تحقیق – مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده در …

تحقیق – 
مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه  ی کلمات به کار برده شده در  …

پاکستان

۲

۳

۲

محکوم کردن

۴

۲

۳

نمودار ۷-۴: میانه برانگیختگی کلمات راجع به پاکستان
۱- چنانچه یافته های جدول ۵-۴ و نمودار ۷-۴ نشان می‌دهد، برانگیختگی کلمات راجع به پاکستان در مخاطبان ۲ الی ۵ بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع ۳ حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود.
۲- مخاطبان با دیدن اکثر کلمات راجع به پاکستان توسط تارنمای بی بی سی برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمه «پاکستان» توسط بی بی سی کمتر از حد متوسط و برای کلمه «مسیحیان» بیشتر از حد متوسط بود.
۳- میزان برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمه «پاکستان» توسط تارنمای وی –او- آ کمتر از حد متوسط و برای بقیه کلمات توسط تارنمای وی –او- آ بیشتر از حد متوسط بود.
۴- مخاطبان با دیدن کلمات «پاکستان»، «مسیحیان» و «متعلق» توسط تارنمای رادیو فردا برانگیختگی کمتر از متوسط، برای کلمات «معترضین» و «به آتش کشیدن» توسط تارنمای رادیو فردا برانگیختگی بیشتر از متوسط و برای کلمات «حدود» و «خانه» توسط تارنمای رادیو فردا برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند.
۵- مخاطبان با دیدن کلمات «پاکستان»، «شیعیان» و «نشانه» توسط تارنمای فارس نیوز برانگیختگی کمتر از متوسط، برای کلمات «کشتار»، «هراس» و «استکبار» توسط تارنمای فارس نیوز برانگیختگی بیشتر از متوسط و برای کلمات «اتحاد»، «دنیا» و «اسلام» توسط تارنمای فارس نیوز برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند.
۶- مخاطبان با دیدن کلمات «برخورد» و «عاملان» توسط تارنمای رجا نیوز برانگیختگی در حد متوسط و برای کلمه «پاکستان» توسط تارنمای رجا نیوز برانگیختگی بیشتر از متوسط و برای بقیه کلمات توسط تارنمای رجا نیوز برانگیختگی کمتر از متوسط را تجربه کردند.
۷- مخاطبان با دیدن کلمات «کشتار» و «محکوم کردن» توسط تارنمای مشرق برانگیختگی بیشتر از متوسط و برای بقیه کلمات توسط تارنمای مشرق برانگیختگی کمتر از متوسط را تجربه کردند.
نمودار ۸-۴: میانه خوشایندی کلمات راجع به پاکستان
۱- چنانچه یافته های جدول ۵-۴ و نمودار ۸-۴ نشان می‌دهد، خوشایندی کلمات راجع به پاکستان در مخاطبان ۲ الی ۵ بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع ۳ حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود.
۲- مخاطبان با دیدن اکثر کلمات راجع به پاکستان توسط تارنمای بی بی سی خوشایندی در حد متوسط و بیشتر را تجربه کردند. البته میزان خوشایندی مخاطبان نسبت به کلمه «مسیحیان» توسط بی بی سی کمتر از حد متوسط بود.
۳- میزان خوشایندی مخاطبان نسبت به کلمه «پاکستان» توسط تارنمای وی –او- آ در حد متوسط و برای بقیه کلمات توسط تارنمای وی –او- آ کمتر از حد متوسط بود.
۴- مخاطبان با دیدن کلمات «معترضین» و «به آتش کشیدن» توسط تارنمای رادیو فردا خوشایندی کمتر از متوسط، برای کلمه «خانه» توسط تارنمای رادیو فردا «خوشایندی» بیشتر از متوسط و برای بقیه کلمات توسط تارنمای رادیو فردا برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند.
۵- مخاطبان با دیدن کلمات «کشتار»، «هراس» و «استکبار» توسط تارنمای فارس نیوز خوشایندی کمتر از متوسط، برای کلمات «شیعیان»، «اتحاد» و «اسلام» توسط تارنمای فارس نیوز خوشایندی بیشتر از متوسط و برای بقیه کلمات «نشانه»، «دنیا» و «پاکستان» توسط تارنمای فارس نیوز خوشایندی در حد متوسط را تجربه کردند.
۶- مخاطبان با دیدن کلمه «کشتار» توسط تارنمای رجا نیوز خوشایندی کمتر از متوسط و برای کلمه «شیعیان» توسط تارنمای رجا نیوز خوشایندی بیشتر از متوسط و برای بقیه کلمات خوشایندی در حد متوسط را تجربه کردند.
۷- مخاطبان با دیدن کلمه «کشتار» و «محکوم کردن» توسط تارنمای مشرق خوشایندی کمتر از متوسط و برای کلمه «شیعیان» توسط تارنمای مشرق خوشایندی بیشتر از متوسط و برای بقیه کلمات خوشایندی در حد متوسط را تجربه کردند.
نمودار ۹-۴: میانه غلبه کلمات راجع به پاکستان
چنانچه یافته های جدول ۵-۴ و نمودار ۹-۴ نشان می‌دهد، غلبه کلمات راجع به پاکستان در مخاطبان ۲ الی ۵ بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع ۳ حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود. بدین ترتیب مخاطبان با دیدن اکثر کلمات راجع به پاکستان توسط هر چهار تارنما غلبه در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان غلبه مخاطبان نسبت به کلمه پاکستان توسط هر چهار تارنما و «مسیحیان» توسط رادیو فردا؛ «نشانه» توسط فارس نیوز؛ «احمدی نژاد» توسط رجا نیوز و مشرق کمتر از حد متوسط بود. «مسیحیان» و «امنیت» توسط بی بی سی، «کشتار» توسط وی –او- آ، فارس نیوز، رجا نیوز و مشرق؛ خانه توسط رادیو فردا؛ «اتحاد» و «اسلام» توسط فارس نیوز بیشتر از حد متوسط بود. غلبه مخاطبان نسبت به بقیه کلمات راجع به پاکستان در حد متوسط بود.
جدول۵-۴: عناوین خبری با موضوع کنیا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

بی بی
سی
اوهورو کنیاتا در انتخابات حساس کنیا پیروز شد