مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده …

مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه  ی کلمات به کار برده شده  …

۱-۴-۲ اهداف فرعی
تعیین میزان به کار بردن کلمات دارای برانگیختگی درعناوین اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان مختلف
تعیین میزان به کار بردن کلمات دارای خوشایندی در عناوین اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان مختلف
تعیین میزان به کار بردن کلمات دارای غلبه درعناوین اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان مختلف
۱-۵ سؤال‌های پژوهشی
کلمات به کار رفته در عناوین اخبارمشترک ، دارای چه مقدار برانگیختگی هستند؟
کلمات به کار رفته در عناوین اخبار، دارای چه مقدار خوشایندی-ناخوشایندی هستند؟
کلمات به‌کاررفته در عناوین اخبار، چه مقدار غلبه دارند؟
آیا رابطه ای میان کلمات دارای برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات به‌کاررفته در عنوان اخبار در خبرگزاریهای مذکور با برانگیختگی و خوشایندی کل عنوان خبر وجود دارد؟
آیا تفاوتی در تارنماهای مختلف فارسی در زمینهی برانگیختگی کلمات به‌کاررفته وجود دارد؟
آیا تفاوتی در تارنماهای مختلف فارسی در زمینهی خوشایندی-ناخوشایندی کلمات به‌کاررفته وجود دارد؟
آیا تفاوتی در تارنماهای مختلف فارسی در زمینهی غلبهی کلمات به‌کاررفته وجود دارد؟
۶-۱ تعریف مفاهیم و اصطلاحات
در این فصل ابتدا مفاهیم هیجان و زیرمجموعههای آن یعنی برانگیختگی، خوشایندی، غلبه- سه عامل آزمون SAM- به تفصیل شرح داده خواهد شد همچنین لغات، عنوان خبر، اخبار مشترک و تارنما برای فهم هر چه بیشتر موضوع توضیح داده خواهد شد سپس پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه جهت ابهامزدایی موضوع تبیین خواهد گردید.
آزمون خود ارزیابی تصاویر آدمک (SAM)
آزمون خود ارزیابی تصاویر آدمک ([۷]SAM) یک نمایش تصویری از ابعاد PAD است. که توسط لنگ در سال(۱۹۹۴) ابداع گردید. این پرسشنامه به عنوان جایگزینی برای مقیاس‌های خود گزارش دهی ساخته شده است (لانه[۸]،۱۹۸۰٫به نقل از نظری، نبی زاده چیانه، واحدی، رستمی،۱۳۹۱). در این آزمون در هر ردیف ۵ تصویر وجود دارد که آزمودنی‌ها هیجان خود را با انتخاب یکی از آن تصاویر گزارش می‌کنند. البته نسخههای ۹ تصویری نیز وجود دارد.
منظور از ابعاد PAD و به عبارتی رویکرد سه بعدی این است که به ویژگی خوشایندی[۹]، انگیختگی[۱۰]، غلبه[۱۱] در توصیف و سنجش و اندازه گیری پاسخ‌های هیجانی آزمودنی‌ها در نظر گرفته می‌شودگوایزا کیسدو[۱۲]،۲۰۰۹).
SAM یک ابزار میان فرهنگی است و نابسته به فرهنگ و زبان است.
۱-۶-۱ برانگیختگی
تعریف نظری: انگیختگی-عدم انگیختگی به مساله فعالیت فیزیکی و تغییرات روانی-فیزیولوژیک اشاره می‌کند (گوایزا کیسدو،۲۰۰۹). تغییرات فیزیکی را می‌توان تغییر در ضربان قلب یا فشار خون و تغییر در خاصیت گالوانیکی پوست و الگوی تنفس و سایر تغییرات فیزیولوژیک بدن و تغییرات روانی- فیزیولوژیکی را تأثیرات روانی حاصل از این تغییرات دانست.
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از میزان انگیختگی نمرهای است که آزمودنی در پاسخ تصاویر آدمک پرسشنامه SAM به دست می‌آورد.
۱-۶-۲ خوشایندی
تعریف نظری: خوشایندی-ناخوشایندی کیفیت تجربه هیجانی را مورد سنجش قرار می‌دهد (گوایزا کیسدو،۲۰۰۹). تأثیراتی که خوشایندی بر فرد می‌گذارد متفاوت از هیجان ناخوشایندی است.
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از میزان خوشایندی نمره ای است که آزمودنی در پاسخ تصاویر آدمک پرسشنامه SAM به دست می‌آورد.
۱-۶-۳ غلبه
تعریف نظری:. بعد غلبه در هیجان به احساس کنترل یا عدم کنترل افراد در یک وضعیت تعریف می‌شود (گوایزا کیسدو،۲۰۰۹).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از میزان غلبه، نمرهای است که آزمودنی در پاسخ تصاویر آدمک پرسشنامه SAM بهدست می‌آورد.
۱-۶-۴ کلمات
تعریف نظری: جمع کلمه، گفتارها و سخنان. در فرهنگ معین کلمه با لفظ به لحاظ معنیدار بودن متمایز میگردد.
تعریف عملیاتی: منظور از کلمات در این پژوهش اجزای عناوین مشترک است که در اخبار مشترک تارنماهای فارسی زبان در بازهی زمانی اسفند ماه ۹۱ در ۴ خبر مشترک از ۶ خبرگزاری به کار برده شده بودند.
۱-۶-۵ عنوان خبری
تعریف نظری: مهمترین مطلب خبری که به طور خلاصه بیان میگردد.
تعریف عملیاتی: منظور از عنوان خبری در این پژوهش عناوین اخبار مشترکی است که شش تارنمای داخلی و خارجی در بازهی زمانی اسفند ماه ۹۱ در مورد ۴ عنوان مشترک منتشر نموده‌اند.
۱-۶-۶ تارنما
تعریف نظری: در لغتنامه عمید، وب سایت معنا شده است.
تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از تارنماها، تارنمای ۶ خبرگزاری فارسی زبان است که ۳ خبرگزاری فارسی زبان خارجی بی بی سی، وی ا ای، رادیوفردا و ۳ خبرگزاری داخلی فارس، مشرق و رجا است.
فصل دوم
پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه
در این فصل ابتدا مفاهیم مربوط به هیجان و ابعاد آن (خوشایندی، برانگیختگی، غلبه)، ابعاد هیجان در کلمات بهکار برده شده در اخبار تارنماهای فارسی زبان به تفصیل ارایه خواهد شد و سپس پژوهشهای انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. با ارائه‌ی این مطالب و مروری بر پژوهشهای انجام شده پژوهشگر قصد دارد تا خواننده را برای درک روشن و درست موضوع تحقیق خود و نیز فهم بهتر روش تحقیق و تحلیلهای صورت گرفته آماده سازد.
۲-۲ هیجان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت