مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده …

مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه  ی کلمات به کار برده شده  …
۳

۳

ارائه کردن

۳

۳

۳

نمودار ۴-۴: میانه برانگیختگی کلمات راجع به انرژی هسته ای ایران
یافته های جدول ۴-۴ و نمودار ۴-۴ نشان می‌دهد، برانگیختگی کلمات راجع به انرژی هسته ای ایران حداقل و حداکثر در مخاطبان به ترتیب ۲ و ۴ بود. از آنجا که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، ۳ حد وسط طیف پنج گزینهای است. مخاطبان با دیدن اکثر کلمات راجع به انرژی هستهای ایران توسط هر چهار تارنما برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند. میزان برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمات «نماینده» توسط بی بی سی، «دسترسی» توسط وی- او- آ، «فرستاده» و «جلسه» توسط فارس نیوز کمتر از حد متوسط بود. میزان برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمات «غیرقانونی دانستن» توسط بی بی سی، «غیرقابل قبول دانستن» توسط رادیو فردا، «سخن پراکنی» توسط فارس نیوز بیشتر از حد متوسط بود.
نمودار ۵-۴: میانه خوشایندی کلمات راجع به انرژی هسته ای ایران
چنانچه یافته های جدول ۴-۴ و نمودار ۵-۴ نشان می‌دهد، خوشایندی کلمات راجع به انرژی هسته ای ایران در مخاطبان ۲ الی ۵ بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع ۳ حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود. بدین ترتیب مخاطبان با دیدن اکثر کلمات راجع به انرژی هسته ای ایران توسط هر چهار تارنما خوشایندی در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان خوشایندی مخاطبان نسبت به کلمات «غیرقانونی دانستن» توسط بی بی سی، «غیرقابل قبول دانستن» و «مانع تراشی» توسط رادیو فردا، «علیه» و «سخنپراکنی» توسط فارس نیوز و «باید» توسط رجا نیوز کمتر از حد متوسط بود. میزان خوشایندی مخاطبان نسبت به کلمات «ایران» و «همکاری» توسط بی بی سی و «ایران» توسط فارس نیوز بیشتر از حد متوسط بود.
نمودار ۶-۴: میانه غلبه کلمات راجع به انرژی هسته ای ایران
چنانچه یافته های جدول ۴-۴ و نمودار ۶-۴ نشان می‌دهد، غلبه کلمات راجع به انرژی هستهای ایران در مخاطبان ۲ الی ۵ بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع ۳ حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود. بدین ترتیب مخاطبان با دیدن اکثر کلمات راجع به انرژی هسته ای ایران توسط هر چهار تارنما غلبه در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان غلبه مخاطبان نسبت به کلمات «اتحادیه اروپا» توسط رادیو فردا، «شورای حکام» و «سخن پراکنی» توسط فارس نیوز کمتر از حد متوسط بود. میزان غلبه مخاطبان نسبت به کلمات «ایران» و «همکاری» توسط بی بی سی و ایران توسط فارس نیوز بیشتر از حد متوسط بود.
جدول۳-۴: عناوین خبری با موضوع پاکستان

مدیر سایت

بی بی
سی
مسیحیان پاکستان خواهان تامین امنیت مقابل مسلمانان شدند
وی ا آ ۴کشته در اننفجار بمب در پاکستان
رادیو
فردا
معترضین در پاکستان حدود صد خانه متعلق به مسیحیان را به آتش کشیدند
فارس کشتار شیعیان پاکستان نشانه هراس استکبار از اتحاد دنیای اسلام است
رجا احمدی نژاد خواستار برخورد با عاملان کشتار شیعیان پاکستان شد