مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده در عناوین مشترک- قسمت …

مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه  ی کلمات به کار برده شده در عناوین مشترک- قسمت  …
آژانس

۰٫۰۳۱

۰٫۷۱۵

۰٫۲۰۵

۰٫۰۱۴

۰٫۲۰۶

۰٫۰۱۴

مدرک

۰٫۱۹۲

۰٫۰۲۲

۰٫۳۸۴

۰٫۰۰۱

۰٫۱۵۸

۰٫۰۶۱

ارائه کردن

۰٫۱۹۸

۰٫۰۱۸

..۶۱۶

۰٫۰۰۱

۰٫۱۶۳

۰٫۰۵۲

با توجه به نتایج جدول فوق :
۱- دربی بی سی رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمات هشدار دادن، آژانس-انرژی اتمی، آمریکا معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمات عدم، غیرقانونی دانستن، هشدار دادن معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود.
۲- در وی-او-آ رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی هیچ کدام از کلمات معنادار نبود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمه بازرسان نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود.
۳- در رادیو فردا رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمات غیرقابل قبول دانستن و مانعتراشی معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمات آژانس-انرژی اتمی، اتحادیه اروپا معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود.
۴- در فارس نیوز رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمات سخن پراکنی، علیه و ایران معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمات سخن پراکنی و جلسه معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود.
۵- در رجا نیوز رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمه آژانس-انرژی اتمی معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمه آژانس-انرژی اتمی معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود.
۶- در مشرق رابطه بین برانگیختگی و خوشایندی کلمه آژانس معنادار نبود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار بود. رابطه بین برانگیختگی و غلبه برای همه کلمات معنادار بود. رابطه بین غلبه و خوشایندی کلمه آژانس معنادار بود ولی رابطه بقیه کلمات معنادار نبود.
جدول ۱۲-۴ : رابطهای میان برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات به کار رفته راجع به پاکستان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

تارنما کلمات