سایت مقالات فارسی – مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده در عناوین …

سایت مقالات فارسی – 
مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه  ی کلمات به کار برده شده در عناوین  …
۳

۳

مشرق

شکست

۵

۱

۳

سنگین

۳

۳

۳

برادر

۲٫۵

۵

۴

اوباما

۳

۲

۲٫۵

انتخابات

۳

۳

۳

نمودار ۱۰-۴: میانه برانگیختگی کلمات راجع به کنیا
چنانچه یافته های جدول ۶-۴ و نمودار ۱۰-۴ نشان می‌دهد، برانگیختگی کلمات راجع به کنیا در مخاطبان ۲ الی ۵ بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع ۳ حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود. بدین ترتیب مخاطبان با دیدن اکثر کلمات توسط هر چهار تارنما برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمات «کنیا» و «کنیاتا» توسط بی بی سی، وی- او- آ، فارس نیوز و رادیو فردا و «برادر» توسط مشرق کمتر از حد متوسط بود. میزان برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمات «پیروز» توسط بی بی سی، «پیروزی» توسط فارس نیوز، «شکست» توسط مشرق، «۱۲ زنه» توسط رجا نیوز بیشتر از حد متوسط بود. میزان برانگیختگی مخاطبان نسبت به بقیهی کلمات راجع به کنیا در حد وسط بود.
نمودار ۱۱-۴: میانه خوشایندی کلمات راجع به کنیا
چنانچه یافته های جدول ۶-۴ و نمودار ۱۱-۴ نشان می‌دهد، خوشایندی کلمات راجع به کنیا در مخاطبان ۲ الی ۵ بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع ۳ حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود. بدین ترتیب مخاطبان با دیدن اکثر کلمات راجع به کنیا توسط هر چهار تارنما خوشایندی در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان خوشایندی مخاطبان نسبت به کلمات «پیروز» توسط بی بی سی و «پیشگام» توسط وی- او- آ و «پیروزی» توسط فارسنیوز و «برادر» توسط مشرق بیشتر از حد متوسط بود. میزان خوشایندی مخاطبان نسبت به کلمات «جمهوری» توسط وی- او- آ و فارس نیوز؛ «شکست» و «اوباما» توسط مشرق، «اوباما» و «۱۲ زنه» و برادر توسط رجا نیوز کمتر از حد متوسط بود.
نمودار ۱۲-۴: میانه غلبه کلمات راجع به کنیا

مدیر سایت