱۳۸۴) با عنوان تقابل واژههای هیجان و شناخت در لغتنامههای زبان در پی آن بودند تا واژه های مرتبط با هیجان و شناخت را در لغت نامه های معتبر زبان فارسی (معین، عمید و معاصر فارسی امروز )نسبت‌های خوشایندی/ناخوشایندی، جسمی/غیر جسمی و رایج/غیر رایج این واژه‌ها را تعیین کند. آن‌ها دریافتند که جنبه های عناصر روانشناختی مورد هدف در مطالعه‌ی (هیجان و شناخت) متفاوتند و در تقابل با یکدیگر قرار دارند و در فرهنگ نامه های مختلف این جنبه‌ها متفاوت هستند.
بنسافی[۳۷] و همکاران (۲۰۰۳) در پژوهشی برای اندازه گیری هیجان از مقیاس آدمک SAM استفاده نمودند. آن‌ها تفاوت‌های معنایی را هم در پژوهش خود لحاظ نمودند.
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه
انجام پژوهش علمی مستلزم داشتن برنامه ای مشخص و روشن است تا پژوهشگر بتواند بر اساس آن مسیر پژوهش خود را طی نماید تا بتواند در نهایت به درستی و با دقت بیشتری به آزمودن فرضیه یا فرضیه های خود بپردازد. در این فصل به بررسی نوع پژوهش، روش اجرا، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای پژوهش، شیوه اجرای پژوهش و چگونگی تحلیل داده‌ها و اطلاعات پرداخته خواهد شد.
۳-۱ مراحل اجرای طرح
۳-۱-۱ نوع مطالعه
این پژوهش از نوع بنیادی-کاربردی، توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است.
۳-۱-۲ جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه
جامعهی آماری این پرسشنامه افراد ۱۸ تا ۴۰ سالهی فارسی زبان کل کشور که یک ماه پیش از آزمایش اتفاق استرس‌زای (در جدول توزیع استرس) خوشایند و ناخوشایند گزارش نکردند.
حجم نمونه
با استفاده از فرمول کوکران با ضریب اطمینان ۰۵/۰ حجم نمونه _ و به این دلیل که حجم جامعه (افراد بزرگسال فارسی زبان که یک ماه اخیر اتفاق استرس‌زای خوشایند و ناخوشایند نداشتهاند، نامشخص می‌باشد _در بررسی این پژوهش ۳۸۴ نفر خواهد بود اما با نظر استاد راهنما و چون این پژوهش بر آن نیست تا تعمیمی صورت دهد و همچنین به علت طولانی بودن پرسشنامه و عدم همکاری بسیاری از افراد _ هر آزمودنی باید به ۵۸۲ کلمه و عنوان پاسخ میداد_ مطالعه در سطح کوچکی با ۱۴۳ آزمودنی مورد آزمون صورت گرفت.
۳-۱-۳ معیار های ورود به مطالعه
افراد بین ۱۸ تا ۴۵ ساله
افرادی که در منزل به فارسی تکلم می‌کند
تا پیش از یک ماه گذشته اتفاق استرس‌زای (در جدول توزیع استرس) خوشایند و ناخوشایند گزارش ننموده باشند
تمایل شخصی به شرکت در پژوهش داشته باشند
۳-۲-۳ ابزارهای پژوهش
نرم افزار سفارشی جستجوی اخبار News Crawler
نرم افزار جستجوی اخبار[۳۸] توسط آزمایشگاه فناوری وب مشهد طراحی شد. این نرمافزار اخبار بازهی زمان اسفند ۹۱ را از ۶ خبرگزاری جمعآوری میکرد. سپس اخبار مشترک ۶ خبرگزاری در ۷ عنوان با استفاده از این نرم- افزار به دست آمد.
پرسشنامه SAM
پاسخ‌های هیجانی میتوانند حداقل با سه روش بررسی شوند، گزارش هیجانی، باز نمود روانی و کنش بیرونی رفتار که مشکل‌ترین بخش آن گزارش هیجانی است (لنگ[۳۹]، ۱۹۶۹). پرسشنامه خود ارزیابی آدمک از آن دسته پرسشنامه‌هایی است که توانسته، به عنوان پرسشنامه ای معتبر در سنجش این بخش استفاده گردد. این پرسشنامه توسط بردلی در این راستا برای هنجاریابی این پرسشنامه پژوهشی با هدف بررسی ویژگی‌های روان- سنجی آزمون خود ارزیابی تصاویر آدمک SAM به عنوان یک آزمون سنجش هیجان در ایران که توسط محمد علی نظری و همکاران (۱۳۹۱)، در دانشگاه تبریز انجام گرفته و با جامعه آماری دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز سال ۱۳۸۹ دریک مطالعه مقدماتی و یک مطالعه اصلی اجرا شده است. بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش SAM از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و در پژوهش‌ها و فعالیت‌های مورد نظر برای کاربرد پژوهشگران و متخصصان در ایران قابل استفاده است.
۳-۱-۴ مکان و زمان اجرای پژوهش
نرم افزار جستجوی اخبار، اسفندماه ۱۳۹۱ طراحی شد و انتخاب اخبار تا شهریور صورت گرفت. پس از تصویب طرح ادامهی کار از اردیبهشت ۹۳ فرایند نمونهگیری و تحلیل نتایج ادامه یافت.
در مورد مکان اجرای پرسشنامه‌ها به علت طولانی بودن_هر آزمودنی باید به۵۸۲ سؤال پاسخ میدادند_ به صورت مداد-کاغذی و امکان پر کردن در منزل در اختیار آزمودنیها که به صورت در دسترس انتخاب شدند بدون محدودیت زمانی قرار گرفت.
۳-۴ روش تحلیل اطلاعات (داده‌ها)
با استفاده از نرم افزار SPSS میانهی برانگیزانندگی، خوشایندی و غلبهی لغات هر ۶ خبرگزاری محاسبه شد. همبستگی اسپیرمن بین برانگیختگی-خوشایندی، خوشایندی-غلبه، برانگیختگی-غلبه این لغات محاسبه شد. کلمات هر عنوان خبری کنار هم قرار داده شد و از میانههای کلمات میانگین گرفته شد. از طرفی میانهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی عناوین هم به دست آورده شد. سپس همبستگی میان میانگین میانههای مجموع کلمات عناوین و میانهی عناوین محاسبه شد. در انتها از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای یافتن وضعیت در هر یک از تارنماهای داخل و خارج ایران استفاده شد. برای بررسی یکسانی واریانس برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات در تارنماهای مختلف فارسی از آزمون کرویت موچلی، مجذور خی و شفرسیتی استفاده شد.
۳-۳ شیوهی اجرای پژوهش
ابتدا طراحی نرم افزار بر اساس سفارش پژوهشگر صورت گرفت و ۷ عنوان خبری از میان ۱۰ عنوان مطرح شده در ۶ خبرگزاری مذکور انتخاب شدند و کلمات آن‌ها استخراج شد با مشورت متخصص زبان شناس افعال اسنادی (است، بود، شد، گشت و گردید) حذف شدند و افعال به صورت مصدر به‌کاربرده شدند در نهایت فهرستی ۱۵۰ کلمهای از کلمات به کار رفته در عناوین با چیدمان تصادفی دارای کلمات تکراری به دست آمد که. با استفاده از آزمون SAM با طیف ۵ کلماتی به ۱۴۳ آزمودنی داده شد که احساس خود در برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی لغات را تخمین بزنند و پس از آن ۴۴ جملهی خبری به آزمودنیها توزیع شد که به همان صورت احساس خود در برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی عناوین تعیین کنند. در نهایت به دلیل عدم انتشار خبر توسط همهی این خبرگزاریها، ۳ عنوان خبری حذف شد و کلمات این ۴ خبرگزاری تحلیل شدند و نتیجه پژوهش در مورد ۴ خبرگزاری محاسبه شد.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
مقدمه
این پژوهش به «مطالعهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه‌ی کلمات به کار برده شده در عناوین تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از ایران و رابطه‌ی آن با برانگیختگی و خوشایندی کل عنوان خبر» پرداخت. در این فصل به توصیف و تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش پرداخته می‌شود. برای توصیف داده‌ها از جداول توزیع فراوانی، نمودار میلهای، میانه، میانگین، انحراف معیار و برای پاسخ به فرضیه های پژوهش از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر، ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
۴-۱ . توصیف داده‌ها
شرکت کنندگان در این پژوهش ۱۴۳ نفر بودند. میانگین سن آن‌ها ۲۰/۲۹، انحراف معیار سن ۹۳/۴، حداقل سن ۲۱ سال و حداکثر ۴۳ سال بود.
۴-۱-۱ . جنسیت مخاطبان
نمودار ۱-۴: توزیع فراوانی جنسیت مخاطبان
با توجه به نمودار فوق،۹/۶۳ درصد مخاطبان زن و ۱/۳۶ درصد مرد بودند.
۴-۱-۲ .سطح تحصیلی شرکت کنندگان
جدول ۲-۴:توزیع فراوانی سطوح تحصیلی مخاطبان

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت