مقاله علمی با منبع : مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده …

مقاله علمی با منبع : 
مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه  ی کلمات به کار برده شده  …

۱- .بدین ترتیب مخاطبان با دیدن اکثر کلمات توسط بی بی سی برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند فقط برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمات «اتحادیه عرب» و «بشار اسد» توسط بی بی سی از حد وسط کمتر بود.
۲- مخاطبان با دیدن اکثر کلمات توسط وی- او- آ برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند فقط برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمات «رقه» و «فعالان» توسط وی- او- آ از حد وسط کمتر و «تصرف» بیشتر بود.
۳- مخاطبان با دیدن اکثر کلمات توسط رادیو فردا برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند فقط برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمات «شهر» و «سوریه» و «بشاراسد» توسط رادیو فردا از حد وسط کمتر و به تصرف درآمدن بیشتر بود.
۴-در فارس نیوز کلمات «اتحاد»، «دنیا» و «اسلام» برانگیختگی در حد متوسط، «شیعیان»، «پاکستان» و «نشانه» کمتر از متوسط و بقیه کلمات برانگیختگی بیشتر از متوسط داشتند.
۵- در رجا نیوز کلمات «احمدی نژاد»، «خواستار»، «شیعیان»، «انیس نقاش» برانگیختگی کمتر از متوسط؛ کشتار و «سرنگونی» بیشتر از متوسط و بقیه کلمات برانگیختگی در حد متوسط داشتند.
۶- برانگیختگی «سوریه» توسط مشرق در حد متوسط؛ «تروریستپروری» بیشتر از متوسط و بقیه کلمات برانگیختگی کمتر از متوسط داشتند.
نمودار ۱۴-۴: میانه خوشایندی کلمات راجع به سوریه
چنانچه یافته های جدول ۷-۴ و نمودار ۱۴-۴ نشان می‌دهد، مخاطبان با دیدن اکثر کلمات توسط هر چهار تارنما خوشایندی در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان خوشایندی مخاطبان نسبت به کلمات «اتحادیه عرب» و «مخالفان» توسط بی بی سی، «تصرف» و «مخالفان» توسط وی- او- آ، «کشتار»، «هراس» و «استکبار» توسط فارس نیوز و «کشتار»، «سرنگونی» و «منتفی شدن» توسط رجا نیوز و «تروریست پروری» و «اردوغان» توسط مشرق کمتر از حد متوسط بود. میزان خوشایندی «شیعیان»، «اتحاد» و «اسلام» توسط فارس نیوز، «شیعیان» توسط رجا نیوز؛ «خاک» و «سوریه» توسط مشرق بیشتر از حد متوسط بود.
نمودار ۱۵-۴: میانه غلبه کلمات راجع به سوریه
چنانچه یافته های جدول ۷-۴ و نمودار ۱۵-۴ نشان می‌دهد، غلبه کلمات راجع به سوریه در مخاطبان ۲ الی ۴ بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع ۳ حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود.
۱- .بدین ترتیب مخاطبان با دیدن کلمهی «واگذار شدن» توسط بی بی سی غلبهی در حد متوسط را تجربه کردند. میزان غلبه مخاطبان نسبت به بقیه کلمات توسط بی بی سی از حد وسط کمتر بود.
۲- مخاطبان با دیدن کلمات رقه و مخالفان و سوریه توسط وی- او- آ غلبه کمتر از متوسط را تجربه کردند. میزان غلبه مخاطبان نسبت به بقیه کلمات توسط وی- او- آ در حد وسط بود.
۳- مخاطبان با دیدن کلمات شهر و مخالفان و بشار اسد توسط رادیو فردا غلبه کمتر از متوسط را تجربه کردند. میزان غلبه مخاطبان نسبت به بقیه کلمات توسط رادیو فردا در حد وسط بود.
۴-در فارس نیوز کلمات اتحاد، کشتار و اسلام غلبه بیشتر از حد متوسط، پاکستان و نشانه کمتر از متوسط و بقیه کلمات غلبه در حد متوسط داشتند.
۵- در رجا نیوز کلمات احمدی نژاد، پاکستان، انیس نقاش، سوریه و منتفی بودن غلبه کمتر از متوسط؛ کشتار بیشتر از متوسط و بقیه کلمات برانگیختگی در حد متوسط داشتند.
۶- غلبه همه کلمات توسط مشرق در حد متوسط بود.
سؤال دومآیا رابطهای میان برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات به کار رفته در عناوین اخبار در خبرگزاری‌های مذکور وجود دارد؟
برای پاسخ به سؤال فوق ابتدا به طور کلی روابط سه عامل برانگیختگی، خوشایندی و غلبه با یکدیگر مشخص شده و سپس روابط همبستگی هر کلمه به صورت جداگانه به تفکیک هر خبرگزاری مشخص شدهاست.
برای پاسخ به این سوال از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد و نتایج زیر به طور کلی به دست آمد.
به طور کلی میان برانگیختگی و خوشایندی کلمات مثبت تارنماها همبستگی معناداری دیده نشد البته رابطهای منفی و ضعیف میان برانگیختکی کلمات مثبت با خوشایندی آنها یافت شد.
میان برانگیختگی و خوشایندی کلمات منفی تارنماها همبستگی معناداری دیده نشد البته رابطهای منفی و ضعیف میان برانگیختکی کلمات مثبت با خوشایندی آنها یافت شد.
جدول۹-۴: روابط برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات مثبت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

برانگیختگی/خوشایندی برانگیختگی/غلبه غلبه /خوشایندی
همبستگی معناداری همبستگی معناداری همبستگی معناداری
.۲۳۹